Sylaby jednotlivých předmětů

Site: Testovací server CDV
Course: Aktugram - veřejnost
Book: Sylaby jednotlivých předmětů
Printed by: Guest user
Date: Friday, July 12, 2024, 8:34 PM

Description

Sylaby (obsah) jednotlivých předmětů

1. Základy psychologie, sociální psychologie

Zakončení: souborná zkouška

1.1. Základy psychologie

Odborný garant: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. 
Počet hodin prezenční výuky: 8

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními psychickými funkcemi a vlastnostmi osobnosti, především s těmi, které mají větší význam v profesní interakci, ve vztahu nadřízených a podřízených, resp. spolupracovníků.

Obsah kurzu:

 1. Vymezení základních pojmů.
 2. Poznávání - sociální podmíněnost percepce, způsoby uvažování v dospělém věku, řešení problémů, metakognice.
 3. Paměť a učení, způsoby učení.
 4. Emoční prožívání a jeho vliv na uvažování a chování člověka. Emoční autoregulace. Emoční inteligence a její vliv na profesní úspěšnost. Volní autoregulace, sebeovládání.
 5. Teorie motivace, hlavní motivy, které ovlivňují výkon a ochotu ke spolupráci.
 6. Osobnost. Temperamentový základ osobnosti a z něho vyplývající způsoby reaktivity.
 7. Základní osobnostní vlastnosti a jejich vliv na výkon a na spolupráci s ostatními lidmi.
 8. Osobnostní vlastnosti vhodné pro pozici nadřízeného a podřízeného.
 9. Osobnostní vlastnosti a řešení zátěžových situací.

Povinná literatura:
Vágnerová, M . Psychologie pro rekvalifikační programy. Liberec: TU v Liberci 2001
Vágnerová, M. Základy psychologie. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle

Doporučená literatura
Vágnerová, M. Základy psychologie. Praha : Karolinum 2004
Bakalář, P . Psychologie v otázkách. Praha : Portál 1999
Haluška, M. Psychologie nejen pro začínající manažery. Ostrava : AKS 1995
Hill, G. Moderní psychologie . Praha : Portál 2004

1.2. Základy sociální psychologie

Odborný garant: Doc. PhDr. Pavlína Janošová, Ph.D
Počet hodin prezenční výuky: 8

Obsah kurzu:

Cílem výuky předmětu sociální psychologie je pochopení sociálního rozměru člověka pohledem psychologie. Studující se má učit rozumět chování lidí podle sociálního kontextu v němž se nacházejí, chápat dynamiku sociálních sil, které na něj i ostatní působí a naučit se s těmito vlivy pracovat.

 1. Předmět sociální psychologie, její význam pro porozumění jedince mezi lidmi a jeho vztahům k druhým lidem; porozumění sociálnímu jednání.
 2. Sociální percepce a interpersonální percepce; utváření a působení prvního dojmu; chyby sociální percepce; kauzální atribuce; základní atribuční omyl.
 3. Postoje; význam postojů v každodenním životě; povaha a měření postojů, vytváření postojů, změny postojů; stereotypy ve vnímání a předsudky;
 4. Teorie komunikace; verbální a nonverbální komunikace; patologické formy komunikace; sociální vlivy v komunikaci.
 5. Skupiny, organizace a jedinec: vymezení sociální skupiny; vůdcovství a skupinová hierarchie; skupinové normy; jedinec ve skupině, vliv skupiny na něj, jeho vliv na skupinu.
 6. Aplikace sociální psychologie; Sociální psychologie v každodenním životě a v činnosti řídících pracovníků. Asertivní a neasertivní chování; Autoritářství a poslušnost; Sociální trénink.

Povinná literatura:
HadjMoussová, Z. Kapitoly ze sociální psychologie. TU v Liberci 2001.
Janošová, P. Základy sociální psychologie. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle

Doporučená literatura
Wiedenová, M. Komunikativní dovednosti a řešení konfliktních situací. TU v Liberci 2002
Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál 2000
Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Portál : Praha 2003
REINEKE, W. Jak vést správné jednání. Svoboda : Praha 1991
GOLEMAN, D. Práce s emoční inteligencí. Columbus : Praha 2000

2. Sociální komunikace

Odborný garant: PhDr. Jana Procházková
Počet hodin prezenční výuky: 20 hodin praktického výcviku
Zakončení: klasifikovaný zápočet za aktivitu při výcviku a písemný test

Obsah kurzu:
Cílem předmětu je uvedení do oblasti sociální komunikace a sociální percepce a jejich využívání v běžném životě, zejména v pracovním prostředí.

 1. Uvedení do oblasti sociální komunikace. Verbální a nonverbální komunikace.
 2. Efektivní komunikace. Zpětná vazba v procesu komunikace. Vedení rozhovoru. Aktivní naslouchání. Verbální vstupy v rozhovoru. Bariéry v komunikaci.
 3. Vliv sociální percepce na komunikaci.
 4. Asertivita jako dovednost. Techniky asertivity.
 5. Vyjednávání a řešení konfliktů.
 6. Problémový jedinec v procesu komunikace.
 7. Etika komunikace. Telefonování.
 8. Komunikace s médii, role tiskového mluvčího, způsoby obrany před mediálním napadením.

Povinná literatura:
Wiedenová, M. Komunikativní dovednosti a řešení konfliktních situací. TU v Liberci 2002
Procházková, J. – Exnerová, S. Sociální komunikace. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle

Doporučená literatura
Křivohlavý J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha : Svoboda 1988
Křivohlavý J . Neverbální komunikace. Praha 1988
Křivohlavý, J. Tajemství úspěšného jednání. Praha : Grada 1995
Pláňava I. Psychologie dorozumívání i nedorozumění. Brno : MU 1992
Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál 2000
FORET, M. Jak komunikovat se zákazníkem. Praha : Computer Press 2000
NĚMEC, P. Public Relations. Zásady komunikace s veřejností. Praha: Management Press 1993

3. Komunikace v pracovním prostředí

Odborný garant: PhDr. Jana Procházková
Počet hodin prezenční výuky: 20 hodin praktického výcviku
Zakončení: klasifikovaný zápočet za aktivitu při výcviku a písemný test

Obsah kurzu:

1. Přijímací pohovor:

 • příprava k pohovoru – stenizace k assesment řízení
 • sebeprezentrace a prezentace CV
 • komunikace s komisí

2. Komunikace na pracovišti

 • umění empatického naslouchání
 • tři kroky k asertivitě
 • efektivní komunikace
 • Já jazyk
 • akceptace tutora
 • sharing

Povinná literatura:
Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle

4. Písemná a elektronická komunikace

Odborný garant: Ing. Blanka Kovářová
Počet hodin prezenční výuky: 16
Zakončení: zápočet

Obsah kurzu:
Cílem výuky předmětu Písemná a elektronická komunikace je nejen seznámení s normalizovanou úpravou vybraných písemností a jejich stylizací, ale i rámcové seznámení s podstatou elektronické pošty, elektronického obchodování, elektronického bankovnictví a internetu.

