VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY1. Vězeňská služba České republiky

Vězeňská služba České republiky je ozbrojený bezpečnostní sbor, který zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví a správě soudů, při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti.

Má postavení správního úřadu a účetní jednotky.

Vězeňská služba byla zřízena s účinností od 1. ledna 1993 zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky. Vznikla transformací dosavadního Sboru nápravné výchovy, který nahradila.

3. Poslání a úkoly Vězeňské služby

3.1 Poslání Vězeňské služby

Posláním Vězeňské služby ČR je zajišťovat výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody, bezpečnost a pořádek v soudních budovách. Vězeňská služba spravuje a střeží věznice a detenční ústavy. Dále střeží, předvádí a eskortuje vězněné osoby. K dalším úkolům patří výzkum v oboru penologie  (součást právní vědy, která se zabývá výkonem trestu; zkoumá účinnost různých druhů trestu, podmínky výkonu trestu, praktické otázky vězeňství, možnosti alternativních trestů, prevenci, recidivu), jehož výsledky aplikuje v praxi.

Důležitou součástí činnosti je rovněž vytváření podmínek pro zaměstnávání, vzdělávání a rekvalifikaci vězňů.

3.2 Úkoly Vězeňské služby

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) plní dle § 2 zákona č. 555/1992 Sb. o Vezenské službe a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v rámci své činnosti tyto úkoly:
• spravuje a střeží vazební věznice, věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence a odpovídá za dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody
• střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody a ve výkonu zabezpečovací detence
• prostřednictvím programu zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit předpoklady pro jejich rádný způsob života po propuštění
• provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a vědecké poznatky při výkonu vazby a při výkonu trestu odnětí svobody
• zajištuje porádek a bezpecnost v budovách soudu, státních zastupitelství a ministerstva spravedlnosti a v jiných místech jejich cinnosti a v rozsahu stanoveném tímto zákonem zajištuje porádek a bezpecnost pri výkonu pravomoci soudu a státních zastupitelství
• vytvárí podmínky pro pracovní a jinou úcelnou cinnost osob ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody a ve výkonu zabezpecovací detence
• provozuje hospodárskou cinnost za úcelem zamestnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody, případně i osob ve výkonu vazby
• vede evidenci osob ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody a ve výkonu zabezpecovací detence na území České republiky
• plní úkoly, které pro ni vyplývají z vyhlášených mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal Parlament České republiky souhlas a jimiž je Česká republika vázána,
• zabezpečuje vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Vezenské služby, které provádí Institut vzdělávání a vzdělávání osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, které provádí Strední odborné ucilište Vezenské služby
• poskytuje zdravotní péci osobám ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody, ve výkonu zabezpecovací detence a příslušníkům a zaměstnancům Vezenské služby; v případě potřeby zabezpečuje specializovanou zdravotní péci v mimovězeňských zdravotnických zařízeních
• prošetřuje vlastními pověřenými orgány trestnou činnost příslušníků Vězeňské služby; ve spolupráci s Policií České republiky se podílí na předcházení a odhalování trestné činnosti osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody

4. Organizace a struktura Vězeňské služby

Organizačními jednotkami Vězeňské služby jsou:
• generální ředitelství
• vazební věznice
• věznice
• Institut vzdělávání
• Ústav pro výkon zabezpečovací detence (ÚpVZD)

Vězeňskou službu řídí generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr spravedlnosti, jemuž také odpovídá za činnost Vězeňské služby. V čele vazebních věznic, věznic, Institutu vzdělávání a ÚpVZD jsou ředitelé, které jmenuje a odvolává generální ředitel.

