obr.


Cílem kurzu je osvojení základních poznatků o psychologických a speciálně pedagogických diagnostických metodách a možnostech jejich použití, resp. využití jejich výsledků v práci výchovného poradce.

V průběhu kurzu se naučíte:

 • Rozumět podstatě a účelu diagnostických metod, i způsobu jejich používání.
 • Porozumíte rozdílům jednotlivých metod, které se netýkají jenom jejich zaměření, ale i míry přesného vymezení postupu a způsobu hodnocení výsledků.
 • Seznámíte se s principem tvorby testových metod a jejich základními parametry, kteé musí mít, aby mohly splnit svůj účel.
 • Naučíte se jak vytvořit didaktický test, který můžete ve své práci sami používat.
 • Seznámíte se s metodou pozorování a rozhovoru a naučíte se, jak je účelně využívat ve vaší praxi.
 • Naučíte se, jak vytvořit dotazník, který bude splňovat všechny požadavky a bude přijatelně spolehlivě měřit to, na co jej zaměříte. Budete vědět, jak se vyhnout chybám a nepřesnostem.
 • Pochopíte podstatu metod, které jsou zaměřeny na hodnocení schopností a dovedností. Budete vědět, na co se máte ptát, když budete žádat o psychologické vyšetření rozumových schopností nějakého dítěte. Budete vědět, jaké informace vám výsledek takového vyšetření může poskytnou. Seznámíte se s přínosem hodnocení inteligence i s jeho limity.
 • Naučíte se, jak interpretovat výsledky hodnocení schopností sociokulturně znevýhodněných dětí a budete vědět, na co se v tomto případě musíte zaměřit abyste získali užitečný odhad jejich předpokladů.
 • Pochopíte podstatu metod, které slouží k hodnocení pozornosti a paměťových schopností, budete vědět, co od takto získaných výsledků očekávat.
 • Seznámíte se s různými speciálně pedagogickými metodami, které slouží k posouzení úrovně různých schopností a dovedností, na jehož základě můžete vytvořit účelný návrh nápravy případných deficitů. Mnohé z těchto metod můžete sami používat a zkontrolovat si tak vývoj příslušných schopností či dovedností daného dítěte.
 • Naučíte se hodnotit různé aspekty chování žáků s pomocí pozorování či rozhovoru a seznámíte se s dotazníky a posuzovacími škálami, které můžete ve své práci sami používat. Naučíte se, jak hodnotit získané výsledky a s čím je pro lepší pochopení daného problému můžete srovnávat.
 • · Seznámíte se s metodami hodnocení vztahů ve třídě a budete vědět, jak získat informace o postavení jednotlivých dětí v dané skupině. Tyto znalosti vám mohou být užitečné při práci s problematickou třídou či při řešení problémů vyplývajících z vyloučení nějakého dítěte nebo jeho šikany. Naučíte se pracovat se sociometrickými metodami a speciálními dotazníky a budete si tak moci kontrolovat, zda se atmosféra ve třídě nezhoršuje.
 • Budete si moc zkusit pracovat s různými metodami a zamýšlet se nad jejich možnostmi.
 • Porozumíte významu výsledků získaných různými diagnostickými metodami pro volbu intervence na různé úrovni: v práci s dětmi, jejich rodiči i s kolegy učiteli.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM