Sylaby jednotlivých předmětů

Sylaby (obsah) jednotlivých předmětů

7. Anglický jazyk

Odborný garant programu a koordinátor kurzů: PhDr. Ivana Pekařová.
Lektoři: kvalifikovaný učitel AJ s minimálně tříletou zkušeností s výukou dospělých, schválený garantem programu.

Navrhovaný systém kurzů anglického vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky úrovně A – uživatel základů jazyka a zahrnuje 6 základních jednosemestrových kurzů koncipovaných tak, že každá úroveň referenčního rámce A1 a A2 je rozvržena do tří semestrů.

Při zahájení studia budou studující rozděleni do tří skupin podle jejich vstupních znalostí a každý absolvuje tři z navrhovaných po sobě navazujících kurzů.


Cíle jazykových kurzů : po absolvování 3 kurzů účastník:

 • Ovládá cizí jazyk podle stupně kurzu na úrovni A1 nebo vyšší, max. na úrovni A2 v mluvené i psané formě.
 • Dokáže využít své znalosti jazyka v každodenní i profesní komunikaci na dané jazykové úrovni.
 • Dokáže využít své znalosti jazyka ke zpracování informací z obecných i profesních zdrojů na dané jazykové úrovni.
 • Dokáže využít své znalosti jazyka k prezentaci obecných i profesních témat a to jak v ústní tak v písemné podobě na dané jazykové úrovni.
 • Zná a umí využít vhodnou odbornou literaturu, informační zdroje i materiály pro samostatné studium cizího jazyka na odpovídající jazykové úrovni.

Popis systému:
Délka kurzů: 1 semestr
Časová dotace prezenční výuky: 56 hodin za jeden semestr
Organizace výuky: 4 hodiny týdně v semestru
Samostatné studium: 100 hodin včetně e-learningu za jeden semestr

Úroveň 0 – A1: Kurzy Z1, Z2, Z3
Úroveň A1 – A2: Kurzy Z4, Z5, Z6

Obsah studia

 • Rozvoj jazykových znalostí a dovedností A1 - A2 (podle SERR), tj. fonetický, fonologický a gramatický systém anglického jazyka, slovní zásoba, jazykové funkce a jazykové dovednosti - poslech, mluvení, čtení, psaní.
 • Kulturně společenské funkce jazyka.
 • Srovnání s fonetickým, fonologickým a gramatickým systémem českého jazyka, odlišnosti, interference jako zdroj chyb, prostředky vyjadřování významu, praktický význam rozdílností a podobností mezi jazyky.
 • Referenční materiál k rozvoji znalosti jazyka a samostudiu.

Forma studia a metody

Studium je prezenční. Konkrétní časový rozvrh jednotlivých částí bude určen podle požadavků účastníků a možností vyučujících. Základními formami studia jsou:

 • průběžná práce v kurzu
 • e-learning
 • samostudium

Hodnocení studujících

Průběžné hodnocení se provádí na základě bodovaných kontrolních testů a domácích úkolů

Závěrečné hodnocení předpokládá alespoň 60 % účast na prezenční výuce a provádí se na základě jazykového testu s písemnou a ústní částí, která bude ověřovat všechny jazykové prostředky a řečové dovednosti na úrovni A1 nebo vyšší (max. A2).


Povinná literatura a studijní zdroje:

Redston, Ch. Cunningham, G. face2face Elementary, CUP, 2005
Redston, Ch. Cunningham, G. face2face Pre-intermediate, CUP, 2005
Redston, Ch. Cunningham, G. face2face Intermediate, CUP, 2005
Redston, Ch. Cunningham, G. face2face Upper-intermediate, CUP, 2005

Zpětnovazebné aktivity v elektronickém prostředí Moodle