12. Německý jazyk pro falešné začátečníky a pokročilé

12.2. Kurz NJ 2

Obsah:

Opakování předchozí gramatiky 8. – 10. lekce.

11. lekce : konverzační okruh: televizní program, koníčky
Gramatika: vedlejší věty (věty vedlejší s dass, nepřímá otázka, vztažné věty), věta hlavní po větě vedlejší, časové údaje, zájmeno jemand.

12. lekce: konverzační okruh: cestování, ubytování. Opakovací lekce

13. lekce: konverzační okruh: zimní dovolená
Gramatika: préteritum slabých sloves, préteritum způsobových sloves a slovesa wissen, préteritum sloves sein a haben, vlastní jména místní – jména měst a zemí, určování času, časové údaje ve 4. pádě.

14. lekce : konverzační okruh: cestování do zahraničí
Gramatika – perfektum slabých sloves, perfektum sloves sein, haben a wissen, perfektum ve vedlejší větě, zájmeno welcher, předložky v časových údajích, dny v týdnu, měsíce, roční období.

Souhrnné opakování 11. – 14. lekce, test.