cíle Po prostudování tohoto modulu budete umět:

 • Popsat, co je náplní poradenské psychologie a vysvětlit možnosti, které vám tento obor nabízí.
 • Vysvětlit souvislosti mezi poruchami chování a výukovým selháváním a jak s takovými dětmi pracovat.
 • Vysvětlit souvislosti mezi poruchami chování a nadprůměrnou inteligencí a jak s takovými dětmi pracovat.
 • Vysvětlit souvislosti mezi emočními problémy a nápadnostmi v chování a jak s takovými dětmi pracovat.
 • Popsat jaké problémy mají hyperaktivní děti se začleněním do třídy i s respektováním základních pravidel chování, a vysvětlit, jak s takovými dětmi pracovat.
 • Vysvětlit, jaké problémy v chování doprovázejí určité vývojové fáze a jsou jen přechodné a jak s takovými dětmi pracovat.
 • Objasnit systém členění poruch chování, specifika dílčích kategorií a možnosti jejich výchovného ovlivnění.
 • Popsat podstatu neagresivních poruch chování, zhodnotit je a zvolit vhodné způsoby jejich regulace.
 • Popsat podstatu agresivních poruch chování, zhodnotit je a zvolit vhodné způsoby jejich regulace.
 • Vysvětlit vývojové proměny vztahů ve skupině, jejich závislost na sociální diferenciaci třídy a na hierarchii vztahů mezi spolužáky a možnosti jejich ovlivnění.
 • Vysvětlit podstatu šikany, rozlišit děti ohrožené šikanou i potenciální iniciátory šikany a předvídat a včas řešit takové problémy.
Posledná zmena: pondelok, 27 januára 2014, 11:57