 1. Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů
 2. Komunikace v obchodním styku
 3. Písemnosti při organizaci a řízení podniku
 4. Personální písemnosti
 5. Žádosti
 6. Osobní dopisy
 7. Elektronická komunikace a komunikační technika

Povinná literatura:
FLEISCHMANNOVÁ, E., JONÁŠ, I., KULDOVÁ, O. Písemná a elektronická komunikace. Praha: Fortuna 2008
KOVÁŘOVÁ, B. Písemná a elektronická komunikace. Prezentace v elektronickém prostředí Moodle.

Doporučená literatura:
ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory
Pravidla českého pravopisu s Dodatkem MŠMT ČR, Praha, Fortuna 2004

5. Veřejná správa

Odborný garant: Ing. Jaroslava Syrovátková
Počet hodin prezenční výuky: 28 hodin prezenční výuky
Zakončení: zkouška

Obsah kurzu:

 1. Veřejná správa: pojem, postavení, struktura.
 2. Vnitřní správa: matriky a evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady, pobyt cizinců na území ČR, shromažďovací práva a sdružování občanů, svobodný přístup k informacím.
 3. Celní správa: organizace celní správy, práva a povinnosti celníka, celní dohled a celní kontrola, dovoz a vývoz zboží.
 4. Finanční správa: organizace finanční správy, daňové řízení.
 5. Správa policie a správa obrany: policie České republiky, obecní policie, ozbrojené síly ČR.
 6. Správa soudu: organizace správy soudu, vězeňská služba a justiční stráž.
 7. Správa zaměstnanosti a živnostenská správa: organizace státní správy, živnostenské úřady.
 8. Sociální správa a správa statistiky: organizace státní správy na úseku sociálního zabezpečení, státní sociální podpora, státní statistická služba.
 9. Správa zeměměřičství a katastru nemovitostí: katastr nemovitostí, organizace státní správy.
 10. Správa životního prostřední, ochrany ovzduší,ochrany přírody a krajiny: orgány veřejné správy, organizace státní správy ochrany ovzduší, ochrana přírody, orgány ochrany přírody, Česká inspekce životního prostředí.
 11. Správa zemědělství: organizace státní správy, správa a ochrana.
 12. Správa energetiky, dopravy a spojů, správa stavební: působení veřejné správy na úseku energetických odvětví, správa na úseku pozemních komunikací, silniční dopravy, podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, územní plánování.
 13. Správa školství: výchovně vzdělávací soustavy, státní správa a samospráva ve školství, Česká školní inspekce.
 14. Správa zdravotnictví: státní správa a ochrana veřejného zdraví, zdravotní péče a zdravotnická soustava, orgány veřejné správy na úseku zdravotnictví.

Povinná literatura:
Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle

Doporučená literatura:
POLIÁN, M.: Organizace a činnost veřejné správy. Prospektrum, spol. s r. o., 1. vyd., Praha 2001.
MATES, M.-WOKOUN, R. a kol.: Malá enyklopedie regionalistiky a veřejné správy. Prospektrum, 1. vyd. Praha 2001.
HAMERNÍKOVÁ, B.: Financování ve veřejném a neziskovém nestátním sektoru. Eurolex Bohemia, s. r. o., Praha 2000.
HAMERNÍKOVÁ, B.: Veřejné finance. Victoria Publishing, a. s., Praha 1996 1. vyd.
JIRÁSKOVÁ, V.: Občan v demokratické společnosti. Sociologické nakladatelství, 1. vyd., Praha 1999.
OCHRANA, F. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. 1. vyd. Praha: Management Press, 2001. 246 s. ISBN 80-7261-018-X.
PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004. 375 s. ISBN 80-7261-086-4.
REKTORÍK, J.-SELESOVSKÝ, J. a kol.: Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací. Masarykova univerzita v Brně, Brno 1999.
REKTORÍK, J.-SELEŠOVSKÝ, J. a kol.: Audit obcí, ropo a neziskových organizací. Masarykova univerzita v Brně, Brno 1999.
Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Zákon o státní správě v různých oblastech působení státní správy.

6. Základy finančních dovedností pro nefinančníky

Odborný garant: Ing. Jaroslava Syrovátková
Zakončení: zkouška

Část teoretická: 20 hodin prezenční výuky

 1. Finanční a daňové zákony
 2. Hodnota peněz pro starší střední generaci
 3. Členění subjektů působících v oblasti peněžních prostředků
 4. Finanční řízení domácnosti včetně optimální výše její zadluženosti
 5. Nekalostní praktiky finančních institucí
 6. Etika v oblasti peněz
 7. Perspektivy rozvoje finančního řízení, využívání moderních technologií a softwaru pro řízení peněz

Část praktická: 16 hodin výcviku

V průběhu výcviku budou řešeny 3 – 4 připravené modelové situace z oblasti finančního řízení domácnosti s využitím volně dostupného profesionálního softwaru.

Povinná literatura:
Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle

Doporučená literatura:
KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 1. vyd. Praha: C. H. Beck pro praxi, 2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3.
KRÁLÍČEK, P. Základy finančního hospodaření. 1. vyd. Praha: Linde, 1991. ISBN 80-8564-11-7.
REVENDA. Z., MANDEL, M., KOZDERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-031-7.
JÁČOVÁ, H., DUBOVÁ, M. Vybrané kapitoly z finančního řízení podniku. 1. vyd. Liberec: TUL, 2005. ISBN 80-7083-909-0.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

7. Anglický jazyk

Odborný garant programu a koordinátor kurzů: PhDr. Ivana Pekařová.
Lektoři: kvalifikovaný učitel AJ s minimálně tříletou zkušeností s výukou dospělých, schválený garantem programu.

Navrhovaný systém kurzů anglického vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úrovně A – uživatel základů jazyka a zahrnuje 6 základních jednosemestrových kurzů koncipovaných tak, že každá úroveň referenčního rámce A1 a A2 je rozvržena do tří semestrů.

Při zahájení studia budou studující rozděleni do tří skupin podle jejich vstupních znalostí a každý absolvuje tři z navrhovaných po sobě navazujících kurzů.


Cíle jazykových kurzů : po absolvování 3 kurzů účastník:

 • Ovládá cizí jazyk podle stupně kurzu na úrovni A1 nebo vyšší, max. na úrovni A2 v mluvené i psané formě.
 • Dokáže využít své znalosti jazyka v každodenní i profesní komunikaci na dané jazykové úrovni.
 • Dokáže využít své znalosti jazyka ke zpracování informací z obecných i profesních zdrojů na dané jazykové úrovni.
 • Dokáže využít své znalosti jazyka k prezentaci obecných i profesních témat a to jak v ústní tak v písemné podobě na dané jazykové úrovni.
 • Zná a umí využít vhodnou odbornou literaturu, informační zdroje i materiály pro samostatné studium cizího jazyka na odpovídající jazykové úrovni.

Popis systému:
Délka kurzů: 1 semestr
Časová dotace prezenční výuky: 56 hodin za jeden semestr
Organizace výuky: 4 hodiny týdně v semestru
Samostatné studium: 100 hodin včetně e-learningu za jeden semestr

Úroveň 0 – A1: Kurzy Z1, Z2, Z3
Úroveň A1 – A2: Kurzy Z4, Z5, Z6

Obsah studia

 • Rozvoj jazykových znalostí a dovedností A1 - A2 (podle SERR), tj. fonetický, fonologický a gramatický systém anglického jazyka, slovní zásoba, jazykové funkce a jazykové dovednosti - poslech, mluvení, čtení, psaní.
 • Kulturně společenské funkce jazyka.
 • Srovnání s fonetickým, fonologickým a gramatickým systémem českého jazyka, odlišnosti, interference jako zdroj chyb, prostředky vyjadřování významu, praktický význam rozdílností a podobností mezi jazyky.
 • Referenční materiál k rozvoji znalosti jazyka a samostudiu.

Forma studia a metody

Studium je prezenční. Konkrétní časový rozvrh jednotlivých částí bude určen podle požadavků účastníků a možností vyučujících. Základními formami studia jsou:

 • průběžná práce v kurzu
 • e-learning
 • samostudium

Hodnocení studujících

Průběžné hodnocení se provádí na základě bodovaných kontrolních testů a domácích úkolů

Závěrečné hodnocení předpokládá alespoň 60 % účast na prezenční výuce a provádí se na základě jazykového testu s písemnou a ústní částí, která bude ověřovat všechny jazykové prostředky a řečové dovednosti na úrovni A1 nebo vyšší (max. A2).


Povinná literatura a studijní zdroje:

Redston, Ch. Cunningham, G. face2face Elementary, CUP, 2005
Redston, Ch. Cunningham, G. face2face Pre-intermediate, CUP, 2005
Redston, Ch. Cunningham, G. face2face Intermediate, CUP, 2005
Redston, Ch. Cunningham, G. face2face Upper-intermediate, CUP, 2005

Zpětnovazebné aktivity v elektronickém prostředí Moodle

7.1. Kurz Z1

Cíle

 • Gramatika: účastníci umí používat základní typy vět a frází. ¨
 • Slovní zásoba: účastníci používají základní a omezený repertoár izolovaných lexikálních jednotek a frází.
 • Výslovnost: účastníci rozlišují a částečně správně vyslovují zvuky odlišné od češtiny.
 • Pravopis: účastníci píší pravopisně správně probranou slovní zásobu.
 • Čtení: účastníci čtou s porozuměním známá jména, slova a fráze.
 • Psaní: účastníci umí napsat osobní údaje, jednoduchou pohlednici a vyplnit formuláře.
 • Poslech: účastníci rozeznávají odlišné hlásky a rozumí známým slovům.
 • Mluvení: účastníci umí formulovat ve vymezených oblastech a dokáží položit otázku partnerovi s cílem získat od něj informaci.

Obsah

 • Gramatika: have got, předložky místa, be, osobní a přivlastňovací zájmena, there is/are, how much/many, some/any/a, množné číslo podstatných jmen, slovosled
 • Výslovnost: samohlásky, souhlásky, diftongy, souvislost pravopisu s výslovností, výslovnost koncovek množného čísla podstatných jmen
 • Pravopis: základní pravopisná pravidla, velká písmena v angličtině, abeceda
 • Čtení: adres, formulářů, pohlednic
 • Psaní: adresy, vyplňování formulářů, dotazníky, registrace v hotelu
 • Poslech: jednoduchých textů k procvičování rozlišování jednotlivých hlásek;
 • Slovní zásoba a mluvení: základní jazyk potřebný pro práci ve třídě, omezený repertoár slov a frází spojených s vlastní osobou, konkrétní témata, barvy, čísla, telefonní čísla, ceny, pozdravy, seznamování se s lidmi, představování, osobní údaje

7.2. Kurz Z2

Cíle:

 • Gramatika: účastníci umí formulovat omezený repertoár promluv v probraných oblastech.
 • Slovní zásoba: účastníci ovládají základní slovní zásobu vztahující se ke konkrétním situacím.
 • Výslovnost: účastníci vyslovují probranou látku srozumitelně.
 • Pravopis: účastníci píší pravopisně správně probranou látku a dovedou hláskovat jednotlivá slova.
 • Čtení: účastníci čtou s porozuměním známá jména, slova a fráze a jednoduché věty.
 • Psaní: účastníci umí napsat pohlednici, vyplnit formuláře a tvořit věty s dodržením základních pravopisných pravidel a interpunkce.
 • Poslech: účastníci rozumí procvičeným známým slovům a základním frázím.
 • Mluvení: účastníci dokáží vést jednoduchou komunikaci v procvičených oblastech. Umí vyjádřit zdvořilost – pozdravit, rozloučit se, představit se, poprosit, poděkovat, omluvit se atd.

Obsah:

 • Základní přídavná jména, přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, adverbia četnosti, tvoření otázek a záporu, otázky s wh-, vyjadřování budoucnosti, primární význam základních modálních sloves, počitatelnost, slovosled, předložky časové, zájmena osobní
 • Základní informace o přízvuku ve slově a ve větě, výslovnost stažených tvarů, intonace otázek, výslovnost koncovek přítomného času prostého
 • Procvičování spellingu, pravidla pravopisu ve stažených tvarech
 • Čtení jednoduchých inzerátů (např. o bytech), katalogů, letáků
 • Psaní jednoduché věty, základní interpunkce
 • Jednoduché monology, dialogy
 • Čas, peníze, denní činnosti, speciální dny, měsíce, období, části dnů, co mám/nemám rád, činnosti ve volném čase, jídlo, restaurace, jídelní lístek, bydlení, nakupování, oblečení, móda

7.3. Kurz Z3

Cíle:

 • Gramatika: účastníci umí formulovat omezený repertoár promluv v běžných každodenních situacích se základními gramatickými strukturami a typy vět, které jsou součástí osvojeného repertoáru.
 • Slovní zásoba: účastníci ovládají základní slovní zásobu k tomu, aby dokázali vyjádřit základní komunikativní potřeby.
 • Výslovnost: účastníci vyslovují probranou látku dobře a pro rodilé mluvčí srozumitelně, pokud vyvinou určité úsilí a pokud jsou zvyklí na styk s danou jazykovou skupinou.
 • Pravopis: účastníci píší pravopisně správně probranou látku, opisují známá slova a krátké fráze, např. jednoduché pokyny nebo instrukce, názvy každodenních předmětů, názvy obchodů a ustálená spojení, která jsou běžně používána. Dokáží hláskovat adresu, národnost a ostatní osobní data.
 • Čtení: účastníci čtou s porozuměním jednoduché texty.
 • Psaní: účastníci umí napsat jednoduchý odstavec.
 • Poslech: účastníci rozumí jednoduchým promluvám, které souvisejí s jejich osobou, koníčky a zaměstnáním.
 • Mluvení: účastníci dokáží při komunikaci používat základní fráze spojené s každodenním životem a vyjádřit konkrétní potřeby, dokáží klást jednoduché otázky o známých věcech, dokáží popsat bydliště a známé lidi, dokáží používat základní spojky “and, but, then”.

Obsah:

 • Minulý čas sloves be, have, nepravidelná slovesa, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, tvoření adverbií, stupňování, slovosled, počitatelnost podstatných jmen a vyjadřování množství
 • Základní informace o vázání, intonaci a rytmu v angličtině, výslovnost koncovek minulého času u pravidelných sloves, větný přízvuk
 • Pravopisná pravidla o zdvojování souhlásek, měkčení ypsilonu
 • Čtení zpráv, zprávy na nástěnce
 • Odstavec, prostředky pro kohezi, výpisky ze čteného textu
 • Poslech textů k probraným tématům na odpovídající úrovni obtížnosti, monology, dialogy
 • Small talk”, promluvy o tom, co se stalo, plánování volného dne, země, národnosti, cestování, nakupování, významná místa v budově, ve městě a v zemi, důležité životní mezníky jednotlivců

7.4. Kurz Z4

Cíle:

 • Gramatika: účastníci dokáží své myšlenky formulovat v probraných oblastech bez větších gramatických chyb v používaných paradigmatech jednotlivých časů.
 • Slovní zásoba: účastníci mají dostačující slovní zásobu k tomu, aby vyjádřili základní komunikativní potřeby.
 • Výslovnost: účastníci vyslovují srozumitelně a jasně.
 • Pravopis: účastníci používají vybraná pravidla pravopisu v probraných oblastech.
 • Čtení: účastníci dokáží najít v každodenních materiálech konkrétní informaci.
 • Psaní: účastníci dokáží jednoduchým jazykem popsat svoji rodinu, život, lidi a město.
 • Poslech: účastníci rozumí základní slovní zásobě spojené s lidmi, rodinou.
 • Mluvení: účastníci dokáží komunikovat o známých tématech, reagují na otázky, účastní se promluv o známých tématech.

Obsah:

 • Opakování přítomného, minulého a budoucího času, modálních sloves a dalších gramatických jevů probraných v kurzech Z1-Z3, důraz na minulý čas – tvoření otázek, záporu a krátkých odpovědí, určování časových období pomocí pomocí výrazů ago, last, in atd., členy, sekundární význam modálních sloves, stupňování přídavných jmen, vazby I´d rather, I´d like to, významy frází s členem určitým a bez něj, kolokace sloves s podstatnými jmény
 • Spojování, intonace, rytmus, schwa
 • Stažené tvary, pravopisné změny u adjektiv
 • Nápisy na letištích, vzkazy, popisy, jídelní lístek, jízdní řád, inzeráty, letáky
 • Popis města, pracoviště
 • Poslech textů, odpovídající úroveň obtížnosti a tématické různorodosti, monology, dialogy, poslech k zachycení konkrétní informace
 • Tělo, zdraví, instrukce k dosažení určitého místa, film, kultura, hudba, činnosti pro volný čas, současné dění u nás a ve světě, adjektiva pro popis místa, informace na internetu

7.5. Kurz Z5

Cíle:

 • Gramatika: účastníci dokáží své myšlenky formulovat v probraných oblastech dobře.
 • Slovní zásoba: účastníci mají dostačující slovní zásobu k tomu, aby fungovali v běžném denním styku v rámci známých situací a témat.
 • Výslovnost: účastníci vyslovují srozumitelně a jasně.
 • Pravopis: účastníci používají vybraná pravidla pravopisu v probraných oblastech a znají náležitosti psaní.
 • Čtení: účastníci čtou s porozuměním jednoduché texty, dokáží najít v každodenních materiálech konkrétní informaci.
 • Psaní: účastníci dokáží jednoduchým jazykem napsat vzkaz, e-mail.

 • Poslech: účastníci rozumí základní slovní zásobě spojené s nakupováním, zeměpisem, zaměstnáním.
 • Mluvení: účastníci dokáží komunikovat o známých tématech, reagují na otázky, účastní se promluv o známých tématech, dokáží různě formulovat základní promluvy ve známém kontextu.

Obsah:

 • Předpřítomný čas, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, stupňování, adjektiva, adverbia, pasívum, rozkaz, frekvence činnosti, rozkazy, should, otázky s like, zájmena přivlastňovací
 • Průběžné procvičování relevantních prvků výslovnosti, přízvuk k vyjádření kontrastu, vázání, větný přízvuk
 • Pravidla pro psaní e-mailů, vzkazů
 • Turistické informační brožury, informace o naší zemi, městě, univerzitě, katedře
 • Vzkazy, neformální e-maily, pracovní inzeráty a formální dopisy, žádosti o radu
 • Poslech odpovídající úrovně obtížnosti a tématické různorodosti, monology, dialogy, poslech k zachycení konkrétní informace
 • Životní zážitky a zkušenosti, popis místa, možnosti dopravy, popis pracovních zážitků a zkušeností, popis osob, charakterových vlastností a povahy, aktivity uvnitř budov a venku, souvislost činnosti se zdravím, poskytování rad, vyjádření soucitu a pochopení

7.6. Kurz Z6

Cíle:

 • Gramatika: účastníci dokážou své myšlenky formulovat s občasnou chybou. Používají některé jednoduché struktury, ale přitom se dopouštějí chyb, např. při zaměňování časů, opomíjení gramatické shody, je ovšem jasné, co se pokoušejí vyjádřit.
 • Slovní zásoba: účastníci mají dostačující slovní zásobu k tomu, aby se vypořádali s nejzákladnějšími jazykovými potřebami.
 • Výslovnost: účastníci vyslovují srozumitelně a jasně, i když stále se zřetelným cizím přízvukem. Pro posluchače bude občas nutné, aby účastníci zopakovali, co již bylo řečeno.
 • Pravopis: účastníci používají vybraná pravidla pravopisu v probraných oblastech a znají náležitosti psaní probraných typů písemností. Dokáží opisovat krátké věty, které se týkají každodenního života – např. orientační pokyny, jak se lze někam dostat. Umí poměrně přesně foneticky napsat krátká slova, která jsou součástí jejich slovní zásoby a částečně i odvodí pravopis nových slov.
 • Čtení: účastníci čtou s porozuměním jednoduché texty, dokáží najít v každodenních materiálech konkrétní informaci, dokáží číst s porozuměním osobní dopisy.
 • Psaní: účastníci dokáží napsat jednoduchý osobní dopis, např. poděkovat.
 • Poslech: účastníci rozumí základní slovní zásobě ve zprávách a oznámeních.
 • Mluvení: účastníci reagují na otázky, účastní se promluv o známých tématech a dokáží různě formulovat základní promluvy ve známém kontextu. Dokáží se účastnit výměny informací, požádat, vyjádřit vlastní názory a postoje. Dokáží se jednoduše, ale efektivně podílet na udržování společenské komunikace prostřednictvím nejjednodušších běžných výrazů a fungováním v rámci základních zvyklostí.

Obsah:

 • Různé způsoby vyjadřování budoucnosti, předminulý čas, 1. a 2. kondicionál, časové věty, rozdíl mezi použitím infinitivu a gerundia, další významy modálních sloves, zacházení s nejčastějšími gramatickými prohřešky
 • Stažené tvary v předminulém čase a v podmiňovacích větách a další relevantní výslovnostní prvky
 • Koheze popisu, interpunkce
 • Čtení zpráv, oznámení, inzerátů, letáků, neformálních e-mailů, osobních dopisů, turistických brožur
 • Psaní vzkazů, neformálních e-mailů, popisů, popis města
 • Poslech na odpovídající úrovni obtížnosti a tématické různorodosti, monology, dialogy, poslech k zachycení konkrétní informace, otázky při telefonování
 • Žádost o radu, pokyny a instrukce, vyjádření vlastního názoru, popis města, nápisy a jazyk na letišti, loučení se, slovní zásoba spojená s tématem studia, superlativy, číselné údaje

8. Základy práce s PC

Odborný garant: Ing. Mojmír Volf
Počet hodin prezenční výuky: 28 hodin prezenční výuky za každý kurz
Zakončení: zkouška

Při zahájení studia budou studující rozděleni do tří skupin podle jejich vstupních znalostí a každý absolvuje tři z navrhovaných po sobě navazujících kurzů.

Povinná literatura:
Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle


Doporučená literatura:
Bude stanovena před zahájením kurzu, dle potřeb účastníků

8.1. PC1

Kurz je určen úplným začátečníkům

Obsah: 

 1. Seznámení s osobním počítačem (PC) - zapínání a vypínání.
 2. Součásti PC (hardware × software).
 3. Počítač (základní jednotka), monitor, myš, klávesnice.
 4. Práce s myší, ovládání myši, kurzor (ukazovátko).
 5. Spouštění programů: Start/Programy/Příslušenství/Malování...
 6. Malování - tužka, paleta barev, gumování, štěteček, čáry, obdélníky (výplň a obrys), elipsy, mnohoúhelníky, kyblíček, mazání obdélníky.
 7. Práce s okny - Co je to okno?, tlačítka, uspořádávání.
 8. Popis klávesnice, popis kláves.
 9. Microsoft Office.
 10. Zpracování textu na PC (Microsoft Word) - rozdíly oproti psacímu stroji, textový kurzor, písmo, formátování, (zarovnávání, odsazení vpravo, vlevo, první řádek, nadpisy, odstavce – používání ENTER), odrážky, kopírování textu, uložení práce, opravy, mazání a vkládání, použití hotových věcí.
 11. Práce se soubory - pevný disk a disketa, flash disk, CD, DVD, soubory a složky, otevřít, uložit a uložit jako.
 12. Úvod do Internetu - Co je to Internet, co od něj čekat, základní vyhledávání na internetu, e-mail, založení e-mailové schránky, posílání a přijímaní e-mailu.

