ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA


Česká geologická služba (dále jen ČGS) je pověřena Ministerstvem životního prostředí podle §17 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, výkonem státní geologické služby na území České republiky. Je jedinou institucí, jejímž posláním je soustavný výzkum geologické stavby v rozsahu celého území ČR.

ČGS je státní příspěvkovou organizací, resortním výzkumným ústavem Ministerstva životního prostředí. Je členem mezinárodních organizací geologických služeb EuroGeoSurveys, FOREGS (Fórum evropských geologických služeb) a ICOGS (Mezinárodní konsorcium geologických služeb).
ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY
Útvar gelologický


REGIONÁLNÍ GEOLOGIE KRYSTALINIKA

Odbor Regionální geologie krystalinika se zabývá geologickými pracemi a výzkumnou a posudkovou činností, které se týkají komplexů metamorfovaných a vyvřelých hornin na území Českého masívu.


REGIONÁLNÍ GEOLOGIE SEDIMENTÁRNÍCH FORMACÍ

Vědečtí, odborní a techničtí pracovníci odboru sbírají, zpracovávají a poskytují údaje o geologickém složení sedimentárních a doprovodných vulkanických formací na území České republiky. Odbor je rozdělen do tří oddělení: kenozoikum, mezozoikum a paleozoikum. Každé z oddělení se zabývá především studiem sedimentárních formací odpovídajícího geologického období.

APLIKOVANÁ GEOLOGIE

V této oblasti se ČGS zaměřuje na:
• Hydrogeologický výzkum a mapování
• Povodně a sesuvy
• Úložiště radioaktivního odpadu
• Geologické ukládání CO2
• Pokročilé sanační technologie
• Geofyzikální databáze

LOŽISKOVÁ GEOLOGIE

Nerostné suroviny v České republice i v zahraničí, doporučení k optimálnímu způsobu jejich využívání a ke zmírňování vlivu těžby na životní prostředí v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje jsou hlavními pracovními tématy ložiskových geologů České geologické služby. Stávající poznatky o nerostných surovinách jsou prohlubovány a společnosti k dispozici v systému krajských specialistů – ložiskových geologů. Pedagogická, osvětová a popularizační činnost na téma nerostné suroviny a téma vlivu těžby na životní prostředí probíhá za účelem objektivního informování odborné i laické veřejnosti.
ÚTVAR GEOCHEMIE A CENTRÁLNÍ LABORATOŘE

GEOCHEMIE ŽP A BIOCHEMIE

Specialisté odboru geochemie životního prostředí a biogeochemie se podílejí na řadě projektů základního a interdisciplinárního environmentálního výzkumu, zahrnujícího např. geochemické interakce atmosféry, biosféry, hydrosféry a geosféry, geochemické cykly síry, dusíku a těžkých kovů, acidifikace a nutriční degradace lesních půd nebo studium migrace a akumulace anorganických kontaminantů a organických polutantů.


ÚTVAR INFORMATIKY

GEOINFORMAČNÍ SYSTÉM ČESKÉ GEOLOGICKÉ SLUŽBY

Informační portál ČGS je přístupovým místem ke geologickým datům a informacím vznikajícím v rámci aktivit ČGS a uložených v centrálním datovém skladu. Poskytuje současně služby intranetu, ale slouží rovněž jako externí webové prezentace ČGS.

MAPOVÝ SERVER

Je integrovaný v Informačním portálu ČGS, umožňuje snadný a bezplatný přístup k digitálním geologickým a tematickým mapám a některým databázím, a také sdílení mapových služeb. Současně představuje katalog metadat o mapách, aplikacích GIS a souvisejících databázích.

GIS & DATABÁZE

Česká geologická služba široce využívá při své činnosti technologické možnosti, které nabízejí moderní databáze a geografické informační systémy (GIS). K hlavním tématům přitom v oblasti GIS patří implementace jednotného geologického datového modelu (geodatabáze) a dále poskytování snadno dostupných geodat laické a odborné veřejnosti s využitím www GIS aplikací.

Základy tvorby geografických informačních systémů byly spjaty s projektem Tvorba geologických a účelových map (Cicha a kol.), v jehož rámci proběhla vektorizace 214 listů geologických map 1 : 50 000 (celá ČR). Z těchto map vznikla národní geodatabáze geologických map GEOČR50, na stejných principech je vyvijena i národní geodatabáze geologických map 1: 25 000.

INFORMAČNÍ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S POSKYTOVÁNÍM DAT

Kromě bezplatných informačních služeb volně přístupných na Informačním
portálu ČGS nebo na jeho Mapovém serveru je možno si objednat např. vektorová data z geodatabází, rastrová data z digitálního archivu, výpisy analytických i neanalytických dat apod.

VZDĚLÁVÁNÍ

Nedílnou součástí aktivit České geologické služby je pedagogická a školicí činnost a spolupráce s pedagogickými pracovišti na výchově vědeckých odborníků a při popularizaci věd o Zemi.

Geologové, geochemici a další specialisté ČGS přednášejí na domácích i zahraničních univerzitách a často působí jako školitelé a konzultanti diplomových a doktorských prací.

Vzdělávání a praktický výcvik je rovněž součástí projektů zahraniční rozvojové spolupráce.

ČGS A TUL

Příklad 3D modelu paleoreliéfu krystalinika a pokryvných formací, který vzniká ve spolupráci s TU Liberec v oblastech české křídy a chebské a sokolovské pánve. Cílem je jednotné trojrozměrné zobrazení hlavních rozhraní geologických útvarů a tektonických struktur a verifikace vrtné databáze.
Katedra geografie na TUL často využívá dat zpřístupněných na geoportálu a wms služeb, které vytvořila ČGS, pro tvorbu prací a projektů.


POUŽITÉ TEXTY A ZDROJE:

© Česká geologická služba 2000-2010. Česká geologická služba [online]. 2000-2010 [cit. 2010-05-18]. Dostupné z WWW: <http://www.geology.cz/extranet>.
Last modified: Monday, 27 January 2014, 11:57 AM