ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ
(ÚHÚL)


1 Prezentace Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem zemědělství České republiky.
Ústředí ÚHÚL sídlí v Brandýse nad Labem a dále má pobočky ve Staré Boleslavi, Českých Budějovicích, Plzni, Jablonci nad Nisou, Hradci Králové, Brně, Kroměříži, Olomouci a Frýdku – Místku.


2 HISTORIE ÚSTAVU

První díla hospodářské úpravy lesů na území nynějšího státu vznikla zhruba před 260 lety. Od poloviny 18. století se vyvíjely různé metody jednotlivých zařizovacích kanceláří velkých vlastníků lesů. Teprve vznik Československé republiky v roce 1918 a následný vývoj vlastnických vztahů přinesl zájem republiky na formulování a usměrňování jednotné lesnické politiky a metodiky zařizovacích prací.

V roce 1935 byla Ministerstvem zemědělství zřízena Lesní taxační kancelář v Brandýse nad Labem jako náhrada za zrušená zařizovací oddělení Oblastních ředitelství státních lesů a statků. Tímto soustředěním zařizovací služby do samostatné instituce byl položen základ dnešního Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL). Tato organizace během více než šedesáti let své existence pod vlivem politické a hospodářské situace státu vícekrát změnila název a předmět činnosti a postavení v rámci odvětví lesního hospodářství. Vnitřní struktura zůstala bez podstatných změn zachována.
V roce 1941 bylo zahájeno stanovištní mapování lesů. Tím byl položen základ typologie lesů v ústavu. V roce 1942 byla zřízena geodetická služba ústavu.

Vyhláškou MLVH ČSR č.13/1978 Sb. byl ústav pověřen vypracovávat souhrnné lesní hospodářské plány (SLHP) v pětiletých cyklech. Koncem 80. let přechází ústav na provozní využívání geografických informačních systémů (GIS). Pracovníci ústavu také zahájili vývoj ryze českého GISu „TopoL" a taxačního programu „TAX", které jsou dnes s dalšími doplňkovými programy celorepublikově uznávanými a používanými nástroji pro tvorbu dat hospodářské úpravy lesů. V souvislosti se změnou majetkových poměrů po roce 1989 se ústav zapojil do procesu restituce lesních majetků.

2.1 SOUČASNOST
V současné době je ústav pověřen zejména:

• prováděním Národní inventarizace lesů v České republice (NIL)
Národní inventarizace lesů je statistické zjišťování stavu lesa a jejím úkolem je poskytnout údaje o stavuj a vývoji lesních ekosystémů v České republice. Je nezávislá na jiných způsobech šetření lesa a její výsledky nejsou ovlivněny vlastníkem ani orgány statní správy lesů. O jejím provedení v ČR rozhodla vláda svým nařízením č. 193/2000 Sb. Provedením NIL byl pověřen Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.
První cyklus inventarizace proběhl v letech  2001 – 2004. Sběr dat v terénu probíhá na inventarizačních plochách o velikosti 500 m2, které jsou náhodně umístěny v systému 2 ploch od sebe vzdálených 300 m  v síti 2 x 2 km po celé republice. Celkový počet ploch LES činí více než 14 000. Je prováděn pomocí technologie Feild-Map s využitím terénních počítačů, GPS, laserového dálkoměru a elektromagnetické buzoly.

HLAVNÍ CÍLE NIL:
- poskytnout požadované informace o stavu a vývoji lesních ekosystémů nejen pro potřeby stání správy,
- umožnit hodnocení hospodaření v lesích a dosahování cílů lesního hospodářství,
- poskytnout údaje k dlouhodobé kontrole důsledků státní lesnické politiky a dotační politiky státu na stav lesů.
V pojetí NIL je les chápán jako nedílná složka životního prostředí v širších ekosystémových vazbách. Vedle produkčních charakteristik se zjišťuje množství dalších dat popisující lesní ekosystém včetně položek týkající se lesnické botaniky, typologie, pedologie, zdravotního stavu lesů, obnovy lesa, okrajů lesa apod. Následné využití NIL je tak velmi široké.

Česká republika se tak zařadila mezi většinu evropských států provádějících národní inventarizace lesů.
Výsledky NIL lze zpracovat za různé územní jednotky. S klesající rozlohou území se však snižuje i vypovídací schopnost výsledků. Nejpřesnější výsledky lze očekávat za celou Českou republiku.
V současnosti se ÚHÚL zabývá analýzou tvaru kmene a sortimentací hlavních druhů dřevin a aktualizuje metodiku NIL pro účely opakovaného šetření.

• Vyhotovováním a správou Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) včetně zajišťování jednotného typologického systému ČR
Česká republika je dle přírodních podmínek rozdělena do 41 přírodních lesních oblastí. OPRL definují zásady hospodaření v lesích dle těchto podmínek pro každou tuto oblast. Součástí OPRL jsou také mapy.
OPRL obsahují:
- souhrnné údaje o stavu lesů,
- souhrnné údaje o potřebách plnění funkcí lesů pro veřejný zájem,
- doporučení o způsobech hospodaření (rámcová směrnice hospodaření).
OPRL jsou:
- nástrojem státní lesnické politiky,
- základním podkladem pro zpracování lesních hospodářských plánů a osnov,
- podkladem pro rozhodování orgánů státní správy lesů (SSL).
OPRL mají rozsáhlé využití jak v lesním hospodářství, tak i v dalších rezortech. Nacházejí uplatnění při ochraně a tvorbě krajiny, územním plánování, slouží jako podklad pro ekologické studie a projekty. Lesnická typologie OPRL je výchozím podkladem při oceňování lesních pozemků.

• zajišťováním funkce Informačního a datového centra (IDC)
odvětví lesního hospodářství a myslivosti České republiky

Informační a datové centrum (IDC) zajišťuje správu poskytování analogových a digitálních dat (numerických a grafických) z centrální databáze o lesích. Tato data jsou uchovávána v Datovém skladu ÚHÚL.

IDC poskytuje údaje z Datového skladu pro potřeby:
- zpracování lesních hospodářských plánů (LHP) a osnov (LHO),
- subjektů vykonávajících činnosti související s hospodářskou úpravou lesů,
- ostatních subjektů lesního hospodářství zejména pro orgány státní správy lesů, organizace lesního hospodářství, vlastníky lesa, taxační kanceláře aj.,
- územního plánování a komplexních pozemkových úprav.

IDC zajišťuje servis pro MZe, státní správu lesů i další orgány státní správy, vlastníky lesa.


• zabezpečováním poradenství a služeb při provádění certifikace lesů v ČR

Certifikace lesů je proces,který potvrzuje trvale udržitelné hospodaření na příslušných lesních majetcích a v následném procesu zpracování dřeva. Ve světě dnes existuje celá řada certifikačních systémů, ale v současné době jde na poli LH zejména o PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certifikacion Schemes) a FSC (Forest Stewardship Council).
Certifikací lesů se začal ústav zabývat v roce 1998. Snahou ústavu je nabízet vlastníků lesů a dřevozpracujícímu sektoru poradenství, informační servis a další služby v certifikaci lesů.


• podporou činnosti orgánů státní správy lesů (SSL) a myslivosti

ÚHÚL v souladu se záměry státní lesnické politiky slouží jako podpůrná organizace státní správy lesů tím, že:
- pomáhá s přípravou dat lesních hospodářských osnov (LHO),
- kontroluje, zda LHP a LHO jsou zpracovány v souladu i informačním standardem LH,
- kontroluje oprávněnost státních dotací na zpracování LHP,
- pro potřeby SSL a jiné státní orgány zpracovává metodiky, koncepce, prognózy apod.
- vede a aktualizuje evidenci subjektů pověřených konáním zkoušek z myslivosti, vyšších odborných mysliveckých zkoušek a vyhodnocuje výsledky těchto zkoušek, vede a aktualizuje evidenci plomb ulovené zvěře.


• výkonem dozoru, prováděním odborných úkonů v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a provádění kontroly

ÚHÚL je pověřen kontrolou dodržování povinností daných zákonem 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesnických dřevin a zajišťuje především tyto činnosti:
- vede Rejstřík uznaných zdrojů reprodukčního materiálu (RM),
- informuje o vývozu RM,
- připravuje podklady pro rozhodnutí orgánů veřejné správy o vhodnosti porostů k vyhlášení genových základen,
- vyhotovuje odborné posudky jako podklady pro rozhodnutí o vhodnosti zdrojů RM,
- vede ústřední evidenci vyhlášených genových základen, o oddílech reprodukčního materiálu uváděných do oběhu, o školkařské činnosti a vydaných potvrzení o původu RM.


• poradenstvím v lesním hospodářství

Nařízení Rady 1782/2003 ukládá každému členskému státu EU povinnost zřídit zemědělský poradenský systém. Koordinačním centrem pro celé zemědělské poradenství je Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha. ÚHÚL je jeho  partnerem v oblasti poradenství v lesním hospodářství. Od dubna 2005 ÚHÚL plní také funkci krajského informačního střediska pro přenos lesnických informací.
ÚHÚL se zaměřuje na poradenství v rámci odbornosti, kterou zajišťuje a ekonomiko-právní poradenství. Vydává informační listy, brožury, pořádá přednášky, provozuje poradenské internetové stránky s možnostmi zasílání dotazu a další.


• zajišťováním aktivit lesní pedagogiky

ÚHÚL se lesní pedagogice věnuje aktivně od r. 2002, odkdy zajišťuje aktivity lesní pedagogiky nejčastěji pro 1. stupeň ZŠ. Ve spolupráci s dalšími lesnickými organizacemi pořádá jedno až vícedenní akce lesní pedagogiky v rámci výstav (například Natura Viva, Země živitelka).


• spoluprací na zajištění českého předsednictví Rady Evropské unie (PŘES CZ)
v 1. polovině roku 2009

Od počátku roku 2007 ÚHÚL zahájil spolupráci s MZe v rámci přípravy na předsednictví ČR v Radě EU a aktivně se podílí na zabezpečení samotného průběhu jak po odborné tak po organizačně technické stránce.3 Mezinárodní aktivity ÚHÚL

ÚHÚL se významnějších zahraničních projektů zúčastňoval od 60. let 20. století. Jednalo se zejména o projekty zaměřené na inventarizaci lesů a racionální hospodaření v lesích, v zemích jako např. Tanzanie, Kongo, Laos, Kambodža, Angola, Mozambik.

V posledních letech bývá ÚHÚL pravidelně zapojen do několika mezinárodních projektů. Momentálně je to například projekt zaměřený na implementaci osvědčených českých produktů a nástrojů hospodářské úpravy lesů, Oblastních plánů rozvoje lesů a informačních technologií na Ukrajině nebo projekt HUMBOLDT, jehož hlavním záměrem je umožnit evropským organizacím sjednotit svá geoprostorová data, aby byla možná jejich vzájemná výměna a využití. V rámci dalšího projektu je řešen systém pro lepší ochranu a racionální využívání přírodních zdrojů a pro trvale udržitelné myslivecké hospodaření v Maroku.4 Závěr
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů disponuje zkušenými odborníky a špičkovým technickým vybavením. Tím se výrazně podílí na technologickém vývoji v oblasti lesního hospodářství a hraje významnou roli v utváření a podpoře státní lesnické politiky.


5 Seznam použitých zdrojů:

Informační letáky ÚHÚL

Oficiální webové stránky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
<http://www.uhul.cz>

Zuletzt geändert: Montag, 27. Januar 2014, 11:57