2. Sociální komunikace

Odborný garant: PhDr. Jana Procházková
Počet hodin prezenční výuky: 20 hodin praktického výcviku
Zakončení: klasifikovaný zápočet za aktivitu při výcviku a písemný test

Obsah kurzu:
Cílem předmětu je uvedení do oblasti sociální komunikace a sociální percepce a jejich využívání v běžném životě, zejména v pracovním prostředí.

  1. Uvedení do oblasti sociální komunikace. Verbální a nonverbální komunikace.
  2. Efektivní komunikace. Zpětná vazba v procesu komunikace. Vedení rozhovoru. Aktivní naslouchání. Verbální vstupy v rozhovoru. Bariéry v komunikaci.
  3. Vliv sociální percepce na komunikaci.
  4. Asertivita jako dovednost. Techniky asertivity.
  5. Vyjednávání a řešení konfliktů.
  6. Problémový jedinec v procesu komunikace.
  7. Etika komunikace. Telefonování.
  8. Komunikace s médii, role tiskového mluvčího, způsoby obrany před mediálním napadením.

Povinná literatura:
Wiedenová, M. Komunikativní dovednosti a řešení konfliktních situací. TU v Liberci 2002
Procházková, J. – Exnerová, S. Sociální komunikace. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle

Doporučená literatura
Křivohlavý J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha : Svoboda 1988
Křivohlavý J . Neverbální komunikace. Praha 1988
Křivohlavý, J. Tajemství úspěšného jednání. Praha : Grada 1995
Pláňava I. Psychologie dorozumívání i nedorozumění. Brno : MU 1992
Vybíral, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál 2000
FORET, M. Jak komunikovat se zákazníkem. Praha : Computer Press 2000
NĚMEC, P. Public Relations. Zásady komunikace s veřejností. Praha: Management Press 1993