Vězeňská služba se člení na:
• vězeňskou stráž, která střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody, střeží vazební věznice a věznice
• justiční stráž, která zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství, Ministerstva spravedlnosti a v jiných místech jejich činnosti
• správní službu, která rozhoduje ve správním řízení a zabezpečuje organizační, ekonomickou, vzdělávací, výchovnou, zdravotnickou a další odbornou činnost
• pověřené orgány Vězeňské služby, které mají postavení a plní úkoly policejního orgánu v řízení o trestných činech příslušníků Vězeňské služby

5. Výkon vězeňství

5.1 Pravidla telefonního styku odsouzených

Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou. V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit použití telefonu ke kontaktu s jinou osobou, než je osoba blízká. Náklady spojené s použitím telefonu hradí odsouzený. O umožnění telefonického hovoru na povolené telefonní číslo odsouzený žádá vychovatele.

Nejde-li o telefonáty mezi odsouzeným a advokátem zmocněným odsouzeného zastupovat, je vězeňská služba oprávněna se s telefonáty seznamovat formou odposlechu.

Oprávnění vězeňské služby seznamovat se s obsahem telefonátů je realizováno zpravidla kontrolou záznamu telefonátů na záznamovém médiu, výjimečně přímým odposlechem. Pokud obsah telefonátu zakládá podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, vězeňská služba předá záznam telefonátu orgánu činném v trestním řízení, v případě přímého odposlechu hovor přeruší a událost oznámí. Zjistí-li vězeňská služba při kontrole záznamu telefonátů nebo přímém odposlechu, že odsouzený komunikuje se svým advokátem, je povinna odposlech ihned zrušit, záznam o jeho obsahu zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděla, nijak nepoužít.

5.2 Pravidla přijímání návštěv

Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob po dobu celkem 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce. Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Odsouzenému může ředitel věznice povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu trestu. Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se k ostatním osobám přítomným při návštěvách slušně a ohleduplně. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem vězeňské služby. Zaměstnanec vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.

Vstup do prostor věznice, vyhrazených pro provádění návštěv odsouzených, se návštěvníku staršímu 15 let umožní po předložení platného občanského průkazu, pasu nebo jiný průkaz totožnosti, vydaný cizím státem, který ČR uznává.

5.3 Pravidla přijímání balíků

Odsouzený má právo dvakrát ročně, zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků, přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg.

Balíčky podléhají kontrole zaměstnanců vězeňské služby. Odsouzenému se nepředají věci, které odporují účelu výkonu trestu nebo které není dovoleno mít u sebe, zejména věci, kterými by mohl ohrozit život a zdraví vlastní nebo jiných osob. Nepředané věci se odešlou zpět odesílateli na náklady odsouzeného.

5.4 Pravidla přijímání korespondence

Odsouzený má právo přijímat a na svůj náklad odesílat korespondenci bez omezení, pokud zákon nestanoví jinak. Vězeňská služba je oprávněna provádět kontrolu korespondence, přitom je oprávněna seznámit se s obsahem zasílaných písemností. Pokud obsah korespondence zakládá podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, vězeňská služba korespondenci zadrží a předá ji orgánu činnému v trestním řízení.

6. Institut vzdělávání Vězeňské služby

6.1 Charakteristika

Institut vzdělávání je rezortním vzdělávacím zařízením s celorepublikovou působností, které zajišťuje profesní teoretickou a praktickou přípravu příslušníků a občanských pracovníků veřejné služby ČR tak, aby byli náležitě vycvičeni a vyškoleni pro výkon služby a zvyšovala se jejich odborná úroveň pro výkon práce.

Počátky vzdělávání pracovníků ve vězeňství se překrývají se vzděláváním příslušníků ministerstva vnitra, do jehož působnosti vězeňství patřilo. V roce 1993 byl zřízen Institut vzdělávání veřejné služby ČR na půdě Střední policejní školy MV v Brně. Jako samostatné vzdělávací zařízení začal pracovat v r. 1996, kdy byla ukončena jeho činnost v Brně a byl definitivně přemístěn do Stráže pod Ralskem. V roce 1995 se konstituovalo i pracoviště IV veřejné služby v Kroměříži a v roce 2000 se Institut rozšířil o další pracoviště v Praze, kde vznikl Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR.

