MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY


1.1 Historie

Z hlediska historie patřilo toto ministerstvo mezi první ministerstva, která byla založena v roce 1918. Vycházelo z bývalého rakouského ministerstva obchodu. Právní základ byl dán tzv. recepčním zákonem č. 11/1918 Sb. a zákonem č. 2/1918 Sb. Těmito zákony se stalo nejvyšší instancí státní správy v oblasti průmyslu, obchodu a živností.


1.1.1 Působnost

Hlavní působností tehdejšího Ministerstva průmyslu, obchodu a živností byly záležitosti v oblasti průmyslu (řešení problematiky okolo kartelů, trustů, nostrifikace podniků, činností průmyslových a obchodních spolků a svazů, otázek přechodného hospodářství, úprav výroby, státních a veřejných dodávek). V oblasti obchodu připravovalo obchodní, celní a platební smlouvy s cizinou, vykonávalo obchodní zpravodajství, významně podporovalo zahraniční obchod, provádělo kontroly dovozu a vývozu zboží. V jeho kompetencích byly zahrnuty i záležitosti hospodářských a živnostenských sborů (Státní rada živnostenská, celní rady), obchodních a živnostenských komor, ochrana práv, které vyplývaly z živnostenského vlastnictví (vynálezy, patenty, ochranné známky a vzorky). Organizovalo a podporovalo tuzemské i mezinárodní veletrhy a výstavy včetně účastí.

1.1.2 Změny

V roce 1927 došlo k vnitřní reorganizaci, kdy se ministerstvo rozčlenilo na prezidium a čtyři sekce (viz.příloha A). K významným změnám došlo během druhé světové války, kdy byly hlavní rozhodovací pravomoci přeneseny na okupační orgány. V roce 1942 došlo v důsledku Heydrichových správních reforem k zániku původního ministerstva a bylo zřízeno ministerstvo hospodářství a práce, na které byly převedeny veškeré kompetence ze zrušeného ministerstva průmyslu, obchodu a živností a z části agendy z ministerstev veřejných prací a sociální a zdravotní správy.

1.1.3 Sídlo a název

a) Tradičním sídlem je palác Ministerstva průmyslu a obchodu a živností a Patentního úřadu v Praze 1 v ulici Na Františku 1039/32 . Tato budova byla postavena a uvedena do provozu v roce 1934, kdy na tehdejším ministerstvu průmyslu, obchodu a živností funkci ministra vykonával v období od 7. 12. 1929 do 13. 2. 1934 významný český právník a národohospodář Josef Matoušek.
b) Po druhé světové válce došlo k rozdělení ministerstva a v ulici Na Františku zůstalo sídlo Ministerstva průmyslu, kdy se jeho prvním ministrem stal Bohumil Laušman.
c) Po roce 1948, kdy se stal ministrem Augustin Kliment, došlo dvakrát ke změně názvu. Nejprve bylo přejmenováno na Ministerstvo těžkého průmyslu a později na Ministerstvo těžkého strojírenství.
d) Během let 1950 - 1969 docházelo téměř pravidelně ke změně názvu ministerstva (těžkého průmyslu, strojírenství, těžkého strojírenství) s nastupujícími ministry, podle názvu se dalo odvodit, na kterou oblast byl daný ministr zaměřen více.
e) V roce 1969, kdy došlo k novému federálnímu uspořádání, vrátil staronový název ministerstva na Ministerstvo průmyslu ČSR, které vedl František Čihák. Po roce byl vystřídán Josefem Šimonem, jenž byl jmenován federálním ministrem hutnictví a těžkého strojírenství. Tento název vydržel až do roku 1988.
f) V tomto roce bylo přejmenováno na Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky.
g) V roce 1990 bylo zřízeno Federální ministerstvo hospodářství, které existovalo pouze dva měsíce a od 1. 9. 1990 bylo toto ministerstvo přejmenováno na ministerstvo strojírenství a elektro-techniky, které bylo nakonec také zrušeno, aby vzniklo 1.1.1990 Ministerstvo průmyslu České republiky vedené Janem Vrbou.
h) V roce 1992, kdy nastoupil do ministerské funkce Vladimír Dlouhý, došlo k přejmenování do současné podoby na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

1.2 Současnost

Současné ministerstvo bylo zřízeno s účinností 1. listopadu 1992 na základě zákona č. 474/1992 Sb., kterým byl změněn zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánech státní správy ČR.

