cíle Po prostudování by měl být studující schopen dosáhnout následujících studijních cílů:

1 Evropský a český trh práce

 • Definovat, co je to zaměstnatelnost.
 • Uvědomit si, které faktory ovlivňují zaměstnatelnost na evropském a českém trhu práce.
 • Charakterizovat ukazatele vymezující kvalitu lidských zdrojů.
 • Orientovat se v důsledcích nezaměstnanosti pro osobu jejího nositele.
 • Charakterizovat roli školy v oblasti přípravy na povolání žáka se SVP.

2 Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o volbě vzdělávací a profesní dráhy

 • Vymezit pojem kariérové poradenství a hlavní úkoly profesní orientace.
 • Definovat obsah profesní orientace.
 • Orientovat se významově v termínu prvotní volba povolání.
 • Vymezit hlavní překážky a nepříznivé faktory při volbě povolání žáků se SVP.
 • Pochopit podstatu sociálně-kognitivní kariérové teorie.

3 Specifika jedinců ve věku časné adolescence

 • Specifikovat vývojové období časné adolescence v oblasti kognitivních změn, emocí, identity a role žáka, úlohy vrstevníků a rodiny s ohledem na speciální vzdělávací potřeby žáků.

4 Obecně definovaná specifika jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami ovlivňující volbu povolání

 • Vymezit hlavní úkoly při výběru další profesní dráhy žáka se zdravotním postižením.
 • Orientovat se ve specifikách žáků a studentů se SVP ovlivňujících jejich volbu povolání

5 Specifika žáků se zrakovým postižením ovlivňující volbu povolání

 • Definovat hlavní činitele určující závažnost zrakového postižení vzhledem k volbě povolání jedince.
 • Vymezit faktory, které nelze u jedinců se zrakovým postižením opomenout při volbě vzdělávací cesty.
 • Orientovat se v školských institucích určených pro vzdělávání jedinců se zrakovým postižením formou skupinové integrace.

6 Specifika žáků se sluchovým postižením ovlivňující volbu povolání

 • Definovat hlavní činitele určující závažnost zrakového postižení vzhledem k volbě povolání jedince.
 • Vymezit faktory, které nelze u jedinců se zrakovým postižením opomenout při volbě vzdělávací cesty.

7 Specifika žáků s tělesným postižením ovlivňujícím volbu povolání

 • Definovat hlavní činitele určující závažnost zrakového postižení vzhledem k volbě povolání jedince.
 • Vymezit faktory, které nelze u jedinců se zrakovým postižením opomenout při volbě vzdělávací cesty.

8 Žáci se zdravotním postižením

 • Definovat hlavní činitele určující závažnost zrakového postižení vzhledem k volbě povolání jedince.
 • Vymezit faktory, které nelze u jedinců se zrakovým postižením opomenout při volbě vzdělávací cesty.

9 Jedinci s mentální retardací

 • Definovat hlavní činitele určující závažnost zrakového postižení vzhledem k volbě povolání jedince.
 • Vymezit faktory, které nelze u jedinců se zrakovým postižením opomenout při volbě vzdělávací cesty.
 • Orientovat se v školských institucích určených pro vzdělávání jedinců se zrakovým postižením formou skupinové integrace.

10 Korekce rozhodovacího procesu dospívajícího se SVP zaměřená na volbu povolání

 • Seznámit se se třemi typy volby povolání mladistvých.
 • Orientovat se v motivačních tendencích žáků se SVP ovlivňujících rozhodnutí o volbě povolání.
 • Charakterizovat nepříznivé faktory ovlivňující negativně volbu povolání vycházejících žáků ze základních škol.
 • Mít základní povědomí o diagnostice profesní orientace
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM