ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT


NÁRODNÍ METROLOGICKÝ SYSTÉM ČR

Národní metrologický systém je tvořen soustavou právních a technických předpisů, vymezujících postavení orgánů státní správy a dalších subjektů a subjekty vyrábějícími, opravujícími a montujícími měřidla a uživateli měřidel. Systém je vytvořen nad komplexem technických prostředků a zařízení.

HLAVNÍ SLUŽBY ČESKÉHO METROLOGICKÉHO INSTITUTU

Kalibrace etalonů a měřidel je základním prostředkem při zajišťování návaznosti výsledků měření. Porovnáním s etalony se zjišťují metrologické charakteristiky měřidla.

Kalibrací měřidla se dosahuje toho, že jsou buď přičleněny hodnoty měřených veličin k indikovaným hodnotám, nebo se stanoví korekce vůči indikovaným hodnotám. Výsledek kalibrace je zaznamenán v kalibračním listu.

V odlišném režimu, jehož součástí ovšem kalibrace je také, se provádí ověřování stanovených měřidel. Ověřením se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Ověřené měřidlo opatří ČMI úřední značkou nebo vydá ověřovací list.

Na stránkách ČMI můžete pro daný druh měřidla rychle najít laboratoř podle druhu měřidla, které potřebujete kalibrovat nebo ověřit - stačí v databázi zadat druh měřidla. Po jeho zvolení se zobrazí seznam laboratoří, které hledanou službu provádějí a můžete volit nejbližší laboratoř podle místa vašeho působení nebo podle údajů o parametrech kalibrace. Každá z těchto laboratoří vám poskytne také případné podrobné informace.

ZÁKLADNÍ OBLASTI PŮSOBNOSTI SYSTÉMU

- fundamentální metrologie, která se zabývá soustavou měřicích jednotek a státními etalony.
- legální metrologie, která zabezpečuje jednotnost a správnost měření v regulované sféře podle platné právní úpravy.
- průmyslová metrologie, zaměřená na obsluhu měřidel v průmyslu, zajišťující předpoklady pro dosažení vysoké jakosti výrobků a služeb v širokém oboru měření a zkoušení.
Systém se soustavně zdokonaluje. V roce 2000 byla usnesením vlády č. 812 schválena KONCEPCE  NÁRODNÍHO METROLOGICKÉHO SYSTÉMU a v roce 2004 byla usnesením vlády č. 1250/2004 schválena koncepce na léta 2005 až 2010.FUNDAMENTÁLNÍ METROLOGIE

Fundamentální metrologie je základem metrologického systému. Zabývá se soustavou měřicích jednotek, realizací jejich etalonů, soustavou fyzikálních konstant, metodami měření. Tato oblast metrologie má charakter vědeckého výzkumu. Měření je rozhodujícím nástrojem přírodních věd (ale i biologie, medicíny atd.) a fundamentální metrologie je s výzkumem vázána jednak jako jeho nástroj, jednak jako uživatel výsledků

V Českém metrologickém institutu se této oblasti metrologie věnují specializované laboratoře, které zpravidla rozvíjejí a uchovávají státní etalony a prezentují nejlepší schopnosti kalibrace a měření (CMC) v příslušném oboru. Přehled laboratoří fundamentální metrologie je uveden níže.

Projekty technického rozvoje ČMI jsou v přehledu uvedeny pod návěštím projekty.

Přední odborníci ČMI jsou jmenováni gestory primární etalonáže oboru. Jejich úlohou je sledovat stav techniky ve světě, poskytovat laboratořím v příslušném oboru metodickou pomoc a spolu s vedením institutu formulovat cíle výzkumu a vývoje.

V mezinárodním měřítku vykonávají podobnou činnost tzv. kontaktní osoby EURAMET. Ty koordinují v ČR také projekty EURAMET ve svém oboru a pracují v mezinárodních pracovních skupinách.

Rozvoj fundamentální metrologie je také významnou částí mezinárodní spolupráce.


LEGÁLNÍ METROLOGIE

Cílem legální metrologie je chránit občany před důsledky špatného měření v oblasti
úředních a obchodních transakcí, pracovních podmínek, zdraví a bezpečnosti práce. Prostředky zabezpečení těchto zájmů jsou stanovení zákonných měřicích jednotek a  požadavků na měřidla, metody měření a zkoušení.

ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT ZAJIŠŤUJE SLUŽBY LEGÁLNÍ METROLOGIE V CELÉM ROZSAHU, TJ.:
-schvalování typu měřidel
-ověřování stanovených měřidel
-metrologickou kontrolu hotově baleného zboží
-registraci subjektů vyrábějících, opravujících nebo provádějících montáž stanovených měřidel
-organizaci a hodnocení mezilaboratorních porovnávacích zkoušek
-metrologický dozor
-přípravu nižších metrologických předpisů
-mezinárodní spolupráci v oblasti legální metrologie (OIML, WELMEC).


PRŮMYSLOVÁ METROLOGIE

ČMI plní kromě významné funkce ve fundamentální a legální metrologii také stále důležitější funkci v průmyslové metrologii. Průmyslová metrologie se zabývá zajištěním metrologické infrastruktury pro jednotné a správné měření ve výrobě, službách, zkušebnictví a podobně. V této kategorii metrologie jsou soustředěny činnosti spojené s kalibrací hlavních etalonů a pracovních měřidel používaných v nejširší praxi.

