6. Základy finančních dovedností pro nefinančníky

Odborný garant: Ing. Jaroslava Syrovátková
Zakončení: zkouška

Část teoretická: 20 hodin prezenční výuky

  1. Finanční a daňové zákony
  2. Hodnota peněz pro starší střední generaci
  3. Členění subjektů působících v oblasti peněžních prostředků
  4. Finanční řízení domácnosti včetně optimální výše její zadluženosti
  5. Nekalostní praktiky finančních institucí
  6. Etika v oblasti peněz
  7. Perspektivy rozvoje finančního řízení, využívání moderních technologií a softwaru pro řízení peněz

Část praktická: 16 hodin výcviku

V průběhu výcviku budou řešeny 3 – 4 připravené modelové situace z oblasti finančního řízení domácnosti s využitím volně dostupného profesionálního softwaru.

Povinná literatura:
Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle

Doporučená literatura:
KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 1. vyd. Praha: C. H. Beck pro praxi, 2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3.
KRÁLÍČEK, P. Základy finančního hospodaření. 1. vyd. Praha: Linde, 1991. ISBN 80-8564-11-7.
REVENDA. Z., MANDEL, M., KOZDERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-031-7.
JÁČOVÁ, H., DUBOVÁ, M. Vybrané kapitoly z finančního řízení podniku. 1. vyd. Liberec: TUL, 2005. ISBN 80-7083-909-0.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu