souhrn Souhrn učiva:

1. – 5. kapitola – v úvodních kapitolách se čtenáři dozvědí o základních principech verbální i neverbální komunikace. Důraz je rovněž kladen na formy interakcí, jejichž průběh může ovlivnit vývoj vztahů i výsledek společné práce. Kromě komunikace je proto věnována po-zornost také sociální percepci. Jako forma posílení účinných komunikačních dovedností je představena metoda videotrénink interakcí a její hlavní východiska.
6. kapitola - nedílnou součástí komunikace s rodiči, jejichž potomci mají ve škole potíže, je také zvýšené riziko vzniku mezilidských konfliktů. V této souvislosti jsou prezentovány zá-kladní formy reakcí i řešení konfliktů s důrazem na účinné řešení konfliktní situace.
7. – 9. kapitola – sedmá kapitola otevírá téma výukových obtíží, které mohou vést ke zvýše-ným problémům ve škole. Nejprve je věnována pozornost problematice specifických poruch učení a formám, jak s rodiči hovořit o výukových obtížích žáků. Východiskem společné ko-munikace je zájem o dítě, resp. žáka, a především fakt, že bez vzájemné podpory učitelů a rodičů lze obtíže žáka řešit pouze velmi omezeně. Zmíněno je téma individuálních vzděláva-cích plánů a dále možné postupy práce v domácím i školním prostředí.
10. kapitola – následující kapitola se věnuje procesům učení v širším kontextu a zvažuje formy komunikace s rodiči, jejichž potomci čelí opakovaným obtížím při učení. Jsou uvedeny významné výukové postupy a zdůrazněno, jak mohou učitelé podnítit rodiče k domácí práci s potomky, která představuje nedílnou součást školní přípravy v případě žáků s výukovými obtížemi.
11. kapitola – trpí-li žáci chronickým či jiným dlouhodobým onemocněním, jsou ve škole dlouhodobě nepřítomni a učitelé v takových případech primárně komunikují s jejich rodiči, kteří se s žáky učí v domácím prostředí. Z těchto důvodů je důležité vyjasnit si základní po-stupy práce a posílit komunikaci s rodiči v zájmu podpory žáků. Současně je třeba zohlednit obtíže žáků, které mohou limitovat jejich aktuální možnosti učení.
12. kapitola – poslední kapitola části věnované především žáků s výukovými problémy je zaměřena na rodiče, kteří nesouhlasí s výukovými postupy učitelů, případně s jejich formou hodnocení žáků. Důraz je kladen na dohodnutí srozumitelných pravidel a transparentní ko-munikace o výuce ve škole, které minimalizují obdobné protesty rodičů.
13. – 14. kapitola – další kapitoly se věnují komunikace s rodiči žáků s výchovnými obtížemi. V úvodu jsou zmíněny různé formy tzv. poruch chování, jsou vymezeny rozdíly mezi speci-fickými a nespecifickými poruchami chování, ale současně je uvedeno, že mnohé intervenční postupy jsou do značné míry obdobné. Významnou součástí řešení těchto obtíží jsou tzv. výchovné komise.
15. kapitola – další z možných výchovných problémů představuje záškoláctví. Je přitom tře-ba zvažovat nejen intervenci vedoucí k minimalizaci záškoláctví, ale také možné příčiny to-hoto jevu.
16. kapitola – neméně závažným výchovným problémem je šikana. Text se věnuje jak ko-munikaci s rodiči žáků, kteří byli do šikany zapojeni v roli agresorů, tak s rodiči žáků, kteří se stali obětí šikany. Stranou nejsou ponecháni ani rodiče žáků tzv. přihlížejících, neboť i jim je nutné objasnit, k čemu ve třídě došlo a jaké další postupy školy zaujme. V neposlední řadě jsou zmíněny externí organizace, na něž se škola v případě výskytu šikany může obrátit.
17. kapitola – výchovné problémy mohou pramenit z mnoha dalších forem rizikového cho-vání, kterým je věnována tato kapitola s důrazem na spolupráci s rodiči.
18. kapitola – poslední kapitola části zaměřené na výchovné obtíže se věnuje komunikaci s rodiči žáků, u nichž učitelé pojali podezření na možné zanedbávání či zneužívání. Jsou zdůrazněny základní postupy a především možné formy spolupráce s externími organizace-mi. 19. kapitola – místo závěru jsou shrnuty možné formy zapojení rodičů do života školy, neboť se opakovaně ukazuje, že průběžná komunikace s rodiči přispívá nejen k lepším vztahům mezi rodinami a školou, ale také usnadňuje situace, kdy je třeba řešit s rodiči závažnější ob-tíže.
20. kapitola – poslední kapitola uvádí seznam použité literatury a odkazy na užitečné webové stránky.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM