2. Osobnost pedagoga včetně výchovného poradce

2.3. Objektivní faktory determinující pracovní činnosti učitele

Jedná se o makropodmínky vyplývající z legislativy. Pedagogický pracovník nemá možnost je jakkoliv ovlivnit. Zahrnují odměny učitelů, pracovní úvazek vyjadřující přímou a nepřímou pracovní povinnost, vyhláškou daný počet žáků ve třídě, koncepci vzdělávání učitelů a jejich profesionální kariéru.

Mezi tyto faktory patří:

 • ekonomické, politické a kulturní prostředí společnosti
  společenská komunita - obec, vesnice nebo část města, jejich tradice,
 • sociální složení, zvyky, životní úroveň. Působí na pracovní výkon učitele, ale i na jeho chování ve volném čase.
 • rodinné prostředí - podmínky materiální ( plat ) a časové,
 • podmínky pracovního zařazení,
 • způsob a styl řízení - učební plány a osnovy, učebnice, klasifikační řád pro učitele a další zákonné normy. Učitel zde potřebuje určitou volnost.
 • technologie, postup práce - v učitelské profesi jsou určeny některé věci normativně, některé jako doporučení,
 • organizace práce v instituci - dnes je příznačná samostatnost jednotlivých učitelů a dělba práce dle předmětů a stupňů škol. Dříve vykonával učitel všechny funkce sám, tj. hodnotící, výkonnou a kontrolní.
 • hodnocení práce - ovlivňuje výsledky práce a má vliv na hodnotitele. Práci učitele hodnotí: on sám, ostatní učitelé, školská inspekce, ředitel školy, veřejnost, žáci, rodiče, zaměstnavatelé a další typy škol.
 • situační vlivy - tj. stabilita a výhled zajišťující dostatek klidu a jistoty,
 • vnější pracovní podmínky - tj. např. uspořádání učeben, sboroven, architektura školy, osvětlení, množství žáků ve třídě, apod.