8.2. PC2

Navazuje na kurz PC 1, je určen studujícím, kteří ovládají základy práce s PC (viz. sylaby PC 1).

Obsah:

 1. Součásti hardware a jejich vliv na celkový výkon počítače.
 2. Základy připojení k internetu – technologie a jejich vlastnosti.
 3. Microsoft Word – opakování vlastností textu, pokročilé vlastnosti.
 4. Microsoft Word – základy stylů.
 5. Microsoft Word – automatizace práce s dokumentem – pole, obsah.
 6. Microsoft PowerPoint – základní prezentace, práce s textem a grafikou.
 7. Základy práce s multimediálními daty – přehrávače, kodeky.
 8. Základy zálohování a další metody ochrany dat, antiviry.
 9. Instalace a deinstalace programů, základní nastavení systému.
 10. Pokročilé vyhledávání na internetu, zásady ochrany citlivých dat na internetu.
 11. Pokročilé funkce e-mailu – rozesílací seznamy, přílohy, zásady bezpečnosti práce s e‑mailem, komprimace dat.

8.3. PC 3

Navazuje na kurz PC 2., je určen studujícím, kteří ovládají aktivity uvedené v sylabech kurzů PC 1 a PC 2.

Obsah:

 1. Externí periferní zařízení (tiskárny, skenery, kamery, fotoaparáty, atd.).
 2. Osobní a lokální datové sítě a jejich technologické prostředky.
 3. Pokročilé způsoby a technologie zálohování.
 4. Microsoft Excel – principy, základní matematické a statistické funkce.
 5. Microsoft Excel – grafy a import do ostatních programů Microsoft Office.
 6. Microsoft PowerPoint – pokročilé funkce prezentace, integrace multimédií.
 7. Pokročilá práce s multimediálními daty – konverze.
 8. Zdroje software, licence a licenční politika, údržba systému a instalovaných programů.
 9. Online služby – e-shopy, elektronické rezervace, elektronické bankovnictví, oborové databáze.
 10. Online komunitní projekty – diskusní fóra, sociální sítě
 11. Instant messaging, Voice over IP a další způsoby komunikace v internetu.

8.4. PC 4

Obsah:

 1. Porovnání kancelářských balíků OpenOffice.org a Microsoft Office
 2. Práce v textovém editoru OpenOffice.org Writer – export a import dat ve formátu Microsoft Office Word, nadstavbové funkce
 3. Práce v tabulkovém kalkulátoru OpenOffice.org Calc – export a import dat ve formátu Microsoft Office Excel a dalších, nadstavbové funkce
 4. Práce v prezentačním nástroji OpenOffice.org Impress – export a import dat ve formátu Microsoft Office PowerPoint, rozdíly v integraci externích médií
 5. OpenOffice.org Draw – nástroj pro tvorbu a úpravu grafiky jako součást kancelářského balíku
 6. Microsoft Outlook jako komunikační nástroj – organizace kontaktů a zdrojů – e-mail, čtečka, adresář
 7. Microsoft Outlook jako organizační nástroj – rozšířené funkce adresáře, kalendář, možnosti organizace času a koordinace, úkoly, deník
 8. Online alternativy k produktům Microsoft Office a OpenOffice.org
 9. Internetové komunikační systémy a služby – technické prostředky, ekonomicky efektivní využití
 10. Online služby pro sdílení, synchronizaci a zálohování dat – technické, bezpečnostní a právní aspekty
 11. Zásady ochrany a bezpečnost dat a informací – postupy a technické prostředky použitelné v prostředí malých kanceláří a domácností (SOHO)

9. Cvičení ze základů práce s PC

Odborný garant: Ing. Mojmír Volf

Samostatná práce s PC v učebně CDV v rozsahu 28 hodin za semestr, studující pracuje na zadaných úkolech pod dozorem asistenta

Pro každý z předmětů PC1 – PC4 budou dle potřeb frekventantů zadány povinné individuální úkoly.

10. PC pro pokročilé

Volitelný předmět

Odborný garant : Ing. Marie Olehlová
Lektor: Jiří Žid (student TUL)

Rozsah : 28 hodin prezenční výuky v každém semestru
Zakončení: klasifikovaný zápočet za každý semestr

Program bude zvolen dle potřeb frekventantů před zahájením kurzu

10.1. Autodesk Inventor – 3D

1. Semestr

 1. Třídimensionální modelování objektů, seznámení s prostředím, pohyb v menu.
 2. Modelování, vazby a kóty profilu, parametrické kótování, proměnné návrhu, práce podle návodu 1 – tvorba tělesa pomocí protažení profilu, vrtání děr, paternování prvků. Samostatná práce.
 3. Tvorba součásti rotací profilu. Použití pracovních a vztažných bodů, os, rovin, prvky – díra, sražení, zaoblení, editace rozměrů a tvarů – práce podle návodu. Samostatná práce.
 4. Tvorba tělesa pomocí tažení profilu – práce podle návodu.
 5. Modelování složitějších těles pro sestavu.
 6. Montáž sestavy s použitím normalizovaných dílů z katalogu součástí, animace smontované sestavy, zjišťování kolizních míst.
 7. Dokončení sestavy, výkresová dokumentace, tisk.

2. Semestr

 1. Opakování zapomenutých znalostí třídimensionálního modelování objektů, modelování různých typů součástí podle skutečných předloh.
 2. Modelování, vazby a kóty profilu, parametrické kótování, proměnné návrhu, tvorba tělesa pomocí protažení profilu, vrtání děr, paternování prvků. Samostatná práce.
 3. Konstrukce a úprava komponentů, zaměření na odlitky.
 4. Svařované součásti, modelování detailů svarků.
 5. Modelování složitějších těles pro sestavu. Adaptivní modelování v sestavách.
 6. Montáž sestavy , prezentace a animace sestav, automatický rozpad.
 7. Tvorba výkresů, značení svarů, drsnosti povrchu, pozice, kusovníky..

