MINISTERSTVO KULTURY

1. Úvod
V první části seminární práce je rozebráno působení ministerstva a činnosti které ministerstvo plní. Historický vývoj a organizační struktura.

2. Působnost a historie ministerstva

Ministerstvo kultury podle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je ústředním orgánem státní správy pro:
• umění,
• kulturně výchovnou činnost,
• kulturní památky,
• pro věci církví a náboženských společností,
• pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků,
• pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání,
• pro provádění autorského zákona,
• pro výrobu a obchod v oblasti kultury.


2.1. Dějiny Ministerstva kultury

1918-1948
Oblast kultury byla v našich moderních dějinách úzce spjata s oblastí školství a vzdělávání, čímž český stát navazoval na tradici z doby rakouské monarchie (Ministerium für Cultus und Unterricht). 14. listopadu 1918 vzniklo Ministerstvo školství a národní osvěty, které pod tímto názvem existovalo až do 15. června 1942, kdy se změnilo v Ministerstvo školství a lidové osvěty. Po roce 1945 náležela kultura do gesce Ministerstva školství a osvěty a Ministerstva informací.
Kultura byla v období první republiky ztotožňována především s osvětou, která byla prováděna na spolkové, nikoli státní bázi. Osvětová činnost v tehdejším Československu byla koordinována zpočátku prostřednictvím Svazu osvětového, od roku 1925 pak Masarykova lidovýchovného ústavu. Státní kulturní politika v této době vlastně neexistovala, vliv státu na kulturní (osvětovou) činnost byl uplatňován pouze v rovině legislativní. Mezi nejpodstatnější právní normy patřil zákon o organizaci lidových kurzů občanské výchovy (č. 67 Sb. ze 7. února 1919), zákon o veřejných knihovnách obecních (č. 430 Sb. z 22. července 1919) a zákon o pamětních knihách obecních (č. 80 Sb. ze 30. ledna 1920).
V době okupace byla osvěta podřízena protektorátní propagandě, i když se českým osvětovým pracovníkům podařilo prvorepublikovou organizační strukturu v podstatě zachovat. Léta 1945-48 již probíhala ve znamení postupného prosazování kulturní politiky KSČ i na úrovni ústředních státních orgánů.

1948-1989
Československá kultura patřila po roce 1948 do kompetence Ministerstva informací a Ministerstva školství, věd a umění. Samostatné Ministerstvo kultury bylo zřízeno 14. září 1953 a fungovalo do 16. června 1956, kdy bylo sloučeno s resortem školství pod názvem Ministerstvo školství a kultury. K další změně došlo 20. ledna 1967, kdy vzniklo Ministerstvo kultury a informací, od 8. ledna 1969 nahrazené opět Ministerstvem kultury.
Veškeré oficiální kulturní aktivity byly centrálně řízeny a ideologicky kontrolovány v rámci systému, tvořeného aparátem KSČ a příslušnými ministerskými resorty (později jediným resortem) a jejich direktivy realizujícími „tvůrčími svazy“ v jednotlivých oblastech kultury. Přes občasná období liberalizace, z nichž k nejvýraznějším patřila druhá polovina 60. let, zůstalo toto schéma v zásadě zachováno až do roku 1989.

1989- dodnes
Po listopadu 1989 došlo v rezortu kultury v důsledku pádu komunistického režimu k mnoha podstatným změnám, především k rozsáhlému odstátnění oblasti kultury, které je výrazem zbavení se veškerých politických a ideologických vlivů. Velké množství kulturních institucí a organizací, doposud řízených Ministerstvem kultury, bylo privatizováno, některé centrální instituce byly zrušeny. Řada kompetencí, dříve patřících výhradně státu, byla předána samosprávě.

2.2 Organizační struktura ministerstva

V současné době je ministrem kultury Prof. Václav Reidlbauch, jmenován byl v květnu 2009.
Další důležité osoby pod ministrem jsou:
• 1. náměstek ministra – Ing. Stanislav Karabec, Ph.D
• náměstci (náměstkyně) ministra – JUDr. František Mikeš, Ing. Jaromír Talíř, JUDr. Petra Smolíková a JUDr. Jiří Richter
Celková organizační struktura ministerstva viz. Příloha A.


3. Odbory a oddělení ministerstva
Odbory jsou zřejmé již ze struktury ministerstva, nicméně každý z oborů má mnoho funkcí a úkolů, které budou popsány v následující kapitole.

3.1  Odbor památkové péče
Odbor památkové péče MK (dále jen „OPP“) plní v rámci MK úkoly ústředního správního úřadu stanovené mu zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy určenými pro jeho provedení.

Například rozhoduje o prohlášení věci nebo souboru věci za kulturní památku a o zrušení prohlášení věci za kulturní památku, zpracovává návrhy nařízení vlády na prohlášení kulturní památky za národní kulturní památku nebo na prohlášení území za památkovou rezervaci, návrhy vyhlášky na prohlášení území za památkovou zónu, rozhoduje o udělení povolení k restaurování kulturních památek, povolení k provádění archeologických výzkumů a předchozího souhlasu s vývozem kulturní památky do zahraničí, rozhoduje v rámci účelově zaměřených programů, které tvoří, provádí, koordinuje a řídí, o poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky, je-li na jejím zachování mimořádný společenský zájem, uplatňuje právo státu na přednostní koupi národní kulturní památky nebo movité kulturní památky, komplexně zajišťuje a řídí agendu výzkumu a vývoje v oboru památkové péče, řídí Národní památkový ústav (dále jen „NPÚ“) jako odbornou organizaci státní památkové péče s celostátní působností, zpracovává koncepce rozvoje, návrhy věcného záměru zákona a návrhy podzákonných právních předpisů upravujících ochranu kulturních památek a památkovou péči v ČR, zpracovává stanoviska pro aplikaci citovaného zákona č. 20/1987 Sb. a současně metodicky řídí a koordinuje činnost orgánů státní památkové péče nižších stupňů (krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy a zprostředkovaně rovněž obecních úřadů obcí s rozšířenou působností) při výkonu veřejné správy na daném úseku a poskytuje jim k tomu právní pomoc, koncipuje, koordinuje a provádí školící a vzdělávací činnost ve specializovaných vzdělávacích programech v oboru památkové péče, nebo zajišťuje udělení Ceny MK za památkovou péči.

Na základě jiných právních předpisů dále například určuje organizační složku státu, popř. státní PO, jíž se předají kulturní památky, vyhotovuje schvalovací doložku smlouvy o převodu kulturní památky z majetku státu, uzavírá smlouvu pro osvobození nemovité kulturní památky od daně z nemovitosti, rozhoduje o řádných a mimořádných opravných prostředcích podaných do rozhodnutí krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy, jde-li o rozhodnutí ve věcech památkové péče, činí z moci úřední opatření proti nečinnosti instančně přímo podřízených orgánům státní památkové péče, vydává stanovisko k uzavření veřejnoprávní smlouvy o postoupení výkonu státní památkové péče v přenesené působnosti mezi obcemi s rozšířenou působností, rozhoduje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v oboru památkové péče, zpracovává pro orgán územního plánování, je-li jím o to požádán, vyjádření k návrhu územně plánovací dokumentace, jde-li o území památkové rezervace nebo památkové zóny.

OOP je tvořen 3 odděleními: oddělením ochrany kulturních památek, oddělením regenerace kulturních památek a památkově chráněných území a ekonomicko-právním oddělením.

