HMOTNÁ ODPOVĚDNOST V POKLADNĚ


Dohoda o hmotné odpovědnosti

K ochraně svěřených hodnot lze se zaměstnancem uzavřít dohodu o odpovědnosti, a to pouze se zaměstnancem, který dovršil 18 let věku (dohoda uzavřená ústně nebo s mladším zaměstnancem by byla neplatná). Dohoda se sjednává tedy vždy písemně a pouze na takové hodnoty, které jsou předmětem oběhu (např. peníze, skladové zásoby, stravenky atd.).
Dohoda o hmotné odpovědnosti může být uzavřena s jedním zaměstnancem ( individuální hmotná odpovědnost) nebo, a to je v praxi mnohem častější, může být se zaměstnancem současně ujednáno, že bude na pracovišti s více zaměstnanci, kteří také uzavřeli dohodu o hmotné odpovědnosti odpovídat za schodek společně ( společná hmotná odpovědnost)– např.v podnicích zabývajících se prodejem zboží.

Dle dohody o hmotné odpovědnosti se pracovník zavazuje, že všechny hodnoty řádně a běžně vyúčtuje a udělá vše proto, aby nevznikaly škody na svěřeném majetku. Dále přebírá na základě této dohody hmotnou odpovědnost za převzaté a svěřené hodnoty, jakož i hodnoty, které převezme v souvislosti s vykonáváním své funkce. Přebírá odpovědnost i za případný schodek na těchto hodnotách, pokud by neprokázal, že tento schodek nezavinil. Pro případ zjištěného schodku na svěřených hodnotách, za které převzal hmotnou odpovědnost, se pracovník zavazuje nahradit jej v plné finanční hodnotě. Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit a udržovat takové pracovní podmínky, které by pracovníkovi umožňovaly řádný výkon funkce spojené s hmotnou odpovědností. Tato dohoda zaniká ukončením pracovního poměru a odstoupením ve smyslu § 177 Zákoníku práce.

Praxe:
Obchodní řetězce

Obchodní řetězce provozované různou společností se můžou v některých případech lišit, záleží třeba na velikosti podniku. Dohodu o hmotné odpovědnosti podepisuje ovšem každý zaměstnanec, který pracuje se svěřenými hodnotami, aby byl podnik ochráněn v případě ztráty či odcizení. Co se týče pokladny, tak prodejny se mohou odlišovat počáteční částkou v kase, způsobem evidence a přepočítávání získaných peněz bud osobně nebo v zastoupení, při kterém mají samozřejmě právo být u toho.

Obchodní řetězec Penny Market s.r.o. provozovaný společností Rewe Group.

Konkrétně jsem se zaměřila na obchodní řetězec Penny Market, kde jsem způsob práce pokladní diskutovala se zaměstnankyní v  Penny Marketu v Železném Brodě.

Dohodu o hmotné odpovědnosti podepisují zaměstnanci vždy při podepisování smlouvy a při nástupu do práce.
Práce pokladní v Penny Marketu Železný Brod

Ráno, když pokladní přijde na směnu, vyzvedne si kasu, kde je základ 3000 Kč a pak dostane ještě ,,dluh,, v drobných. Dále se také dostávají GO kupony, které se také zaznamenávají. Vše se zaeviduje do sešitu nebo do počítače ( číslo pokladny, jméno, datum a částka, kterou pokladní dostane). Tuto evidenci má na starosti vedení. Pokud pokladní souhlasí s částkou v kase a s dluhem, podepíše se, pokud ne, může jít částku reklamovat bud s hlavní pokladní, zástupkyní vedoucího nebo s vedením. Po podepsání dluhu si pokladní zváží peníze na váze, kde přesně zjistí počet kusů i částky celkem a vše si zapíše do výčetky.

Při odevzdávání tržby pokladní oddělí samotnou tržbu a dluh. Když odevzdá tržbu, spočítá si, aby jí v kase zůstalo 3000 Kč, které měla na začátku a zbytek dá na dluh. Když jsou vyšší zisky než aktuální stav v evidenci, tak zvaná dížka, tak ta pokladní nedostává, ty přijdou podniku. Pokud ale v tržbě chybí nějaké peníze, manko, tak to musí pokladní doplatit. Nejdříve se ale přepočítá znovu tržba, pak kasa, a nakonec trezor. Trezor se počítá každý večer a musí v něm být 150 000 Kč. Tato částka je složena ze součtu všech kas prodejny a  dluhu.
V případě ztráty menších částech v pokladně se manko doplácí hned na místě a v případě vyšší částky se dohodne strhávání z platu pokladní v několika rozloženích.
Obchodní řetězec Plus Semily

Obchody Plus koupila skupina Rewe, tudíž podmínky odpovědnosti se nebudou moc lišit.
Informace o zodpovědnosti v pokladně jsem získala od vedoucího řetězce Plus v Semilech.
V obchodní řetězci Plus má pokladní ráno základ kasy 5000 Kč plus dluh. Vše přepočítává vedení, jen sama pokladní si počítá dluh, který dostane. Jinak v ostatních náležitostech se shoduje s řetězcem Penny Market.
Další informace

Při každém přebírání kasy záleží také na tom, který je den. Třeba při silnějším pátku, kdy se očekávají větší tržby, je výše dluhu větší a pokladní má k dispozici více drobných, aby mohla vracet.
V ojedinělých případech se stává, že při počítání tržby se zjistí velké manko, ale stát se to může. Konkrétně v Železném Brodě se to již stalo třikrát, a pak pokladní byla strhávána určitá částka z několika měsíčních platů. Nejvíce se může pokladní splést, když rozměňuje zákazníkovi velké bankovky na menší nebo když se přehmátne na počítači při markování čárových kódů, které nemůže přečíst, či špatně spočítá množství zboží v košíku.
S drobnými do trezoru jezdí zaměstnanci jiné firmy jednou až dvakrát týdně. Jsou to balíčky peněz, zabalená každá částka zvlášť, drobné v ruličkách ( 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč) nebo sáčky po určitých částkách. Také je možné brát na kase Eura a stravenky, což se v každém podniku liší. V případě Plusu v Semilech je možné brát pouze stravenky od zaměstnanců.
Na pokladně je využíváno čárových kódů na zboží. Je to jedna z nejpřesnějších a nejrychlejších metod k registraci většího množství dat. Při použití je počet chyb snížen až na jednu miliontinu.

Závěr

Dohodu o hmotné odpovědnosti podepisují zaměstnanci vždy při podepisování smlouvy a při nástupu do práce.
Pokladní na začátku směny dostane kasu se základem peněz a výší dluhu, který se u různých společností liší. Pro svou jistotu si obě sumy přepočítá a vše zaeviduje. Po skončení směny zjistí tržbu, kterou za celou směnu dosáhla a peníze odevzdá vedení. Mohou nastat rozdíly, bud přebytek a v horších případech peníze chybí. V případě přebytku peníze dostane společnost, což si myslím, že není správné, protože ten zákazník nechává nějakou tu korunu navíc třeba za příjemné chování či úsměv pokladní. Když nastane schodek, peníze se znovu přepočítávání a když opravdu chybí, pokladní musí nahradit celou finanční výši.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM