ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBYZpravodajské služby jsou státní orgány, zabývající se důležitými informacemi pro ochranu ústavního zřízení, ochranu významných ekonomických zájmů a bezpečnost a obranu.Zpravodajské služby bývají často označovány jako tajné služby. Zjištěné informace jsou neveřejné.

Zpravodajské služby se dělí dvěma způsoby :
- podle oboru – civilní a vojenské
- podle oblasti působení – rozvědky a kontrarozvědky
V současné době se však s postupující globalizací rozdíly mezi původními rozděleními stírajíCIVILNÍ A VOJENSKÁ ZPRAVODAJSKÁ SLUŽBA

Civilní zpravodajská služba zabezpečuje informace o extremismu, organizovaném zločinu, ekonomických zájmech státu a vnitřní bezpečnosti státu.
Vojenská zpravodajská služba se zabývá obranou státu, zbrojním průmyslem a hlavně podporou bojových operací.


ROZVĚDKA A KONTRAROZVĚDKA

Rozvědka se zabývá informacemi, které mají původ v zahraničí
Kontrarozvědka zabezpečuje informace, vycházející z území státu. Dalším úkolem kontrarozvědky je chránit státní zájmy, před rozvědkami z jiných států.

METODY PRÁCE

Zpravodajské služby většiny států nemají žádné výkonné pravomoci. Jejich úkol spočívá v získávání důležitých informací, včas upozornit na případné nebezpečí, případně ho již v zárodku eliminovat.  Zpravodajské služby se neobejdou bez spolupráce policie nebo vlády, kterým předávají pouze informace. Nemají žádnou výkonnou moc, ani neshromažďují informace k zatýkání osob. Rovněž nemohou činit žádná klíčová rozhodnutí k např. ekonomické oblasti státu.

Informace získávají tyto služby z otevřených zdrojů (média, odborné databáze, kongresy) nebo je získávají za pomoci zpravodajské techniky (to jsou veškeré technické prostředky určené pro skryté získávání a záznam informací). Jedná se především o odposlechy, miniaturní magnetofony, fotoaparáty, videokamery, paklíče, termovize, noktovize, vysílačky a radary, počítače.


ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY NA ÚZEMÍ ČR

Historie zpravodajských služeb po roce 1989

Ve zpravodajském systému představuje ústřední roli Vláda České republiky, jenž určuje, které konkrétní informace mají být v rámci zpravodajského systému získávány, jak z dlouhodobého, tak krátkodobého hlediska. Ze zákona musí jít o informace odpovídajícím zákonným kritériím, čímž je zaručeno, že se z tajných služeb nestane "politická" policie jako tomu bylo u StB. V rámci systému má k informacím zajištěn přístup i prezident republiky ovšem jen s vědomím vlády.
Oblast zpravodajských služeb má na starosti stálý orgán bezpečnostní rady státu, jímž je Výbor pro zpravodajskou činnost VZČ, jehož úkolem je vzájemná koordinace činnosti jednotlivých zpravodajských služeb ČR a plánování opatření k zajištění zpravodajské činnosti a spolupráci příslušných státních orgánů. Výbor vede předseda vlády, zastupuje jej ministr vnitra, členy výboru jsou poté místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí, ministr zahraničních věcí, ministr obrany, ředitelé zpravodajských služeb ČR a vedoucí Úřadu vlády České republiky.
Zpravodajské služby jsou výkonnou částí systému a jejich úkolem je samotný sběr, vyhodnocování a předávání informací důležitých pro ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu ČR. Informační potřeby České republiky v současnosti pokrývají dvě civilní a jedna resortní vojenská zpravodajská služba :
Úřad pro zahraniční styky a informace ÚZSI - civilní rozvědka (působí vně ČR)
Bezpečnostní informační služba BIS - civilní kontrarozvědka (působí uvnitř ČR)
Vojenské zpravodajství VZ - vojenská rozvědka i kontrarozvědka

BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA ZABEZPEČUJE INFORMACE:
- o záměrech a činnostech namířených proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky,
- o zpravodajských službách cizí moci,
- o činnostech ohrožujících státní a služební tajemství,
- o činnostech, které mohou ohrozit bezpečnost nebo ekonomické zájmy ČR
- týkající se organizovaného zločinu a terorismu

ÚŘAD PRO ZAHRANIČNÍ STYKY A INFORMACE
zabezpečuje informace mající původ v zahraničí, důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů České republiky.VOJENSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZABEZPEČUJE INFORMACE:
- mající původ v zahraničí, důležité pro obranu a bezpečnost České republiky,
- o zpravodajských službách cizí moci v oblasti obrany,
- záměrech a činnostech namířených proti zabezpečování obrany České republiky
- o záměrech a činnostech ohrožujících utajované skutečnosti v oblasti obrany České republiky.


BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA BIS

Bezpečnostní informační služba vznikla dne 30. 7. 1994. Do té doby zde sloužili jiné organizace, z kterých se BIS vyvinula.

Do 15. 2. 1990 zde fungovala StB.
Úřad pro ochranu ústavy a demokracie Federálního ministerstva vnitra (ÚOÚD: 16. 2. 1990 – 19. 12. 1990)
Federální informační služba FMV (FIS FMV: 20. 12. 1990 – 30. 6. 1991)
Federální bezpečnostní informační služba (FBIS: 1. 7. 1991 – 31. 12. 1992)
Bezpečnostní informační služba České republiky (BIS ČR: 1. 1. 1993 – 29. 7. 1994)

BIS je vnitřní zpravodajská instituce, která působí uvnitř České republiky, tedy jen na našem území. Služba je samostatnou organizační složkou státu, řídí ji a kontroluje Vláda ČR. Zjištěné informace a poznatky předává služba vládě a prezidentovi republiky. Je to instituce přísně apolitická bez represivní pravomoci, jenž při činnosti důsledně dbá lidských práv a svobod, a je-li nucena je narušit, děje se tak vždy podle zákonem stanovených pravidel. Dnešní BIS je plně funkční, v zahraničí ceněná a uznávaná a plní si své poslání. Jejím úkolem a posláním je ze zdrojů na území ČR získávat informace o nejzávažnějších rizicích ohrožujících především bezpečnost České republiky, demokracii a svobodu, rovněž předvídat, otupovat a eliminovat nejzávažnější anticivilizační rizika ohrožující stát a v důsledku každého jeho občana.


ŘEDITELÉ VNITŘNÍ ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY ČSFR A ČR:

02/1990 - 04/1990 Zdeněk Formánek /za ÚOUD jako součást FMV/
04/1990 - 06/1990 Jan Ruml
06/1990 - 11/1990 Jiří Muller
11/1990 - 12/1991 Jiří Novotný /za ÚOUD i FIS jako součást FMV, poté FBIS/
01/1992 - 08/1992 Štefan Bačinský
09/1992 - 12/1992 Pavol Slovák
01/1993 - 02/1997 Stanislav Devátý / za BIS ČR a posléze i BIS/
03/1997 - 01/1999 Karel Vulterin
07/1999 - 05/2003 Jiří Růžek
05/2003 - Jiří Lang


ÚŘAD PRO ZAHRANIČNÍ STYKY A INFORMACE ÚZSI

Zpravodajská služba Úřad pro zahraniční styky a informace Federálního ministerstva vnitra ÚZSI FMV ČSFR vznikla po sametové revoluci v rámci politických změn, podřízena Federálnímu Ministerstvu vnitra ČSFR k 1. lednu 1990. Po rozpadu československé federace byla činnost její nástupnické služby Úřadu pro zahraniční styky a informace Ministerstva vnitra ÚZSI MV ČR, od 1. 1. 1993 podřízena Ministerstvu vnitra ČR. Posléze v rámci utvrzování lidských práv, došlo od 30. června 1994 k upravení postavení této tajné služby zákonem č. 153/1994 Sb. o zpravodajských službách ČR, čímž se také tajná služba vymanila z podřízenosti Ministerstva vnitra a stala se samostatnou organizační složkou státu a institucí s dnešním názvem Úřad pro zahraniční styky a informace ÚZSI.