Poradní orgány odboru památkové péče
Přehled stálých poradních útvarů:
• Ústřední Komise pro Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón;
• Komise pro Program záchrany architektonického dědictví;
• Pracovní tým pro Program restaurování movitých kulturních památek;
• Pracovní skupina pro posuzování žádostí o dotace na podporu projektů předložených občanskými sdruženími v oblasti památkové péče;
• Komise pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností;
• Komise pro Havarijní program a Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny;
• Komise pro program Podpora pro památky UNESCO;
• Rada programu MK pro hodnocení  programových projektů výzkumu a vývoje v oblasti památkové péče;
• Komise MK pro hodnocení návrhů a výsledků výzkumných  záměrů a oblasti památkové péče.

3.2  Památková inspekce
Památková inspekce MK (dále jen „PI“) je podle § 27 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, specializovaným kontrolním orgánem MK v oboru státní památkové péče.
Hlavním posláním PI je výkon ústředního dozoru nad dodržováním tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení. Podle § 20 vyhlášky Ministerstva kultury ČSR č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o státní památkové péči, jsou předmětem ústředního dozoru PI činnosti spojené s ochranou, obnovou a společenským uplatněním kulturních památek.

Hlavním úkolem PI v r. 2009, stejně jako v minulých letech, byla systematická kontrola výkonu státní správy na krajských úřadech.  Předmětem kontroly podle usnesení vlády je činnost KÚ úřadů v rámci výkonu státní památkové péče v přenesené působnosti podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dále pak podle předpisů vydaných k jeho provedení, zejména vyhlášky č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Celkové vyhodnocení kontrolních poznatků bude zpracováno po uzavření této etapy kontroly, tj. na počátku r. 2010 (bohužel doposud nebyly poznatky vydány).¨

3.3  Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK (dále jen „OMG“) zajišťuje činnosti týkající se ochrany movitého kulturního dědictví a muzejnictví, zřizovatelskou funkci MK k 18 příspěvkovým organizacím (muzeím a galeriím), činnost metodickou, připravuje materiály pro jednání vlády, prováděl kontrolní činnost a zajišťoval působnost sedmi zákonů: zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, zákona č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství, zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů (státní záruky), zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky  a jejím vystupování v právních vztazích.
Dále se tento obor podílel na aktivitách souvisejících s přípravami resortu kultury na předsednictví ČR v Radě Evropy a zpracování návrhu na účast ČR v projektu „Známka evropského dědictví – European Heritage Label“.
Kromě těchto činností zajišťoval OMG projekt Evropské komise Michael plus a spolupracoval na dalších mezinárodních projektech.

SPOLUPRÁCE ODBORU NA VÝZNAMNÝCH ZAHRANIČNÍCH A MEZINÁRODNÍCH AKTIVITÁCH
• Participace na agendě finančních mechanismů EHP/Norsko, Strukturálních fondů (IOP) a dalších programů (Michael Plus);
• Spolupráce s NIPOS na statistickém výkazu pro muzea na rok 2008 podle norem platných v EU;
• Spolupráce na přípravách přijetí výstavy „Terakotová armáda“ z Číny.


3.4  Odbor církví
Odborem církví MK (dále jen ,,OC“) plní úkoly vyplývající z jeho věcné příslušnosti v oblasti státní správy ve věcech církví a náboženských společností (dále jen „CNS“), jejichž vyřizování je mu svěřeno Organizačním řádem MK, zejména správní řízení týkající se registrace CNS, registrace svazů CNS (dále jen „SCNS“) a evidence právnických osob, založených registrovanými CNS podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, (dále jen „evidované právnické osoby“), vydávání výpisů z rejstříků vedených podle zákona č. 3/2002 Sb., legislativní činnost v oblasti CNS, běžná připomínková řízení, správa a rozdělování finančních prostředků poskytovaných podle příslušných právních předpisů jednotlivým CNS.

3.5 Odbor umění a knihoven
V odboru umění a knihoven MK (dále jen „OUK“) pracovalo v r. 2008 celkem 16 pracovníků, ředitelkou byla Ing. Pavla Petrová, od 1. 3. 2008 je ředitelem PaedDr. František Zborník. V r. 2008 v OUK vedle sekretariátu ředitele pracovala dvě oddělení:
• oddělení umění (OU), vedoucí PhDr. Jana Vondráková,
• oddělení literatury a knihoven (OLK), vedoucí Mgr. Blanka Skučková


Věcná působnost odboru
OUK plní úkoly ministerstva jako ústředního orgánu státní správy pro oblast profesionálního umění, a to v oboru hudebním, divadelním, v oboru výtvarného umění a architektury, užitého umění, uměleckých řemesel, literatury, knižní kultury, neperiodických publikací a knihovnictví:
• zabezpečuje soustavný přehled o stavu profesionálního umění a knihovnictví a vyhodnocuje jej;
• spoluvytváří zákonné právní úpravy v oblasti profesionálního umění a knihovnictví i legislativy s ní související a na ni navazující;
• zajišťuje přípravu a uskutečňuje programy podpory projektům v oblasti profesionálního umění a knižní kultury (Program podpory českých divadel, Program podpory stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů, Program Kulturní aktivity) a knihovnictví (program Veřejné informační služby knihoven), rozvíjí systém výběrových dotačních řízení na podporu projektů v těchto oblastech (podpora aktivit právnických osob i jednotlivců);
• podílí se na činnostech spojených s Programem výzkumu a vývoje pro oblast profesionálního umění a knihoven včetně zajištění rozdělování finančních prostředků na základě výběrových řízení;
• plní funkci zřizovatele vůči České filharmonii včetně Galerie Rudolfinum, Pražskému filharmonickému sboru, Národnímu divadlu, Státní opeře Praha, Laterně magice, Divadelnímu ústavu, Stálé divadelní scéně Klatovy, Národní knihovně ČR, Moravské zemské knihovně v Brně včetně Technického ústředí knihoven a Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana;
• připravuje a organizuje „Státní cenu za literaturu“, „Státní cenu za překladatelské dílo“, cenu „Knihovna roku“ a Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury;
• podílí se na přípravě soutěže „Nejkrásnější české knihy roku” (cena ministra kultury) a zajištění její návaznosti na mezinárodní soutěž „Nejkrásnější knihy světa”;
• ve spolupráci s OZ zabezpečuje odborné činnosti spojené se zahraničními styky kolektivů a jednotlivců z oblasti profesionálního umění a knihovnictví a podílí se na zajištění prezentace českého profesionálního umění v zahraničí, připravuje a realizuje národní a specializované knižní expozice na zahraničních i domácích knižních veletrzích a spolupracuje s MZV a se zahraničními kulturními subjekty při pořádání knižních výstav v zahraničí;
• v souladu s kulturními dohodami a ve spolupráci s OZ zajišťuje vysílání a přijímání projektů zásadního významu z oblasti profesionálního umění;
• podílí se na přípravě významných kulturních akcí a uměleckých přehlídek;
• spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy při zajišťování optimálního rozvoje profesionálního umění a knihovnictví;
• zajišťuje kontakt s profesními sdruženími v oblasti profesionálního umění a knihovnictví;
• shromažďuje a aktualizuje data vypovídající o stavu knihoven, zejména vede evidenci knihoven dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění;
• vytváří podmínky pro rozvoj a podporu profesionální umělecké činnosti ve spolupráci s vysokými školami;
• zajišťuje činnost Ústřední knihovnické rady jako poradního, koordinačního a iniciativního orgánu ministra pro zásadní otázky knihovnictví;
• připravuje nové programy a dotační řízení;
• spravuje Portál české literatury, určený k propagaci české literatury;
• připravuje podklady pro udělování záštit ministra a ministerstva kultury;
• spolupracuje na přípravě podkladů pro udělování záštit České komise UNESCO;
• spolupracuje při zabezpečování úkolů MK vyplývajících z členství ČR v EU, UNESCO a dalších mezinárodních organizacích.

3.6 Odbor regionální a národní kultury
Odbor regionální a národnostní kultury MK (dále jen „ORNK“) plní úkoly MK jako ústřední orgán státní správy v oblasti výchovné činnosti a národnostní kultury. Dle Organizačního řádu MK plní úkoly na svěřeném úseku:
a) koordinuje plnění úkolů ministerstva a zabezpečuje spolupráci ve vztahu ke krajským úřadům,
b) zajišťuje a koordinuje poskytování veškeré poradenské a odborné pomoci pro orgány a organizace místní a regionální kultury a pro národnostní občanská sdružení,
c) organizuje porady vedení ministerstva se zástupci krajských úřadů,
d) zpracovává stanoviska k podnětům orgánů státní správy a územní samosprávy týkající se regionální kultury,
e) vytváří podmínky pro rozvoj neprofesionálních uměleckých aktivit a ochranu tradiční lidové kultury, včetně udělování cen v oborech neprofesionálních uměleckých aktivit a tradiční lidové kultury a titulu „Nositel tradice lidových řemesel“,
f) vytváří podmínky pro zajištění péče o tradiční lidovou kulturu ve smyslu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR schválené usnesením vlády ze dne 11. června 2003 č. 571,
g) spolupořádá významné akce v regionech ve všech oborech své činnosti a finančně podporuje vybrané projekty,
h) ve spolupráci s OZ zabezpečuje odborné činnosti spojené se zahraničními styky kolektivů z oblasti neprofesionálního umění, realizované za účelem zahraniční reprezentace z pověření ministerstva,
i) plní úkoly ministerstva v oblasti integrace cizinců žijících v ČR, podílí se na kulturní části péče o uprchlíky a přesídlence a vyjadřuje se k problematice migrace,
j) sleduje a vyhodnocuje potřeby kulturních aktivit zdravotně postižených občanů,
k) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy sleduje stav v oblasti zájmových vzdělávacích a mimouměleckých aktivit a společenského ovlivňování volného času dětí a mládeže,
l) zabezpečuje plnění úkolů ministerstva v oblasti kultur národnostních menšin, včetně integrace romské komunity,
m) je gesčním útvarem ministerstva pro vztah k Ministerstvu vnitra ve věcech týkajících se krajských úřadů,
n) spolupracuje se SOEU při zabezpečování úkolů ministerstva vyplývajících z členství ČR v EU a s referátem UNESCO při zabezpečování úkolů ministerstva vyplývajících z členství ČR v UNESCO,
o) koordinuje plnění úkolů ministerstva ve vztahu k Radě vlády ČR pro lidská práva,
p) spolupracuje v rámci své věcné působnosti s příspěvkovými organizacemi Národní ústav lidové kultury a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu.

Pro činnost odboru mají určující význam také některé zákony, vládní usnesení a nařízení, např.:
• Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a změně některých souvisejících zákonů,
• Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR, schválená usnesením vlády č. 571 ze dne 11. června 1993,
• Strategie účinnější státní podpory kultury, schválená usnesením vlády č. 401/1999 a 40/2001,
• Státní kulturní politika na léta 2009–2014, schválená usnesením vlády ČR č. 1452/2008,
• Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb.,
• Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007–2013, schválená usnesením vlády č. 676 ze dne 31. května 2006.


