cíle Po prostudování tohoto odddílu

  • Získáte představu o tom, které roviny ženské a mužské identity mají biologický základ a které jsou ovlivnitelné, například výchovou.
  • Dozvíte se, v čem jsou užitečné genderové stereotypy a jaká jsou naopak jejich rizika v běžném životě jednotlivce i v partnerství.
  • Osvojíte si poznatky o nejvýznamnějších odlišnostech ve výchově dívek a chlapců a dozvíte se, jak tyto rozdíly ovlivňují jejich profesní směřování.
  • Získáte představu o tom, jak ovlivňuje identitu dívek a chlapců to, že se většinou o ně v prvních letech života starají nejvíc jejich matky; dozvíte se také, proč jsou muži v průměru více homofobní než ženy.
  • Dozvíte se, jaké jsou rozdíly mezi přátelstvím dívek a přátelstvím chlapců, o jejich komunikačních stylech, i tom, jak tyto rozdíly ovlivňují jejich školní práci.
  • Porozumíte tomu, proč jsou děti, které se chovají spíše jako příslušníci opačného pohlaví, vystaveny většímu riziku školní šikany.
  • Získáte představu o tom, jakými socializačními proměnami prochází současná mladá populace, jak ovlivňují jejich dívčí a chlapecké sebepojetí a jaké to má pro ně důsledky z osobnostního hlediska.
  • Dozvíte se, že učitelé ve škole vnímají dívky a chlapce v určitých situacích odlišně a také je jinak hodnotí.
  • Získáte představu o tom, jak škola ovlivňuje sebepojetí dívek a chlapců, například výkladem učiva nebo jazykem učebnic.
  • Dozvíte se, jak jednat s žáky a žákyněmi, kteří se projevují spíše jako příslušníci opačného pohlaví - kdy jim nabídnout pomoc a také to, jak v tomto případě pracovat se školní třídou.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM