Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  78  (Next)
  ALL

8

80 – 20 principle

Zásada 80-20; předpokládá, že se 80% z ročního objemu tržeb vytváří 20% druhů nabízeného zboží.

A

ABC analysis = metoda ABC

Metoda kontroly zásob, která rozděluje zboží do tří skupin v závislosti na jeho obrátce. Uplatnění této metody vychází ze zkušenosti, že je obvykle velmi pracné a často i neúčelné věnovat všem druhům zboží stejnou pozornost.

Absence

Lze ji charakterizovat jako poměr (skutečně odpracované dny/ celkový počet pracovních dnů) nebo (počet zameškaných dnů/celkový počet pracovních dnů). Její příčiny jsou nemoc, ošetřování dítěte, rodinné důvody atd.


Account manager

Funkce v reklamní či PR agentuře; pracovník oddělení client service, jenž je přímo odpovědný za řízení zakázky pro konkrétního klienta; řídí práci na zakázce, je klíčovou kontaktní osobu pro klienta; podléhá client service managerovi a k dispozici může mít další zaměstnance v pozici account executive.

Accountability = zodpovědnost

Zaměstnanci jsou odpovědni za svěřenou práci svým nadřízeným.

Accounts receivable = pohledávky

Finanční prostředky, které zákazníci dluží dodavateli za dodané výrobky a služby.


Acid

Test ratio viz quick (acid-test) ratio.

Adjustace

Technika, [latina], úprava výrobku pro uchování jeho užitné hodnoty pro spotřebitele, mj. vhodným obalem obsahujícím údaje o výrobku (zboží).

Administrativní plochy

Jsou prostory, které nesouvisí přímo s prodejem, ale slouží k zajištění administrativních činností, jako je například účetnictví obchodu.

Advertising = reklama

Neosobní komunikace, kterou maloobchodník realizuje prostřednictvím placených sdělovacích prostředků, forma neosobního prodeje, zaměřená na velký počet potenciálních kupců.

Advertising agency = reklamní agentura

Firma specializující se na plánování, přípravu a umístění reklamy, zadané jí zákazníkem do sdělovacích médií.

Advertising medium

Prostředek, který přenáší poselství určené k podpoře prodeje určitého výrobku skutečným nebo potenciálním kupcům.


Advertising specialities

Laciné výrobky, rozdávané zákazníkům s cílem propagovat firmu nebo oznámit určitou událost.


Agate line = perličková řádka

Ukazatel, podle něhož se stanoví cena za prostor pro reklamu v novinách, 14 perličkových řádek se rovná jednomu palcovému sloupci.

Agents and brokers = agenti a brokeři

Zprostředkovatelé, kteří vykonávají funkci distribuční cesty, vystupují jako zástupci výrobců, velkoobchodníků nebo maloobchodníků, za své služby získávají poplatek nebo provizi, viz též brokers.

Agenturní – traťový velkoobchod

Nezajišťuje fyzický pohyb zboží přes vlastní sklad. Organizuje dodávky z výroby od jiných velkých dodavatelů odběratelům. Dodávka je časově delší než u dodavatelského velkoobchodu.

Agenturní práce (temporary help, dočasné přidělení pracovníka)

Agenturní práce představuje pronájem pracovníků od agentury na konkrétní pracovní místo a v konkrétní dobu. Umožňuje pružně doplňovat vlastní firemní strukturu pracovníků, ať již z důvodu potřeby vysoce specializovaného pracovníka na omezený čas (např. IT odborník při zavádění nového informačního systému), nebo z nutnosti pokrýt výkyvy v potřebě pracovníků.


Akce

V marketingové terminologii „event“ nebo „special event“; jeden z nástrojů public relations či sales promotion; rozsahem, zaměřením i provedením se akce výrazně liší – od uzavřených pracovních setkání v úzkém kruhu (např. media roundtable), přes akce rozsáhlejší, s pevnou formální i programovou strukturou (tisková konference, dealer’s day, veletržní prezentace, valná hromada, launch nové služby či produktu ad.) až po akce ryze společenské (recepce, koktejl, garden party apod.); akce zaměřené na podporu prodeje určitého výrobku či služby by měly být součástí plánu marketingové komunikace; organizování akcí se věnují specializované týmy v PR či promotion agenturách.

Akce (v prodejně)

Prodejně propagační akce prodejce, kdy zboží je prodáváno za sníženou cenu s cílem motivovat spotřebitele k vyšší poptávce po zboží.

Akcept

Představuje přijetí cizí směnky, resp. podpis osoby, která se zavazuje směnku v den splatnosti zaplatit akceptace směnky, směnka se stává platnou až jejím přijetím (akceptací) směnečníkem.


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  78  (Next)
  ALL