6.2 Program celoživotního vzdělávání

Základní kameny Programu celoživotního vzdělávání pracovníků VS ČR byly položeny v roce 1995. Celoživotní vzdělávání je pojato jako cílevědomá, plánovitá a všestranná kultivace každého jednotlivce pracujícího ve VS ČR, permanentní zvyšování jeho vzdělanostní a morální úrovně.

6.3 Péče o zaměstnance

Institut vzdělávání věnuje velkou pozornost mimovýukové činnosti jak vlastních zaměstnanců, tak i posluchačů. Pro sportovní aktivity je k dispozici bazén, tělocvična, tenisové kurty a posilovna.

7. Statistické údaje

7.1 Plánované a skutečné fyzické počty zaměstnanců VS ČR
Pro rok 2009 vláda z rozpočtu přidělila Vězeňské službě České republiky mzdové prostředky na 10 816 osob (6 853 příslušníků a 3 963 občanských zaměstnanců). Skutečný fyzický počet zaměstnanců VS ČR k 31. 12. 2009 činil 10 702 osob, z toho bylo 6 759 příslušníků a 3 943 občanských zaměstnanců.

7.2 Fyzický počet žen a mužů ve Vězeňské službě ČR
Z celkového počtu zaměstnanců bylo v roce 2009 ve Vězeňské službě České republiky 2 560 žen tj. 23,9 %. Z tohoto počtu bylo 774 příslušnic a 1.786 občanských zaměstnankyň. Procentuální zastoupení žen je v posledních pěti letech stabilní a pohybuje se stále kolem 24%.

7.4 Přehled zaměstnanců podle dosaženého vzdělání ke dni 31. 12. 2009
Z hlediska profesního složení bylo v roce 2009 zařazeno 1 166 zaměstnanců ve vzdělávacích nebo výchovných funkcích (např. vychovatel, pedagog volného času), což z celkového fyzického počtu 10 702 osob představuje 10,9 %. V administrativních funkcích bylo zaměstnáno 12,75 % zaměstnanců. Na služebních místech „strážný“ bylo zařazeno 4 395 příslušníků, což je z celkového počtu 41 % a v dozorčí službě bylo ustanoveno 1 972 příslušníků, tj. 18,43 %.

V roce 2009 pokračoval management Vězeňské služby České republiky v podpoře zaměstnanců zvyšujících si kvalifikaci, což se projevuje stálým poklesem počtu 13 zaměstnanců se základním nebo středním vzděláním bez maturity a neustálým zvyšujícím se počtem zaměstnanců s vyšším stupněm vzdělání.

7.5 Přehled zaměstnanců podle věku ke dni 31. 12. 2009
Věková struktura zaměstnanecké základny Vězeňské služby České republiky se v roce 2009 zásadně nezměnila. Pokles zaměstnanců nastal pouze v kategoriích 26 až 30 let a 31 až 35 let. V ostatních sledovaných kategoriích fyzický počet zaměstnanců plynule stoupá.

9. Použitá literatura

Vězeňská služba České republiky [online]. [cit 2010-03-23]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bze%C5%88sk%C3%A1_slu%C5%BEba_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky>

Vězeňská služba České republiky [online]. [cit 2010-03-23]. Dostupné z WWW:
<http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/aktuality-220/>

Penologie [online]. [cit 2010-03-23]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Penologie>

Zákon o Vězeňské službě [online]. [cit 2010-03-23]. Dostupné z WWW:
<http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-3-prosince-2003-kterym-se-meni-zakon-c-5551992-sb-o-vezenske-sluzbe-a-justicni-strazi-ceske-republiky-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-zakony-4775.html>

Institut vzdělávání vězeňské služby České republiky [online]. [cit 2010-03-23]. Dostupné z WWW: <http://www.ivvs.cz/index.php?m=4>
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM