2. Osobnost pedagoga včetně výchovného poradce

Profesionálního výchovného pracovníka, tj. učitele, vychovatele, výchovného poradce atd., můžeme definovat jako osobu řídící a organizující na profesionální úrovni edukační proces. V jeho rámci působí na děti, mládež či dospělé, ve směru vytčených žádoucích cílů. Zajišťuje výchovu ve školství nebo jiném odvětví zabezpečující profesní přípravu.

Hlavní pracovní náplní pedagoga je výchovně-vzdělávací činnost. Význam a role učitelské profese je dána úlohou a významem výchovy a vzdělání ve společnosti v dané fázi jejího vývoje. Dle Průchy [1] přibývá celkově intelektuálních pracovníků, zvyšuje se feminizace učitelské profese z důvodu ne zcela odpovídajícího finančního ohodnocení. Sociální pozici profese bezprostředně určuje sociální prestiž, zahrnující i míru vážnosti a úcty, kterou pedagogický pracovník ve společnosti používá. V naší republice lze pozorovat rozdílný pohled na profesi učitele ve městech a na venkově.

Výsledky výzkumů jasně prokazují náročnější situaci učitelů pracujících ve velkoměstském prostředí:

  • Celková úroveň stresu je u učitelů velkoměstských škol signifikantně vyšší než u učitelů venkovských škol.
  • Současně mají učitelé velkoměstských škol ve srovnání s učiteli venkovských škol nižší úroveň sociální podpory.
  • Úroveň stresu (podle pociťované intenzity) je rovněž vyšší u učitelů velkoměstských škol než u učitelů venkovských škol.
„Nejvýznamnější novou zátěží učitelů je přibývající nepozornost, nekázeň, vulgární vyjadřování i neurvalé, drzé chování vzrůstající části dospívající populace. Míra násilí i agresivity začíná vážně ohrožovat spolužáky i vyučující, převážně učitelky. Rizika nedostatečného řádu a pořádku představují již nejvýznamnější stresový faktor soudobého učitelství“ [2]

[1] PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2000. 269 s. ISBN 80- 7178- 399-4.
[2] PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2000. 269 s. ISBN 80- 7178- 399-4, s. 70