3. Použitá literatura

JANIGOVÁ, E. 2008.O manažmente v sociálnej práci. Ružomberok : PF KU, 2008. 90 s. ISBN 9 78-80-84-301-4.55.

KŘIVOHLAVÝ, J. Jak neztratit nadšení. 1. vyd. Praha: Grada publisching, 1998. 136 s. ISBN 80-7169-551-3

KUTNOHORSKÁ, J. Etika v ošetřovatelství. Praha :Grada, 2007. 163 s. ISBN 978-80-247-2069-2.

LUKASOVÁ,E. I tvoje utrpení má smysl . Brno : Cesta , 1998. 188 s. ISBN 80-85319-79-9

MAREŠ,J. Typologie sociální opory. In Mareš,J. a kol. Sociální opora u dětí a dospívajících II. 1. vyd. Praha: Nucleus, 2002. 187 s. ISBN 80-86225-25-9.

MÁTEL, A. – SCHAVEL, M. -MÜHLPACHR, P. – ROMAN, T. Aplikovaná etika v sociální práci. 1. vyd. Brno : Institut mezioborových studií, 2010. 236 s.ISBN 978-80-87182-13-0.

MERTIN,V. – ČÁP,D. – KOUTNÁ, P. – KREJČOVÁ, L. – SLUŠNÁ, K. – ŠTĚTOVSKÁ, I. – FÉROVÁ, J. Meritum Výchovné poradenství. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009. 250 s. ISBN 978-80-7357-498-5.