7. Anglický jazyk

7.6. Kurz Z6

Cíle:

 • Gramatika: účastníci dokážou své myšlenky formulovat s občasnou chybou. Používají některé jednoduché struktury, ale přitom se dopouštějí chyb, např. při zaměňování časů, opomíjení gramatické shody, je ovšem jasné, co se pokoušejí vyjádřit.
 • Slovní zásoba: účastníci mají dostačující slovní zásobu k tomu, aby se vypořádali s nejzákladnějšími jazykovými potřebami.
 • Výslovnost: účastníci vyslovují srozumitelně a jasně, i když stále se zřetelným cizím přízvukem. Pro posluchače bude občas nutné, aby účastníci zopakovali, co již bylo řečeno.
 • Pravopis: účastníci používají vybraná pravidla pravopisu v probraných oblastech a znají náležitosti psaní probraných typů písemností. Dokáží opisovat krátké věty, které se týkají každodenního života – např. orientační pokyny, jak se lze někam dostat. Umí poměrně přesně foneticky napsat krátká slova, která jsou součástí jejich slovní zásoby a částečně i odvodí pravopis nových slov.
 • Čtení: účastníci čtou s porozuměním jednoduché texty, dokáží najít v každodenních materiálech konkrétní informaci, dokáží číst s porozuměním osobní dopisy.
 • Psaní: účastníci dokáží napsat jednoduchý osobní dopis, např. poděkovat.
 • Poslech: účastníci rozumí základní slovní zásobě ve zprávách a oznámeních.
 • Mluvení: účastníci reagují na otázky, účastní se promluv o známých tématech a dokáží různě formulovat základní promluvy ve známém kontextu. Dokáží se účastnit výměny informací, požádat, vyjádřit vlastní názory a postoje. Dokáží se jednoduše, ale efektivně podílet na udržování společenské komunikace prostřednictvím nejjednodušších běžných výrazů a fungováním v rámci základních zvyklostí.

Obsah:

 • Různé způsoby vyjadřování budoucnosti, předminulý čas, 1. a 2. kondicionál, časové věty, rozdíl mezi použitím infinitivu a gerundia, další významy modálních sloves, zacházení s nejčastějšími gramatickými prohřešky
 • Stažené tvary v předminulém čase a v podmiňovacích větách a další relevantní výslovnostní prvky
 • Koheze popisu, interpunkce
 • Čtení zpráv, oznámení, inzerátů, letáků, neformálních e-mailů, osobních dopisů, turistických brožur
 • Psaní vzkazů, neformálních e-mailů, popisů, popis města
 • Poslech na odpovídající úrovni obtížnosti a tématické různorodosti, monology, dialogy, poslech k zachycení konkrétní informace, otázky při telefonování
 • Žádost o radu, pokyny a instrukce, vyjádření vlastního názoru, popis města, nápisy a jazyk na letišti, loučení se, slovní zásoba spojená s tématem studia, superlativy, číselné údaje