1.2.1 Ministr

Současným ministrem je nestraník Vladimír Tošovský, který byl navržen politickou stranou ČSSD a do své funkce nastoupil 8. května 2009. V současnosti je mu podřízeno 12 sekcí (viz. příloha B).
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR je ústředním orgánem státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí.

1.2.2 Působnost

Ústřední orgán státní správy pro:
a) průmyslovou politiku, energetickou politiku, obchodní politiku v kontextu jednotného trhu EU, proexportní politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky a využívání nerostného bohatství;
b) podporu podnikání a investování v oblasti zpracovatelského průmyslu i průmyslového výzkumu a vývoje, techniky a technologií včetně využití evropských fondů v této oblasti;
c) vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů v kontextu evropské spotřebitelské politiky;
d) podporu malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, a pro rozvoj živnostenského podnikání a využívání evropských fondů v této oblasti;
e) technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví;
f) elektronické komunikace a poštovní služby.
g) Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
a) koordinuje přípravu legislativy a implementace evropského práva v působnosti resortu;
b) koordinuje zahraničně obchodní politiku ČR ve vztahu k jednotlivým státům;
c) zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod;
d) realizuje obchodní a ekonomickou spolupráci s ES, ESVO, OECD, WTO a jinými mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními;
e) řídí a vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím, posuzuje dovoz dumpingových výrobků a výrobků dvojího užití a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků;
f) dohlíží na provádění obchodní inspekce a inspekce v oblasti energetiky, na oblast puncovnictví a zkoušení drahých kovů i na oblast zkoušení zbraní a střeliva.

Organizace přímo podřízené
a) Česká obchodní inspekce
b) Puncovní úřad
c) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
d) Státní energetická inspekce
e) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
f) Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
g) Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade
h) Český metrologický institut
i) Státní výzkumný ústav materiálu, Státní výzkumný ústav
j) Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu1.2.3 Současná politika:

Dnešní politika Ministerstva průmyslu a obchodu se dá rozdělit do šesti základních oblastí, které jsou podporovány jak dotacemi z rozpočtu České republiky, tak hlavně dotacemi z fondů Evropské unie.
Z hlediska rozpočtu se nejedná o největší ministerstvo, ale z hlediska podpory je velice významné pro českou ekonomiku. Pokud se podíváme na jeho rozpočet, je jasné, že hlavní úlohou je přerozdělování peněz z evropských fondů jdoucích na podporu podnikání a spolupráce (viz. příloha C)


JEDNOTLIVÉ OBLASTI PODPORY

PODPORA PODNIKÁNÍ
a) Operační program Podnikání a inovace - tento program je zaměřen na podporu malého a středního podnikání. Vybral jsem několik základních oblastí podpory.

- Podpora START - Tento program je zaměřen na podporu vzniku firem dle zákona č.47/2002 Sb. O podpoře malého a středního podnikání. Cílem tohoto programu je umožnit realizaci podnikatelských záměrů osob, které vstupují do podnikání poprvé nebo po delší době. Podpora spočívá v poskytnutí bezúročného úvěru nebo zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem.
- Podpora PROGRES - Tento program je zaměřen na poskytování podřízených úvěrů, které posilují po dobu až 6 let kapitálové vybavení podnikatele a umožňují realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, kteří nedosahují vysoké kapitálové vybavenosti a tak nemohou dosáhnout na bankovní úvěry v potřebné výši. Smyslem tohoto programu je motivovat ke zvyšování zaměstnanosti. Dále tento program podporuje projekty v oblasti energetických služeb, které přispívají ke snížení spotřeby energie a ke zvýšení její efektivnosti ve výrobě
- Podpora ZÁRUKA - Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk a zvýhodněných záruk s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru usnadňovat zejména realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů zaměřených na investice a zvyšovat tak konkurenceschopnost těchto podnikatelů. Důraz bude kladen na podporu projektů malých podnikatelů v regionech se soustředěnou podporou státu.
- Podpora ROZVOJ - Program je zaměřen na podporu růstu výkonů a konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů vedoucí ke zlepšení jejich pozice na trhu, udržení či ke zvyšování zaměstnanosti. Tato podpora je směřována zejména do regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti.
- Některé další programy na podporu - EKO - ENERGIE, INOVACE - PATENT, INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT, POTENCIÁL, ICT - STRATEGICKÉ SLUŽBY, ICT - V PODNICÍCH

b) Operační program průmysl a podnikání - Zajišťuje pomocí jednotlivých programů podporu malého a středního podnikání s využitím prostředků ze strukturálních fondů EU. Podpora je zaměřena zejména na:

- podnikatelské nemovitosti
- školící střediska pro odborné vzdělávání
- rozvoj výrobní základny malých a středních podnikatelů
- využití netradičních zdrojů energie malými a středními podnikateli
Programy zahrnuté do tohoto programu - PROSPERITA, ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA, REALITY, ROZVOJ, MARKETING, ÚSPORY ENERGIE, INOVACE I, INOVACE II, START, KLASTRY
Podle současné alokace zdrojů se pro OPPP předpokládá uvolnění přibližně 17,94 % všech zdrojů určených na strukturální politiku v ČR, což představuje 260 852 142 Euro. Tyto evropské finance doplní i prostředky státního rozpočtu (75% EU, 25% státní rozpočet).

c) Rámcový program konkurenceschopnost a inovace - finance na tento program plynou přímo ze zdrojů EU


ZAHRANIČNÍ OBCHOD

a) Podpora exportu - Systém financování a pojišťování exportu se státní podporou patří mezi důležité části hospodářské politiky. Jedná se o podporu českých vývozců v podobě financování exportu či pojištění.
b) Veletrhy a výstavy
• Zde MPO realizuje dva projekty „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích 2010 - 2012“ a „Podpora malých a středních podniků na tuzemských veletrzích a výstavách v roce 2010“.
c) Projekty zahraniční rozvojové spolupráce
Jedná se o podporu podniků, které se podílejí na realizaci zakázek v rámci pomoci rozvojovým zemím.

OCHRANA SPOTŘEBITELE
Jedná se o strategii, která se snaží na jedné straně podporovat konkurenceschopnost (růst zaměstnanosti) a na druhé podpořit práva občanů EU, protože 493 milionů spotřebitelů jsou hnací silou hospodářství EU. Cílem je informovaný, důvěřující spotřebitel, jenž je sebevědomí a disponuje odpovídajícími dovednostmi.


ENERGETIKA A SUROVINY
a) Program EFEKT - Tento program je určen na podporu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace na tento program se poskytují zejména na informační a osvětovou činnost pro veřejnost v oblasti úspor energie. Program je zaměřen jak na podporu energetických konzultačních středisek EKIS poskytující veřejnosti bezplatné informace o úsporách energie, tak i na pořádání vzdělávacích seminářů, konferencí a vydávání publikací zaměřených na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů.
Pro letošní rok 2010 bylo vyčleněno ze státního rozpočtu na tento program 40 mil. Kč.

PRŮMYSL A STAVEBNICTVÍ
NECHELA (Nespotřebované chemické látky) - jedná se o veřejnou databázi nespotřebovaných zbytků chemických látek, jejíž vznik podpořilo MPO ČR za účelem zhodnocení zbytků těchto látek a přípravků, které nebyly zpracovány. Tato databáze má přinést úspory v podobě nižších výdajů na likvidaci nelegálních skladů chemikálií. Tato burza je určena zejména pro malé a střední podniky, kterým umožňuje snadný přístup přes internet.ZDROJE

