1. Základy psychologie, sociální psychologie

1.1. Základy psychologie

Odborný garant: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. 
Počet hodin prezenční výuky: 8

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními psychickými funkcemi a vlastnostmi osobnosti, především s těmi, které mají větší význam v profesní interakci, ve vztahu nadřízených a podřízených, resp. spolupracovníků.

Obsah kurzu:

  1. Vymezení základních pojmů.
  2. Poznávání - sociální podmíněnost percepce, způsoby uvažování v dospělém věku, řešení problémů, metakognice.
  3. Paměť a učení, způsoby učení.
  4. Emoční prožívání a jeho vliv na uvažování a chování člověka. Emoční autoregulace. Emoční inteligence a její vliv na profesní úspěšnost. Volní autoregulace, sebeovládání.
  5. Teorie motivace, hlavní motivy, které ovlivňují výkon a ochotu ke spolupráci.
  6. Osobnost. Temperamentový základ osobnosti a z něho vyplývající způsoby reaktivity.
  7. Základní osobnostní vlastnosti a jejich vliv na výkon a na spolupráci s ostatními lidmi.
  8. Osobnostní vlastnosti vhodné pro pozici nadřízeného a podřízeného.
  9. Osobnostní vlastnosti a řešení zátěžových situací.

Povinná literatura:
Vágnerová, M . Psychologie pro rekvalifikační programy. Liberec: TU v Liberci 2001
Vágnerová, M. Základy psychologie. Elektronický studijní materiál v prostředí Moodle

Doporučená literatura
Vágnerová, M. Základy psychologie. Praha : Karolinum 2004
Bakalář, P . Psychologie v otázkách. Praha : Portál 1999
Haluška, M. Psychologie nejen pro začínající manažery. Ostrava : AKS 1995
Hill, G. Moderní psychologie . Praha : Portál 2004