Výuka bude probíhat v počítačových učebnách katedry částí strojů (KST), fakulty strojní. Vzhledem k různým úrovním znalostí účastníků je každý kurz koncipován individuálně. Případné změny v programu budou dohodnuty až během výuky.

Základní literatura:
Petr Fořt, Jaroslav Kletečka: Autodesk Inventor (Adaptivní modelování v průmyslové praxi).

10.2. AUTOCAD/REVIT

Výuka je zaměřena na stavařsko – architektonické užívání těchto programů.
Každá z navrhovaných lekcí je čtyřhodinová a bude dělena na 2 části – 1. teoretická, 2. praktická.
V teoretické části - výuka funkcí, v praktické části pak aplikace na vybraném objektu dle výběru. Výuka pouze 2d prostředí Autocadu (dále jen CAD).

1. semestr – AUTOCAD (Ing. Olehlová)

 1. Problematika CADu (počítačem podporovaného konstruování), (dvou-dimensionální) kreslení, práce s výkresy, pohyb v menu.
 2. Kreslicí příkazy, zadávání příkazů, uchopovací režimy, základní editační příkazy, obsluha obrazovky, vykreslování různých objektů podle zájmu studentů.
 3. Editační příkazy, princip použití barev a hladin, šrafování, práce s textem – tvorba vizitky.
 4. Typy čar, tvorba bloků, atributů, editace atributů – změna jejich obsahu i formy.
 5. Kótování, editace kótování, aplikace ve výkresech.
 6. Použití Power Packu, vkládání normalizovaných součástí z databáze Mechsoft - Unitools.
 7. Opakování, semestrální práce – výkres součástky nebo např. úpravy bytu – dle dohody s vyučujícím.

Výuka bude probíhat v počítačových učebnách katedry částí strojů (KST), fakulty strojní.
Vzhledem k různým úrovním znalostí účastníků bude kurz koncipován individuálně. Případné změny v programu budou dohodnuty až během výuky.

2. semestr – REVIT (J. Žid)
Student by měl získat rámcovou představu o fungování programu. Podrobnost zpracovávaného domu je na úrovni studie. Dle potřeb studujících je možné výuku zaměřit jedním konkrétním směrem.

 1. Seznámení s programem a jeho filozofií. Nové s původní pracovní prostředí. Komunikace s ostatními Autodesk programy (Autocad, Max design,…). Srovnání s konkurencí. Intuitivní tvorba jednoduchého objektu.
 2. Struktura projektu. Pracovní prostor. Základní konstrukční prvky, nastavení a používání. Výběr pokusného domu. Založení projektu, tvorba stěn, podlah, atd.
 3. Modelování. Schodiště, rampa, strop, střecha, obvodový plášť. Práce na střeše a interiéru, výplních oken, atd.
 4. Modelování pomocí objemů. Kreslení – dokreslení. Atypický prvek interiéru – krb, soc. zařízení. Okolí objektu – okolní zástavba.
 5. Výkresy, popisky, výpisy místností, kóty, příprava na tisk. Příprava 2D výstupu na tisk - výkres.
 6. Terén, pozemek, zasazení objektu do terénu, komponenty terénu – stromy, lidé atd. Terén, úprava přiléhání k objektu, výška vůči terénu, zahradní úpravy.
 7. Renderování. Nastavení scény, světla, prostředí, stíny, materiály. Vytvoření vizualizace domu.

Doporučená literatura:
Balda, V., Vinšová, I. Revit Architecture, Praktická uživatelská příručka. Praha: Computer Press, 2009. 296. s. ISBN: 978-80-251-2547-2

11. Evropská unie

Odborný garant : Ing. Jaroslava Syrovátková
Rozsah : 28 hodin prezenční výuky v každém semestru
Zakončení: klasifikovaný zápočet za každý semestr

1. semestr

 1. Charakteristika Evropské unie: Symboly Evropské unie. Historie Evropské unie. Den Evropy. Deklarace 9. května 1950. Osobnosti Evropské unie. Hospodářská integrace. Kritéria členské v Evropské unii. Členské státy Evropské unie. Kandidátské státy Evropské unie.
 2. Orgány Evropské unie: Evropský parlament. Evropská komise. Evropský soudní dvůr. Evropský účetní dvůr. Evropol. Evropská centrální banka. Evropská investiční banka.
 3. Společné politiky Evropské unie: Společná obchodní politika. Společná zemědělská politika. Společná dopravní politika. Společná měnová politika
 4. Společná obchodní politika: Důvod společné obchodní politiky Evropské unie; Hlavní zásady společné obchodní politiky. Nástroje společné obchodní politiky. Vývoz, dovoz EU. Obchodování se třetí-mi zeměmi. Poskytování obchodního zvýhodnění.
 5. Společná zemědělská politika: Historie společné zemědělské politiky. Společná zemědělská politika. Společná organizace zemědělského trhu.
 6. Společná dopravní politika: Důvod společné dopravní politiky. Transevropské sítě. Program priorit pro rozvoj dopravy.
 7. Společná měnová politika: Počátky jednotné měny. Mechanismus směnných kursů. Evropská měnová jednotka ECU. Měnová unie. Evropský fond měnové spolupráce. Euromince a eurobankovky. Ochranné prvky euromincí a eurobankovek

2. semestr

 1. Pilířová politika Evropské unie: První pilíř – Evropské společenství. Druhý pilíř – Společná zahraniční a bezpečnostní politika. Třetí pilíř – Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.
 2. Koordinované politiky Evropské unie: Jednotný vnitřní trh. Regionální politika. Ochrana spotřebitele. Ochrana životního prostředí. Energetická politika. Podpora výzkumu a technologického vývoje.
 3. Jednotný vnitřní trh: Volný pohyb zboží. Volný pohyb osob. Volný pohyb služeb. Volný pohyb kapitálu.
 4. Regionální politika: Důvody existence regionální politiky. Vznik regionální politiky. Vývoj regionální politiky. Principy regionální politiky. Strukturální politika. Fond soudržnosti.
 5. Ochrana spotřebitele: Vývoj politiky ochrany spotřebitele v Evropské unii. Kontrola složení a jakosti výrobků (technická harmonizace). Metody a důvody politiky ochrany spotřebitele. Právní ochrana spotřebitele. Reklama.
 6. Ochrana životního prostředí: Vývoj ochrany životního prostředí v Evropské unii. Principy ochrany životního prostředí. Nástroje ochrany životního prostředí. Metody ochrany životního prostředí.
 7. Regulace čistoty vody a ovzduší. Ochrana ohrožených druhů biodiversity.
 8. Energetická politika: Specifikum energetické politiky Evropské unie. Vývoj energetické politiky. Instituce energetické politiky. Strategické aspekty energetické politiky. Environmentální aspekty energetické politiky. Infrastrukturní aspekty energetické politiky.
 9. Podpora výzkumu a technologie vývoje: Společná politika na podporu výzkumu a technologického vývoje. Hlavní směry výzkumu a technologického vývoje. Rámcové programy na podporu výzkumu a technologického vývoje. Budoucnost výzkumu a technologického vývoje v rámci Evropské unie. Inovační akce.
 10. Právo Evropské unie: Acquis. Právo obchodních společností. Soudnictví v EU. Práva občanů v EU.
 11. Postavení jednotlivých skupin obyvatelstva v EU: Podnikatelé. Studenti. Senioři. Postižení. Postavení žen. Postavení mužů. Rovné postavení žen a mužů. Mainstreaming.
 12. Malé a střední podniky v Evropské unii: Politika hospodářské a sociální soudržnosti. Programy pomoci EU v České republice. PHARE. SAPARD. ISPA. Fondy Evropské unie. Strukturální fondy. Fond soudržnosti. Iniciativy Společenství. Zvláštní podpora rybolovu.
 13. Nezaměstnanost v Evropské unii: srovnání nezaměstnanosti ve státech EU, sociálně a zdravotně znevýhodněné skupiny
 14. Neziskový sektor v Evropské unii: formy neziskových organizací EU, přístup k finančním prostředkům, srovnání neziskových sektorů v ČR a ostatních státech EU.

Povinná literatura:
Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle

Doporučená literatura:
Odbor informování o evropských záležitostech, Úřad vlády České republiky. Lisabonská smlouva, Konsolidovaný text smlouvy o Evropské unii a smlouvy o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy. ISBN 978-80-87041-38-3.
Nařízení Evropského parlamentu
Nařízení Rady Evropského společenství
Nařízení komise Evropského společenství
http://europa.eu.int, http://www.euroskop.cz, http://europa.eu.int
http://www.mmr.cz, http://www.mpsv.cz, http://www.mfcr.cz

12. Německý jazyk pro falešné začátečníky a pokročilé

Odborný garant : Mgr. Jitka Pacltová
Rozsah : 28 hodin prezenční výuky v každém semestru
Zakončení: klasifikovaný zápočet za každý semestr

Program se vztahuje k učebnici Höppnerová V., Chromečka J., Kremzerová A. Němčina pro jazykové školy 1. Praha: Klett nakladatelství s.r.o. ISBN 978-80-86906-97-3

Povinná literatura:
Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle
Höppnerová V., Chromečka J., Kremzerová A. Němčina pro jazykové školy 1. Praha: Klett nakladatelství s.r.o. ISBN 978-80-86906-97-3

12.1. Kurz NJ 1

Obsah:

Opakování gramatiky 1. – 7. lekce

8. lekce : konverzační okruh – pracovní den, denní program
Gramatika: silná slovesa – 2. skupina, slovesa s neodlučitelnými předponami, slovesa s odlučitelnými předponami, zvratná slovesa se zájmenem ve 4. pádě, zápory nichts a niemand, vynechávání podmětu po spojkách und a oder, vynechávání spojky po slovesech sagen a glauben.

9. lekce : konverzační okruh – kultura
Gramatika: souvětí souřadné, číslovky 20 - 1 000 000, man, 2. pád vlastních jmen, nahrazování budoucího času přítomným.

10. lekce : konverzační okruh – sport, volný čas, koníčky
Gramatika: předložky se 4. pádem, vazba es gibt, zvratná slovesa se zájmenem ve 3. pádě, doch, allein x selbst, jména rodin.

Souhrnné opakování 8. – 10. lekce, test.

12.2. Kurz NJ 2

Obsah:

Opakování předchozí gramatiky 8. – 10. lekce.

11. lekce : konverzační okruh: televizní program, koníčky
Gramatika: vedlejší věty (věty vedlejší s dass, nepřímá otázka, vztažné věty), věta hlavní po větě vedlejší, časové údaje, zájmeno jemand.

12. lekce: konverzační okruh: cestování, ubytování. Opakovací lekce

13. lekce: konverzační okruh: zimní dovolená
Gramatika: préteritum slabých sloves, préteritum způsobových sloves a slovesa wissen, préteritum sloves sein a haben, vlastní jména místní – jména měst a zemí, určování času, časové údaje ve 4. pádě.

14. lekce : konverzační okruh: cestování do zahraničí
Gramatika – perfektum slabých sloves, perfektum sloves sein, haben a wissen, perfektum ve vedlejší větě, zájmeno welcher, předložky v časových údajích, dny v týdnu, měsíce, roční období.

Souhrnné opakování 11. – 14. lekce, test.

12.3. Kurz NJ 3

Obsah:

Opakování předchozí gramatiky do 17. lekce.

18. lekce: konverzační okruh: bydlení. Opakovací lekce

19. lekce: konverzační okruh: letní dovolená
Gramatika – předložkové vazby sloves, předložkové vazby přídavných jmen, zájmenná příslovce, minulé časy sloves sprechen, essen, fahren, sehen, einladen.

20. lekce : konverzační okruh: povolání
Gramatika – sloveso werden v přítomném a minulém čase, sloveso werden + přídavné jméno, minulé časy sloves lesen, sich entscheiden, gefallen.

21. lekce : konverzační okruh: práce v domácnosti
Gramatika – příslovce dort, hin, hier a her, složeniny se směrovými příslovci hin a her, minulé časy slovesa nehmen.

Souhrnné opakování 18. – 21. lekce, test.