cíle Po prostudování by měl být studující schopen dosáhnout následujících cílů:
  • Rozlišit subjektivní a objektivní faktory determinující pracovní činnosti pedagogického pracovníka včetně výchovného poradce
  • Uvědomit si kontraverzi role učitele a výchovného poradce a dokázat volně definovat, v čem ona rozporuplnost spočívá
  • Chápat obsah sociální kompetence výchovného poradce
  • Objasnit základní pojmy z etiky a aplikovat je na problematiku výchovného poradenství v duchu Etického kodexu výchovných poradců
  • Aplikovat návody k řešení etických dilemat do praxe
  • Aplikovat teoreticky osvojené způsoby chování lidí směřujících k seberealizaci do poradenské činnosti
  • Orientovat se podrobně v obsahu poradenských služeb ve škole a ve své pracovní náplni
  • Zvládnout sestavit plán práce výchovného poradce
  • Orientovat se v dokumentaci, kterou je výchovný poradce povinen spravovat
  • Zvládnout předcházet syndromu vyhoření, který ohrožuje pracovníky pomáhajících profesí včetně výchovných poradců

Modifié le: lundi 27 janvier 2014, 11:57