7. Anglický jazyk

7.3. Kurz Z3

Cíle:

 • Gramatika: účastníci umí formulovat omezený repertoár promluv v běžných každodenních situacích se základními gramatickými strukturami a typy vět, které jsou součástí osvojeného repertoáru.
 • Slovní zásoba: účastníci ovládají základní slovní zásobu k tomu, aby dokázali vyjádřit základní komunikativní potřeby.
 • Výslovnost: účastníci vyslovují probranou látku dobře a pro rodilé mluvčí srozumitelně, pokud vyvinou určité úsilí a pokud jsou zvyklí na styk s danou jazykovou skupinou.
 • Pravopis: účastníci píší pravopisně správně probranou látku, opisují známá slova a krátké fráze, např. jednoduché pokyny nebo instrukce, názvy každodenních předmětů, názvy obchodů a ustálená spojení, která jsou běžně používána. Dokáží hláskovat adresu, národnost a ostatní osobní data.
 • Čtení: účastníci čtou s porozuměním jednoduché texty.
 • Psaní: účastníci umí napsat jednoduchý odstavec.
 • Poslech: účastníci rozumí jednoduchým promluvám, které souvisejí s jejich osobou, koníčky a zaměstnáním.
 • Mluvení: účastníci dokáží při komunikaci používat základní fráze spojené s každodenním životem a vyjádřit konkrétní potřeby, dokáží klást jednoduché otázky o známých věcech, dokáží popsat bydliště a známé lidi, dokáží používat základní spojky “and, but, then”.

Obsah:

 • Minulý čas sloves be, have, nepravidelná slovesa, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, tvoření adverbií, stupňování, slovosled, počitatelnost podstatných jmen a vyjadřování množství
 • Základní informace o vázání, intonaci a rytmu v angličtině, výslovnost koncovek minulého času u pravidelných sloves, větný přízvuk
 • Pravopisná pravidla o zdvojování souhlásek, měkčení ypsilonu
 • Čtení zpráv, zprávy na nástěnce
 • Odstavec, prostředky pro kohezi, výpisky ze čteného textu
 • Poslech textů k probraným tématům na odpovídající úrovni obtížnosti, monology, dialogy
 • Small talk”, promluvy o tom, co se stalo, plánování volného dne, země, národnosti, cestování, nakupování, významná místa v budově, ve městě a v zemi, důležité životní mezníky jednotlivců