cíle Po prostudování by měl být studující schopen dosáhnout následujících cílů:

1. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pochopit podstatu integrace v duchu speciální pedagogiky
 • Odlišit specifika pozitivní a negativní integrace
 • Vydefinovat termín osoba se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vymezit formy a organizaci speciálního vzdělávání
 • Vymezit podstatu a obsah individuálního vzdělávacího plánu
 • Objasnit obsah podpůrných opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
2. Specifika integrace žáků se sluchovým postižením
 • Vymezit specifika jedinců se sluchovým postižením
 • Odlišit specifika jedinců s různými typy sluchových vad
 • Orientovat se v možnostech vzdělávání jedinců se sluchovým postižením
 • Orientovat se v základech optimálního způsobu podpory při edukaci jedince se sluchovým postižením
 • Rozeznat základní specifické potřeby, komunikační strategie a technické kompenzační pomůcky u žáků nedoslýchavých a se zbytky sluchu
 • Orientovat se v zásadách adekvátní komunikace učitele se sluchově postiženým žákem
3. Specifika integrace žáků s narušenou komunikační schopností
 • Pochopit rozdíl mezi komunikací a řečí
 • Osvojit si základní podmínky individuální integrace žáků s narušenou komunikační schopností
 • Zopakovat si jednotlivé vady řeči
 • Pochopit specifika vzdělávání ve speciální škole pro žáky s vadami řeči
 • Osvojit si základní zásady edukace se žáky s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu
4. Edukace žáků se zrakovým postižením v procesu integrace
 • Vymezit specifika jedinců se zrakovým postižením
 • Odlišit specifika jedinců s různými typy zrakových vad
 • Orientovat se v možnostech vzdělávání jedinců se zrakovým postižením
 • Orientovat se v základech optimálního způsobu podpory při edukaci jedince se zrakovým postižením
 • Rozeznat základní specifické potřeby, komunikační strategie a technické kompenzační pomůcky u žáků se zrakovým postižením
5. Edukace žáků s tělesným postižením
 • Vymezit specifika jedinců s tělesným postižením
 • Orientovat se v možnostech vzdělávání jedinců tělesným postižením
 • Orientovat se v základech optimálního způsobu podpory při edukaci žáků s tělesným postižením
 • Rozeznat základní specifické potřeby, komunikační strategie a technické kompenzační pomůcky u žáků s tělesným postižením
 • Osvojit si základní zásady přístupu učitele k žákovi s tělesným postižením v procesu integrace
6. Postoj pedagogických pracovníků k hyperaktivnímu dítěti
 • Pochopit podstatu chování a jednání žáka s ADHD
 • Pochopit negativní důsledky ADHD pro školní úspěšnost
 • Uvědomit si důležitost diferenciální diagnostiky při plánování léčby a volby adekvátních podpůrných opatření
 • Osvojit si teoreticky možné přístupy k žákům se syndromem ADHD
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM