7. Anglický jazyk

7.2. Kurz Z2

Cíle:

 • Gramatika: účastníci umí formulovat omezený repertoár promluv v probraných oblastech.
 • Slovní zásoba: účastníci ovládají základní slovní zásobu vztahující se ke konkrétním situacím.
 • Výslovnost: účastníci vyslovují probranou látku srozumitelně.
 • Pravopis: účastníci píší pravopisně správně probranou látku a dovedou hláskovat jednotlivá slova.
 • Čtení: účastníci čtou s porozuměním známá jména, slova a fráze a jednoduché věty.
 • Psaní: účastníci umí napsat pohlednici, vyplnit formuláře a tvořit věty s dodržením základních pravopisných pravidel a interpunkce.
 • Poslech: účastníci rozumí procvičeným známým slovům a základním frázím.
 • Mluvení: účastníci dokáží vést jednoduchou komunikaci v procvičených oblastech. Umí vyjádřit zdvořilost – pozdravit, rozloučit se, představit se, poprosit, poděkovat, omluvit se atd.

Obsah:

 • Základní přídavná jména, přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový, adverbia četnosti, tvoření otázek a záporu, otázky s wh-, vyjadřování budoucnosti, primární význam základních modálních sloves, počitatelnost, slovosled, předložky časové, zájmena osobní
 • Základní informace o přízvuku ve slově a ve větě, výslovnost stažených tvarů, intonace otázek, výslovnost koncovek přítomného času prostého
 • Procvičování spellingu, pravidla pravopisu ve stažených tvarech
 • Čtení jednoduchých inzerátů (např. o bytech), katalogů, letáků
 • Psaní jednoduché věty, základní interpunkce
 • Jednoduché monology, dialogy
 • Čas, peníze, denní činnosti, speciální dny, měsíce, období, části dnů, co mám/nemám rád, činnosti ve volném čase, jídlo, restaurace, jídelní lístek, bydlení, nakupování, oblečení, móda