11. Evropská unie

Odborný garant : Ing. Jaroslava Syrovátková
Rozsah : 28 hodin prezenční výuky v každém semestru
Zakončení: klasifikovaný zápočet za každý semestr

1. semestr

 1. Charakteristika Evropské unie: Symboly Evropské unie. Historie Evropské unie. Den Evropy. Deklarace 9. května 1950. Osobnosti Evropské unie. Hospodářská integrace. Kritéria členské v Evropské unii. Členské státy Evropské unie. Kandidátské státy Evropské unie.
 2. Orgány Evropské unie: Evropský parlament. Evropská komise. Evropský soudní dvůr. Evropský účetní dvůr. Evropol. Evropská centrální banka. Evropská investiční banka.
 3. Společné politiky Evropské unie: Společná obchodní politika. Společná zemědělská politika. Společná dopravní politika. Společná měnová politika
 4. Společná obchodní politika: Důvod společné obchodní politiky Evropské unie; Hlavní zásady společné obchodní politiky. Nástroje společné obchodní politiky. Vývoz, dovoz EU. Obchodování se třetí-mi zeměmi. Poskytování obchodního zvýhodnění.
 5. Společná zemědělská politika: Historie společné zemědělské politiky. Společná zemědělská politika. Společná organizace zemědělského trhu.
 6. Společná dopravní politika: Důvod společné dopravní politiky. Transevropské sítě. Program priorit pro rozvoj dopravy.
 7. Společná měnová politika: Počátky jednotné měny. Mechanismus směnných kursů. Evropská měnová jednotka ECU. Měnová unie. Evropský fond měnové spolupráce. Euromince a eurobankovky. Ochranné prvky euromincí a eurobankovek

2. semestr

 1. Pilířová politika Evropské unie: První pilíř – Evropské společenství. Druhý pilíř – Společná zahraniční a bezpečnostní politika. Třetí pilíř – Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.
 2. Koordinované politiky Evropské unie: Jednotný vnitřní trh. Regionální politika. Ochrana spotřebitele. Ochrana životního prostředí. Energetická politika. Podpora výzkumu a technologického vývoje.
 3. Jednotný vnitřní trh: Volný pohyb zboží. Volný pohyb osob. Volný pohyb služeb. Volný pohyb kapitálu.
 4. Regionální politika: Důvody existence regionální politiky. Vznik regionální politiky. Vývoj regionální politiky. Principy regionální politiky. Strukturální politika. Fond soudržnosti.
 5. Ochrana spotřebitele: Vývoj politiky ochrany spotřebitele v Evropské unii. Kontrola složení a jakosti výrobků (technická harmonizace). Metody a důvody politiky ochrany spotřebitele. Právní ochrana spotřebitele. Reklama.
 6. Ochrana životního prostředí: Vývoj ochrany životního prostředí v Evropské unii. Principy ochrany životního prostředí. Nástroje ochrany životního prostředí. Metody ochrany životního prostředí.
 7. Regulace čistoty vody a ovzduší. Ochrana ohrožených druhů biodiversity.
 8. Energetická politika: Specifikum energetické politiky Evropské unie. Vývoj energetické politiky. Instituce energetické politiky. Strategické aspekty energetické politiky. Environmentální aspekty energetické politiky. Infrastrukturní aspekty energetické politiky.
 9. Podpora výzkumu a technologie vývoje: Společná politika na podporu výzkumu a technologického vývoje. Hlavní směry výzkumu a technologického vývoje. Rámcové programy na podporu výzkumu a technologického vývoje. Budoucnost výzkumu a technologického vývoje v rámci Evropské unie. Inovační akce.
 10. Právo Evropské unie: Acquis. Právo obchodních společností. Soudnictví v EU. Práva občanů v EU.
 11. Postavení jednotlivých skupin obyvatelstva v EU: Podnikatelé. Studenti. Senioři. Postižení. Postavení žen. Postavení mužů. Rovné postavení žen a mužů. Mainstreaming.
 12. Malé a střední podniky v Evropské unii: Politika hospodářské a sociální soudržnosti. Programy pomoci EU v České republice. PHARE. SAPARD. ISPA. Fondy Evropské unie. Strukturální fondy. Fond soudržnosti. Iniciativy Společenství. Zvláštní podpora rybolovu.
 13. Nezaměstnanost v Evropské unii: srovnání nezaměstnanosti ve státech EU, sociálně a zdravotně znevýhodněné skupiny
 14. Neziskový sektor v Evropské unii: formy neziskových organizací EU, přístup k finančním prostředkům, srovnání neziskových sektorů v ČR a ostatních státech EU.

Povinná literatura:
Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle

Doporučená literatura:
Odbor informování o evropských záležitostech, Úřad vlády České republiky. Lisabonská smlouva, Konsolidovaný text smlouvy o Evropské unii a smlouvy o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy. ISBN 978-80-87041-38-3.
Nařízení Evropského parlamentu
Nařízení Rady Evropského společenství
Nařízení komise Evropského společenství
http://europa.eu.int, http://www.euroskop.cz, http://europa.eu.int
http://www.mmr.cz, http://www.mpsv.cz, http://www.mfcr.cz