logo

Kurz je určen absolventům středních škol věkové kategorie od 45 let, kteří jsou nezaměstnaní nebo se cítí ohroženi ztrátou zaměstnání a potřebují získat kompetence nutné pro jejich větší konkurenceschopnost na trhu práce.
Podmínkou přijetí ke studiu je alespoň úplné středoškolské vzdělání. O přijetí rozhoduje děkan Ekonomické fakulty TU v Liberci.

Kurz je koncipován v souladu s § 60 odst. 1 a 2 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Studium je organizováno kombinací prezenční formy studia a e-learningu v elektronickém studijním prostředí Moodle.

Prezenční výuka v semestru probíhá formou pravidelné výuky v rozsahu 8 - 12 vyučovacích hodin týdně dle harmonogramu TUL v odpoledních a večerních hodinách, tj. od 16:10 do 19:30 hod a dvou dvoudenních soustředění v rozsahu 16 a 20 hodin. Počet hodin samostatné práce v každém semestru je odhadnut na 120.

Cílem kurzu je aktualizovat základní gramotnosti občanů starší střední generace, zejména počítačovou, sociální, mediální, jazykovou, občanskou a finanční gramotnost a vytvořit předpoklady pro kvalitní profesionální působení, zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce a další rozvoj absolventů kurzu.

Zakončení studia : Studium je zakončeno splněním všech předepsaných studijních povinností. Absolventi kurzu obdrží osvědčení podle §60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Osvědčení bude obsahovat výkaz absolvovaných předmětů včetně klasifikace.

Last modified: Wednesday, September 15, 2010, 6:30 PM