ÚZSI je dnes vnější zpravodajskou službou České republiky, jejímž prvořadým cílem, snahou a posláním je zabezpečovat pro ústavní činitele a orgány státní správy ČR včasné, objektivní a kvalitní zpravodajské informace a skutečnosti s původem v zahraničí, jež nejsou dostupné prostřednictvím standardních prostředků a aktivit jako je diplomacie a jsou důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů České republiky. Smyslem získávání těchto informací je předcházet a chránit ČR před hrozbami, které představuje mezinárodní terorismus, proliferace zbraní hromadného ničení a jejich komponent, ekonomická zločinnost, různé formy politického extremismu a podobně.
ÚZSI je respektovaným partnerem těch institucí státní správy, které jsou v souladu s posláním služby adresáty jejích informací a důstojným reprezentantem české zpravodajské komunity na mezinárodní scéně.


ŘEDITELÉ VNĚJŠÍ ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY ČSFR A ČR:

01/1990 - 04/1990 Přemysl Holan /za ÚZSI FMV ČR/
05/1990 - 06/1990 Bohumil Kubík
07/1990 - 08/1990 Přemysl Holan
09/1990 - 12/1992 Radovan Procházka
01/1993 - 08/1998 Oldřich Černý /za ÚZSI MV ČR a posléze i ÚZSI//
09/1998 - 02/2001 Petr Zeman
03/2001 - 09/2004 František Bublan
10/2004 - 09/2006 Karel Randák
10/2006 - 05/2007 Jiří Lang
06/2007 - Ivo Schwarz

VOJENSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ VZ

V oblasti vojenského zpravodajství existovaly v ČR, respektive Československu dvě vojenské zpravodajské služby: Vojenské obranné zpravodajství (kontrarozvědka) a Vojenská zpravodajská služba (rozvědka). Jejich vznik se datoval před rok 1989. V roce 1994 byl parlamentem ČR přijat zákon č. 153/1994 Sb., kterým došlo ke sloučení obou vojenských zpravodajských služeb. Vzhledem k nejasnostem ve struktuře obou služeb a jejich postavení v rámci Ministerstva obrany se dikce zákona začala naplňovat až v letech 2003 – 2005.
Vojenské zpravodajství je jednotná ozbrojená zpravodajská služba Armády České republiky. Zabezpečuje informace o možném vojenském ohrožení České republiky, o činnostech namířených proti obraně ČR a o činnostech ohrožujících utajované skutečnosti v oblasti obrany ČR. V rozsahu své působnosti získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace, které svědčí o riziku terorismu, organizovaného zločinu a sabotáži. VZ vzniklo 1. ledna 2005 z Vojenského obranného zpravodajství a Vojenské zpravodajské služby. VZ působí jako součást Ministerstva obrany, z jehož rozpočtu je financováno. VZ působí jako rozvědná zpravodajská služba vně území republiky, ale své operace smí provádět i na území ČR.
Zadavatelem úkolů pro VZ je vláda, prezident republiky a ministr obrany. Ti jsou také adresáty získaných informací.

ŘEDITELÉ VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ

12/2004 – 4/2007 brig. generál ing. Miroslav Krejčík
5/2007 – 6/2007  brig. generál ing. Pavel Adam (do funkce jmenován dočasně)
7/2007 - generálporučík ing. Ondrej Páleník

POUŽITÉ ZDROJE

Bezpečnostní informační služba [online]. 2010 [cit. 2010-04-20]. Dostupné z WWW: <http://www.bis.cz/>.
Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2010 [cit. 2010-04-20]. Dostupné z WWW: <http://www.mvcr.cz/>.
UZSI [online]. 29. 10. 2007 [cit. 2010-04-20]. Dostupné z WWW: <http://www.uzsi.cz/>.
Vojenské zpravodajstvi [online]. 2008 [cit. 2010-04-20]. Dostupné z WWW: <http://www.vzcr.cz/>.

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM