cíle Po prostudování tohoto oddílu budete umět:
  • Vysvětlit závislost projevů chování na věku, rodině a kulturním prostředí jednotlivého žáka
  • Popsat typy problémového chování a odlišit je od rizikového a sociálně patologického chování či organicky podmíněného chování
  • Zdůvodnit další diagnostický postup přizváním odborníků z jiných oblastí (psycholog, speciální pedagog, lékař atp.)
  • Vybrat odpovídající diagnostické metody, přiměřené typu problému chování
  • Objasnit zdroje problémového chování podle jejich příčin v rodině, škole i vrstevnické skupině, v kulturních odlišnostech nebo zdravotním stavu
  • Rozhodnout o dalších krocích, především o intervencích, založených na diagnostických zjištěních

literatura  Seznam doporučené literatury

Hadj Moussová Z.: Úvod do speciálního poradenství. Liberec: TUL 2002
Elliot J. - Place M.: Dítě v nesnázích. Praha: Grada 2002
Hrabal, Vl. st. - Hrabal Vl. ml.: Diagnostika. Praha: Karolinum 2002
Helus Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada 2006
Kyriacou C.: Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál 2005
Lašek J.: Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus 2001
Macek P.: Adolescence. Praha: Grada 2003
Říčan P. : Psychologie osobnosti. Praha: Grada 2007
Vágnerová M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál 1999
Vágnerová M. - Klégrová J.: Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících. Praha: Karolinum 2008

Posledná zmena: pondelok, 27 januára 2014, 11:57