3.7 Samostatné oddělení kulturní politiky a koncepcí
Hlavním úkolem samostatného oddělení kulturní politiky a koncepcí MK (dále jen „SO KPK“) bylo zpracování Návrhu státní kulturní politiky na léta 2009–2014. Materiál byl schválen usnesením vlády č. 1452 ze dne 19. listopadu 2008. Vláda uložila mj. zveřejnit Státní kulturní politiku, seznámit s ní představitele samosprávných celků, splnit její cíle a předložit vládě do 31. května 2010 informaci o jejich plnění. SO KPK dále zajišťovalo přípravu návrhu věcného záměru zákona o veřejnoprávních institucích v kultuře, zabezpečilo (v souvislosti s úkoly kulturní politiky) zpracování analýzy systému podpory umělecké tvorby v ČR na základě porovnání mezinárodních zkušeností, analýzy ke zvýšení motivace k darům na podporu kultury a zachování kulturního dědictví a analýzy postupu pro zvýšení efektivity finanční podpory kultury v ČR. SO KPK monitorovalo vývojové trendy v oblasti kultury, spolupracovalo s NIPOS v oblasti statistických zjišťování a koordinovalo postup prací na rozvoji digitalizace materiálů kulturního obsahu.
SO KPK dále  zpracovává a měsíčně vyhodnocuje Plán hlavních úkolů MK pro jednotlivé roky.


3.8 Odbor legislativní a právní
Odbor legislativní a právní MK (dále jen „OLP“) plní úkoly MK ve věcech vlastní a cizí legislativy a pečuje o všestranné dodržování právního řádu v činnosti MK. Odpovídá zejména za zpracování stanovisek MK k návrhům právních předpisů jiných rezortů, přípravu informací k těmto návrhům při jejich projednání vládou, podílí se v souladu s plánem legislativních prací na vlastní legislativní činnosti MK, zpracovává návrhy organizačních norem MK, formuluje jednotné právní stanovisko MK v případech, kdy dva nebo více útvarů MK zaujímá v téže věci odlišný právní názor, zajišťuje výkon právní agendy v oblasti věcné působnosti MK včetně jeho zastupování v jednáních před soudy, a dále zajišťuje administrativní činnost spojenou s plněním úkolů rozkladové komise. Je gesčním útvarem MK pro vztah k Legislativní radě vlády.


3.9 Odbor autorského práva
Odbor autorského práva MK (dále jen „OAP”) plní úkoly MK jako ústředního orgánu státní správy pro provádění autorského zákona. Ve smyslu nařízení vlády č. 85/2003 Sb. je jeho činnost specializovaným oborem státní služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví. OAP má šest pracovníků v čele s ředitelem JUDr. Pavlem Zemanem. Zastupováním ředitele v plném rozsahu jeho pravomocí je pověřena Mgr. Adéla Faladová.
Klíčovou náplní agendy OAP je autorskoprávní legislativa a zabezpečení jejího souladu se závaznou právní úpravou v příslušných právních předpisech ES a v mezinárodních úmluvách a smlouvách, jimiž je ČR vázána. V rámci připomínkových řízení k návrhům právních předpisů připravovaných jinými útvary MK nebo jinými resorty OAP sleduje slučitelnost těchto návrhů s autorským zákonem a s mezinárodními smlouvami a evropskými předpisy. Vlastní legislativní činnost OAP v uplynulém roce je popsána v samostatné části.

OAP je prvoinstančním správním orgánem v řízení, ve kterém rozhoduje o udělení nebo odnětí oprávnění k výkonu kolektivní správy práv podle autorského zákona. Vedle toho provádí šetření a vede řízení ve věcech vyplývajících z dohledových, zákonem daných, pravomocí ministerstva vůči kolektivním správcům. Druhoinstančním orgánem ve všech těchto řízeních je ministr, který rozhoduje na základě doporučení rozkladové komise.
V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 168/2008 Sb., zavádějícího znovu povinnost platit odměny za provozování rozhlasového a televizního vysílání na hotelových pokojích (viz dále informace o legislativní činnosti), MK moderovalo komplikovaná jednání mezi kolektivními správci a zástupci Asociace hotelů a restaurací ČR za účelem sjednání dohody o výši podílů jednotlivých kolektivních správců na odměnách vybíraných z tohoto titulu.


3.10 Odbor zahraniční
Základem činnosti odboru zahraničního MK (dále jen „OZ“) je příprava a sjednávání dvoustranných mezinárodních smluv o kulturní spolupráci a zabezpečování plnění závazků, které z těchto smluv vyplývají. Významná je i multilaterální spolupráce zemí Visegrádu, Středoevropské iniciativy, Frankofonie a dalších mezinárodních organizací. V souladu s mezinárodními závazky byla poskytována podpora organizátorům projektů mezinárodní kulturní spolupráce prostřednictvím grantového řízení. Průběžně OZ zajišťoval zahraniční pracovní cesty pracovníků MK a pobyty zahraničních hostů MK v ČR.


3.11 Odbor médií a audiovize
Rozhlasové a televizní vysílání a digitální média
Zástupci MK se pravidelně účastní jednání Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR, pracovního orgánu vlády ČR, jehož členy jsou zástupci vybraných ministerstev, Českého telekomunikačního úřadu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Úřadu vlády.

Do tohoto odboru spadá například i oblast kinematografie a evidence v oblasti periodického tisku a audiovize


3.12 UNESCO
Ministerstvo kultury i v roce 2008 (aktuálnější informace bohužel nejsou k dispozici) považovalo členství České republiky v UNESCO a multilaterální spolupráci v rámci této mezivládní organizace za jednu ze svých priorit.
Rok 2008 byl rokem rozběhu nového dvouletého programu, který byl přijat v závěru roku 2007, avšak také zároveň rokem přípravy návrhu nového programu a rozpočtu na rok 2010–2011, přičemž do úvodní diskuse k této otázce se Ministerstvo kultury zapojilo prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí. Konkrétně v této souvislosti navrhovalo, aby UNESCO i nadále kladlo důraz na výchovu dětí a mládeže ke kultuře a umění a i nadále realizovalo některé méně viditelné, zato však důležité programy, a to i při kladení důrazu na koncentraci programů UNESCO.


3.13 Organizační odbory ministerstva

ODBOR EKONOMICKÝ
Odbor ekonomický MK plní úkoly ve věcech státního rozpočtu a státního závěrečného účtu. Jako správce kapitoly vypracovává návrh rozpočtu Ministerstva kultury a předkládá ho Ministerstvu financí a Parlamentu ČR. Dále realizuje finanční vztah MK k organizacím jím zřizovaným, vykonává metodickou činnost v oblasti finančního hospodaření s rozpočtovými prostředky vůči PO v působnosti MK a zajišťuje metodickou činnost v oblasti odměňování a usměrňování prostředků na platy u organizací zřizovaných MK. Metodicky i organizačně zabezpečuje roční účetní závěrky PO a jejich schvalování v součinnosti s příslušnými odbory ministerstva. Zajišťuje metodické činnosti v oblasti systému účetnictví resortu a zajišťuje jednotný postup při usměrňování metodiky účetnictví a účetního výkaznictví.

Další odbory, které již svým názvem napovídají jaké činnosti se týkají:
Odbor vnitřní správy, odbor výzkumu a vývoje, samostatné oddělení správy státních fondů, samostatné oddělení projektového řízení, odbor investic, odbor interního auditu a kontroly, samostatné oddělení informatiky
POUŽITÁ LITERATURA (ZDROJE)

[1] Ministerstvo kutury [online].[cit. 12. 3. 2010]. Dostupné z:
< http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm>

[2] Státní kulturní politika na léta 2009 - 2014 [online].[cit. 30. 3. 2010]. Dostupné z:
< http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-politika/statni-kulturni-politika-na-leta-2009-2014-4892/>

[3] Výroční zpráva ministerstva kultury za rok 2008 [online].[cit. 26. 3. 2010]. Dostupné z:
< http://www.mkcr.cz/ministerstvo/vyrocni-zpravy/default.htm>

[4] Magie barev na webu - základy teorie [online].[cit. 26. 3. 2009]. Dostupné z:
<http://interval.cz/clanky/magie-barev-na-webu-zaklady-teorie/>
Last modified: Monday, 27 January 2014, 11:57 AM