7. Anglický jazyk

7.1. Kurz Z1

Cíle

 • Gramatika: účastníci umí používat základní typy vět a frází. ¨
 • Slovní zásoba: účastníci používají základní a omezený repertoár izolovaných lexikálních jednotek a frází.
 • Výslovnost: účastníci rozlišují a částečně správně vyslovují zvuky odlišné od češtiny.
 • Pravopis: účastníci píší pravopisně správně probranou slovní zásobu.
 • Čtení: účastníci čtou s porozuměním známá jména, slova a fráze.
 • Psaní: účastníci umí napsat osobní údaje, jednoduchou pohlednici a vyplnit formuláře.
 • Poslech: účastníci rozeznávají odlišné hlásky a rozumí známým slovům.
 • Mluvení: účastníci umí formulovat ve vymezených oblastech a dokáží položit otázku partnerovi s cílem získat od něj informaci.

Obsah

 • Gramatika: have got, předložky místa, be, osobní a přivlastňovací zájmena, there is/are, how much/many, some/any/a, množné číslo podstatných jmen, slovosled
 • Výslovnost: samohlásky, souhlásky, diftongy, souvislost pravopisu s výslovností, výslovnost koncovek množného čísla podstatných jmen
 • Pravopis: základní pravopisná pravidla, velká písmena v angličtině, abeceda
 • Čtení: adres, formulářů, pohlednic
 • Psaní: adresy, vyplňování formulářů, dotazníky, registrace v hotelu
 • Poslech: jednoduchých textů k procvičování rozlišování jednotlivých hlásek;
 • Slovní zásoba a mluvení: základní jazyk potřebný pro práci ve třídě, omezený repertoár slov a frází spojených s vlastní osobou, konkrétní témata, barvy, čísla, telefonní čísla, ceny, pozdravy, seznamování se s lidmi, představování, osobní údaje