1) STÁTNÍ SPRÁVA, [online], [z 15. 3. 2010]. Dostupný z WWW: <http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/11205
2) WIKIPEDIA, [online], [z 15. 3. 2010]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_pr%C5%AFmyslu_a_obchodu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
3) DENÍK POLITIKA, [online], [z 15. 3. 2010]. Dostupný z WWW: <http://www.denikpolitika.cz/instituce/ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-cr
4) INFORMAČNÍ A PRACOVNÍ SERVER PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY, [online], [z 15. 3. 2010]. Dostupný z WWW:
<http://www.podnikinfo.eu/legislativa/podnikani/ministr.aspx?sekce=5&menu=324
5) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY, [online], [z 15. 3. 2010]. Dostupný z WWW: <http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/ministerstva/default.htm
6) BUSINESSINFO, [online], [z 15. 3. 2010]. Dostupný z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/spolecna-obchodni-politika-eu/1001599/
7) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY, [online], [23. 3. 2010]. Dostupný z WWW: <http://www.mpo.cz/cz/mapa-stranek.html
8) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY, [online], [23. 3. 2010]. Dostupný z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument6438.html
9) NÁRODNÍ ARCHIV, [online], [z 23. 3. 2010]. Dostupný z WWW:
<http://www.nacr.cz/Upload/pomucky/id_22_1_mpozDod2_uvod.pdf
10) MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY, [online], [z 23. 3. 2010]. Dostupný z WWW: < http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/487_2009_P3_pdf.pdf

Seznam příloh
Příloha A - Organizační struktura Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 1941
Příloha B - Současná organizační struktura MPO ČR
Příloha C - Rozpočtová kapitola č. 322

Příloha A :
Organizační struktura ministerstva průmyslu a obchodu v roce 1941
Prezidium:
Odd. A - záležitosti ministrovy, důvěrné a ministrem zvláště předělené, personální záležitosti zaměstnanců
Odd. B - rozpočtové záležitosti
Odd. C - spolupráce s Úřadem s Úřadem říšského protektora pro Čechy a Moravu a s jinými říšskými orgány
knihovna
účtárna
hospodářská správa
Sekce I - průmyslová
odd. A - legislativní a studijní
odd. B - odborné (záležitosti společností podle obchodního práva, záležitosti průmyslu chemického)
odd. C - organizační a odborné (organizace průmyslu, záležitosti tuzemských burz, obchodních a živnostenských komor, průmyslu hutního, elektráren, plynáren, vodáren, průmyslu sklářského a keramického
odd. D - odborné (záležitosti průmyslu oděvního a textilního)
odd. E - odborné(záležitosti průmyslu dřevozpracujícího, papírenského, tiskařského, báňského, průmyslu kamene, zemin a stavebních hmot)
odd. F - odborné (záležitosti průmyslu cukrovarnického, lihovarnického, pivovarnického, sladařského, mlynářského, potravinářského, kožedělního)
odd. G - kontrolní
Sekce II - obchodně politická
odd. A - celní legislativa
odd. B - celní administrativa
odd. C - obchodní politika (obchodní smlouvy s cizinou)
odd. D - podpora vývozu
odd. E - mezinárodní oddělení (zásadní otázky vývozu, zvláště dodatkového vývozu)
Sekce III - živnostenská
odd. A - legislativa
odd. B - živnostenská administrativa (provádění živnostenského řádu)
odd. C - koncese (živnosti koncesované, kromě živností stavebních, autodopravních, realitních a veřejných skladišť)
odd. D - živnostenská společenstva, koncesované živnosti stavební, úprava nedělního klidu a uzavírací hodiny a záležitosti živnostenského pomocnictva
odd. E - podpora živnosti
odd. F - živnostenské úvěrnictví a družstevnictví
odd. G - sociální péče o živnostnictvo
Sekce IV -obchodní a dopravní
odd. A - vnitřní obchod
odd. B - ochranné známky a vzorky
odd. C - státní dodávky
odd. D - vodní doprava
odd. E - všeobecná doprava
odd. F - cizinecký ruch
odd. G - podpora filmů


Zuletzt geändert: Montag, 27. Januar 2014, 11:57