Vzhledem k postavení ČMI v národním metrologickém systému a díky přímé návaznosti na etalony nejvyšších řádů je schopen provádět ve většině oborů měření kalibrace s nejvyšší přesností v ČR, přičemž pružně reaguje na požadavky zákazníků - v nejvyšší možné míře se přizpůsobuje jak termínům, tak i místu provedení kalibrace (měření na místě uživatele atd.).

Laboratoře ČMI v oblasti průmyslové metrologie jsou zpravidla akreditovány národním akreditačním orgánem (ČIA).

ČMI organizuje také na vnitrostátní i mezinárodní úrovni mezilaboratorní porovnávací zkoušky, případně zabezpečuje dvoustranné mezilaboratorní porovnávací zkoušky. Tato porovnání dokládají způsobilost laboratoří a jsou právě k tomuto účelu požadována v rámci akreditačního procesu i v rámci prokázání způsobilosti k některým druhům autorizace podle zákona o metrologii.

ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY INSTITUTU

Součástí ČMI jsou útvary (VOJ-vnitřní organizační jednotky) bez právní subjektivity. Jsou dislokovány v regionálních centrech ČR (viz. mapa).

Těmito VOJ jsou oblastní inspektoráty a dvě specializovaná pracoviště, Laboratoře primární metrologie v Praze a Inspektorát pro ionizující záření v Praze. Vybrané VOJ uchovávají státní etalony ČR.


PRO STYK S JINÝMI SUBJEKTY JE VNITŘNÍM ORGANIZAČNÍM JEDNOTKÁM INSTITUTU DELEGOVÁNA ZNAČNÁ PRAVOMOC. VOJ PŘEDEVŠÍM:

-zajišťuje výkony legální metrologie (včetně metrologického dozoru)
-ověřuje stanovená měřidla
-poskytuje kalibrační služby
-vystavuje kalibrační a ověřovací listy
-vystavuje metrologické posudky
-na výkony uvedené výše uzavírá odpovídající smlouvy
-provádí registraci výrobců a opravců stanovených měřidel
-pořizuje materiál a zařízení v určeném finančním limitu


Oblastní inspektoráty mají vymezenou územní působnost. Poskytují svoje služby tak, aby byly co nejlépe dostupné pro všechny zákazníky. Není to ale možné ve všech případech, takže některé výkony poskytují laboratoře pro větší území, až celostátně (typickým příkladem je Inspektorát pro ionizující záření s celostátní působností).

PŘIDRUŽENÉ LABORATOŘE ČMI

Přidružené laboratoře doplňují infrastrukturu metrologického systému na nejvyšší úrovni (státních etalonů a vztahů k Ujednání CIPM MRA) v české republice. Působí ve specifických oborech, kde některé aspekty slibují efektivnější uspokojení potřeb hospodářství, než zřízení příslušné laboratoře v ČMI.

Přidružené laboratoře jsou zpravidla špičkovými pracovišti ve svém oboru. Řešení pomocí přidružené laboratoře se volí například tehdy, jestliže laboratoř pokrývá svými výkony potřeby omezeného počtu uživatelů, nebo se zabývá extrémními hodnotami veličin, nebo pracuje ve velmi specializovaném oboru. Soustava přidružených laboratoří není uzavřená.

Způsobilost přidružené laboratoře je prověřena akreditací podle ČSN EN ISO/IEC 17025 nebo posouzením expertní komisí ČMI a Technickou komisí pro jakost EUROMET.

ČMI zastupuje laboratoř v činnostech souvisejících s Ujednáním CIPM MRA a s působením ve sdružení EUROMET. Laboratoř má zavedeny prvky systému managementu kvality, související se státními etalony, klíčovými porovnáními, prezentací CMC a s prací kontaktních osob EUROMET.

Zavedení statutu přidružené laboratoře se opírá jednak o metrologickou legislativu, ale také o zájem laboratoří působit v této pozici v národním metrologickém systému a o zvláštní dohodu, kterou laboratoř uzavírá s Českým metrologickým institutem.

ZÁVĚR A CÍLE ČMI

ČMI zabezpečuje (v úzké spolupráci s ÚNMZ) plnění úkolů, které vyplývají z členství ČR v EU a v mezinárodních metrologických orgánech a organizacích (BIPM, CIPM, OIML, EURAMET) a z mezinárodních smluv a ujednání (Metrická konvence, Ujednání CIPM MRA MRA).

STRATEGICKÉ CÍLE , KTERÉ ČESKÁ METROLOGIE DLOUHODOBĚ V MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI SLEDUJE, JSOU:
-zapojení do mezinárodní dělby práce v metrologii, účast na projektech v oblasti řízení metrologie a výzkumu a vývoje v metrologii,
-aktivní účast na tvorbě harmonizovaných metrologických předpisů,
-osazování vlastních koncepcí rozvoje metrologie v regionálním a světovém měřítku,
-systematické získávání nových informací pro technický rozvoj v jednotlivých oborech měření a zvyšování odborné kvalifikace pracovníků (krátkodobé pobyty, stáže),
-zvyšování úrovně metrologické návaznosti v ČR prostřednictvím účasti na různých typech mezinárodních porovnání etalonů,
-rozšiřování metrologických služeb ČMI do členských zemí EU s využitím nástrojů jednotného trhu (harmonizovaná legislativa, bezcelní zóna).

ZDROJE INFORMACÍ:

Citováno z: Český metrologický institut [online]. 0050-IT-C.Perfect System, s.r.o. 2002-2010, 2002, 17.03.2009 [cit. 2010-05-19]. Dostupné z WWW: <http://www.cmi.cz>.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM