STÁTNÍ FONDY ČESKÉ REPUBLIKY1. Státní fond životního prostředí

(Olbrachtova 2006/9, 142 00  Praha-Krč, www.sfzp.cz)
Státní fond životního prostředí České republiky je institucí zaměřenou na ochranu              a zlepšování stavu životního prostředí, resp.poskytuje na toto finanční prostředky. Tento fond byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena zákonem č.388/1991 Sb. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů pro plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, závazků vyplývajících ze členství v EU a státní politiky životního prostředí.

Příjmy fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí (např.poplatky za vypouštění odpadních vod, odvody za odnětí půdy, poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za ukládání odpadů).      O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení Rady Fondu.


1.1 Orgány Fondu
V čele Fondu stojí ředitel Fondu. Tuto funkci zastává v současné době Petr Štěpánek. Dále jsou pak ve vedení Fondu náměstek Úseku řízení projektů, náměstek Ekonomického úseku a náměstek Úseku projektové přípravy a kontroly.

RADA FONDU
Radu Fondu jmenuje na základě zákona o Státním fondu životního prostředí ministr životního prostředí jako svůj poradní orgán.
Rada Fondu zejména posuzuje:
• otázky tvorby a užití prostředků Fondu
• roční rozpočty příjmů a výdajů Fondu
• navržená opatření a jejich zabezpečení prostředky Fondu

1.2 Hlavní činnosti Fondu
Hlavní náplní práce a mezi základní činnosti Fondu patří:
• příjem žádostí o podporu na projekty zlepšující životní prostředí a s tím spojenou poradenskou činnost
• vyhodnocování žádostí a příprava návrhů pro jednání Rady Fondu a rozhodnutí ministra
• zajišťování smluvní agendy pro poskytování podpor, agendy smluvního ručení za poskytované půjčky
• uvolňování finančních prostředků schváleným žadatelům o podporu a průběžné sledování účelu jejich použití
• konečné vyhodnocování efektivního využití poskytovaných prostředků (při porušení smluvních podmínek nebo rozpočtových pravidel může Fond vymáhat za toto porušení sankce)


2. Státní fond rozvoje bydlení

(Dlouhá 741/13, 110 00 Praha 1, www.sfrb.cz)
Státní fond rozvoje bydlení byl zřízen zákonem č.211/2000 Sb. a sídlí v Olomouci. Hlavním účelem tohoto Fondu je podporovat rozvoj bydlení v ČR v souladu s koncepcí bytové politiky schválenou vládou ČR. Majetek, s nímž Fond hospodaří, je ve vlastnictví státu. Při posuzování místních a regionálních potřeb podpory investic do bydlení spolupracují orgány Fondu se samosprávnými orgány obcí a krajů.


2.1 Orgány Fondu

VÝBOR FONDU
Výbor Fondu má 7 členů. Předsedou je ministr pro místní rozvoj, který následně jmenuje či odvolává místopředsedu a dalších 5 členů výboru, jehož volební období je čtyřleté. Výbor předkládá ministru pro místní rozvoj návrh rozpočtu Fondu, účetní závěrku Fondu              a výroční zprávu o činnosti Fondu, návrh statutu Fondu a návrh změn tohoto statutu. Výbor Fondu dále projednává a schvaluje např.jednací řád Fondu a jeho změny, otázky související se správou Fondu atd. Výbor zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

DOZORČÍ RADA
Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu, tzn. kontroluje činnost a hospodaření Fondu    a jeho orgánů. Má 5 členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR      a její funkční období je čtyřleté. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Předseda dozorčí rady Fondu má právo se účastnit zasedání výboru Fondu. Dozorčí rada projednává roční účetní závěrku Fondu a výroční zprávu o činnosti Fondu, dále pak svůj jednací řád, následky jí provedených kontrol aj. Na provedení kontroly si dozorčí rada může vyžádat externího odborníka či provedení nezávislého auditu. Pokud Rada zjistí závažné nedostatky v činnosti a hospodaření Fondu, neprodleně informuje ministra

ŘEDITEL FONDU
Ředitel je statutárním orgánem Fondu a je jeho zaměstnancem. V současné době tuto funkci zastává JUDr.Jan Wagner.

Ředitel Fondu zejména:
• provádí rozhodnutí a další opatření schválená a projednaná výborem Fondu
• řídí práci aparátu Fondu a odpovídá za plnění jeho úkolů
• rozhoduje o uvolnění prostředků Fondu a poskytování podpor podle programů poskytování státní podpory bydlení
• má právo účastnit se zasedání výboru Fondu a dozorčí rady Fondu
• vydává organizační řád Fondu, provozní řád Fondu, spisový řád Fondu, skartační řád Fondu a podpisový řád Fondu


2.2 Finanční prostředky Fondu
Mezi hlavní zdroje příjmů Fondu patří:
• dotace ze státního rozpočtu
• příjem z vydaných dluhopisů
• splátky z poskytnutých úvěrů
• úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby získané v souvislosti s použitím prostředků Fondu
• prostředky ze strukturálních fondů EU

Finanční prostředky z Fondu lze použít na území ČR např.:
a) ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, pořízením, opravami a modernizací bytů, bytových a rodinných domů formou úvěru nebo formou dotace
b) k ručení za část nesplacené jistiny úvěrů poskytnutých bankami nebo pobočkami zahraničních bank fyzickým a právnickým osobám na výstavbu, pořízení či modernizaci bytů či domů, na výstavbu infrastruktury obcemi pro bytovou výstavbu
c) k nákupu hypotečních zástavních listů
d) k nákupu státních dluhopisů
e) k úhradě nákladů spojených se správou Fondu
f) k úhradě nákladů spojených s podporou informační a poradenské činnosti v oblasti bydlení aj.


3. Státní fond dopravní infrastruktury

(Sokolovská 1955/278, 190 00  Praha-Libeň, www.sfdi.cz)
Státní fond dopravní infrastruktury je zřízen zákonem č.104/2000 Sb. a to na dobu neurčitou. Účelem tohoto fondu je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. Kromě toho Fond poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce zaměřené na dopravní infrastrukturu.

Státní fond dopravní infrastruktury je stejně jako ostatní státní fondy ČR právnickou osobou a je podřízen Ministerstvu dopravy. Majetek, s nímž Fond hospodaří, je                ve vlastnictví státu.

Mezi příjmy Fondu patří výnosy ze silniční daně, podíly z výnosu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv a dále také výnosy z poplatků za použití vybraných silnic a dálnic. Do SFDI plynou rovněž příspěvky Evropské komise, poskytované prostřednictvím příslušných Evropských fondů.


3.1 Orgány Fondu

VÝBOR FONDU
Výbor Fondu má 9 členů. V jeho čele stojí ministr dopravy, v současné době Ing.Gustáv Slamečka, MBA, a ostatních 8 členů je jmenováno vládou na funkční období 4 let. Výbor Fondu jmenuje a odvolává ředitele Fondu, schvaluje návrh rozpočtu Fondu, časový plán příjmů a výdajů Fondu, roční program vyhlašovaných výběrových řízení na realizace investičních akcí podle zvláštního právního předpisu a uvolňování prostředků na investiční akce podle schváleného statutu Fondu.

DOZORČÍ RADA
Dozorčí rada je pětičlenná a je volena Poslaneckou sněmovnou na čtyřleté funkční období. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu, tzn.dohlíží na činnost a hospodaření Fondu.

ŘEDITEL FONDU
Ředitel Fondu je jeho statutárním orgánem a je jmenován Výborem Fondu. Řídí činnost aparátu Fondu a provádí rozhodnutí Výboru o uvolnění prostředků Fondu. V současné době tuto funkci zastává Ing.Jaroslav Krauter.


3.2 Hlavní činnosti Fondu
Mezi hlavní činnosti SFDI patří:
• vydávání závazných postupů financování výstavby, modernizaci, oprav            a údržby dopravní infrastruktury, které jsou součástí rozpočtu schvalovaného Parlamentem ČR
• schvalování závazných postupů pro výběrová řízení na mimorozpočtové zdroje Fondu
• rozdělování příspěvků poskytnutých z příslušných fondů Evropské komise


4. Státní fond kultury

(Maltézské nám. 471/1, 118 01 Praha – Malá Strana)
Státní fond kultury ČR je právnickou osobou, která byla zřízena zákonem č.239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky. Fond spravuje ministerstvo kultury ČR a v jeho čele stojí ministr kultury ČR, který odpovídá za hospodaření s prostředky Fondu.

4.1 Orgány Fondu

RADA FONDU
Rada Fondu  je orgánem rozhodujícím o způsobu a výši čerpání prostředků Fondu. Rada má nejvíce 13 členů a její funkční období je tříleté. Rada posuzuje zejména zásadní otázky tvorby a užití prostředků Fondu a návrh ročního rozpočtu příjmů a výdajů Fondu a návrh závěrečného účtu Fondu a dále také rozhoduje o žádostech o poskytnutí prostředků Fondu.

4.2 Finanční prostředky Fondu
Finanční prostředky získává Fond především z:
• výnosů z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob  v kultuře s výjimkou filmového průmyslu
• úvěrů od právnických osob
• úroků z návratných finančních výpomocí a půjček, poskytnutých Fondem žadatelům, a úroků z prostředků Fondu uložených v bance
• sjednaných podílů na příjmech z projektů, na které byly poskytnuty prostředky Fondu
• 50 % podílů z výnosů nájmu předmětů kulturní hodnoty a movitých                    a nemovitých kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření správce Fondu
• dotací ze státního rozpočtu aj.

Prostředky Fondu se poskytují jako účelové dotace, půjčky nebo návratné finanční výpomoci a lze je použít například na:
• podporu vzniku, realizaci a uvádění umělecky hodnotných děl
• získávání, obnovu a udržování kulturních památek
• výstavní a přednáškovou činnost
• propagaci české kultury v zahraničí
• pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí a další


5. Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie

(Maltézské nám. 471/1, 118 01 Praha – Malá Strana)
Tento fond je právnickou osobou zřízenou zákonem č.241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Fond je spravován ministerstvem kultury ČR a v jeho čele stojí ministr kultury ČR.

5.1 Orgány Fondu

RADA FONDU
O způsobu a výši čerpání prostředků Fondu rozhoduje Rada Fondu, která má nejvýše 13 členů a její funkční období je tříleté. Rada posuzuje zejména zásadní otázky tvorby a užití prostředků Fondu a návrh ročního rozpočtu příjmů a výdajů Fondu a návrh závěrečného účtu Fondu. Dále rozhoduje o žádostech o poskytnutí prostředků Fondu.


5.2 Finanční prostředky Fondu

Finanční prostředky Fond získává především z:
• výnosů z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob      ve filmovém průmyslu
• úroků z návratných finančních výpomocí a z půjček poskytnutých Fondem žadatelům, a úroků z prostředků Fondu uložených v bance
• splátek půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých Fondem žadatelům
• výnosů z veřejných sbírek a loterií organizovaných Fondem
• sjednaných podílů na příjmech z kinematografických děl, na které byly poskytnuty prostředky Fondu
• dotací ze státního rozpočtu
• příplatků k ceně vstupného

Prostředky Fondu se poskytují jako účelové dotace, půjčky nebo návratné finanční výpomoci a lze je využít na tyto projekty:
a) tvorbu českého kinematografického díla,
b) výrobu českého kinematografického díla,
c) distribuci hodnotného kinematografického díla,
d) propagaci české kinematografie,
e) technický rozvoj a modernizaci české kinematografie6. Státní zemědělský intervenční fond

(Ve Smečkách 33, Praha 1 - 110 00, www.szif.cz)
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU jsou v rámci společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) a v nynějším programovacím období (2007 – 2013) také z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a z Evropského rybářského fondu (EFF). Je právnickou osobou zřízenou zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu České republiky. Fond náleží do působnosti ministerstva zemědělství ČR.


6.1 Orgány Fondu

ŘEDITEL FONDU
Statutárním orgánem Fondu je ředitel, který řídí činnost Fondu a rozhoduje o všech věcech, které nenáleží do působnosti dozorčí rady Fondu. Ředitele jmenuje a odvolává vláda. Ředitel zastupuje Fondu navenek a jedná jeho jménem. V současné době tuto funkci zastává Ing.Tomáš Révész.

DOZORČÍ RADA
Kontrolním orgánem Fondu je dozorčí rada, což znamená, že jejím úkolem je kontrolovat činnost a hospodaření Fondu a jeho orgánů. Dozorčí rada je pětičlenná, jejím předsedou je poslanec a místopředsedou senátor.


6.2 Hlavní činnosti Fondu
Mezi hlavní činnosti Fondu patří:
• rozhodování o poskytnutí dotace a kontrola plnění podmínek poskytnutí dotace
• provádění intervenčních nákupů zemědělských výrobků a potravin a zajišťuje jejich skladování nebo zpracování
• provádění činností souvisejících se systémem produkčních kvót
• poskytování subvencí při vývozu zemědělských výrobků a potravin
• provádění činností souvisejících se systémem záruk pro zemědělské výrobky          a potraviny
• provádění podpory marketingu zemědělských výrobků a potravin a další

Finančními zdroji Fondu jsou především:
• dotace ze státního rozpočtu
• příjmy z prodeje zemědělských výrobků a potravin nakoupených Fondem
• podpory poskytnuté Evropskými společenstvími nebo jiným zahraničním subjektem aj.7. Pozemkový fond České republiky

(Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, www.pfcr.cz)
Pozemkový fond ČR je právnickou osobou zřízenou zákonem č.569/1991 Sb.,                    o Pozemkovém fondu České republiky. Tento fond byl zřízen, aby plnil zejména činnosti spojené s privatizací probíhající v ČR v 90.letech.

Statutárním orgánem Fondu je ředitel Fondu, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra zemědělství. Ředitel Pozemkového fondu mimo jiné předkládá radě ke stanovisku návrh statutu, rozpočtu, roční účetní závěrky a výroční zprávy a spolu se stanoviskem rady předkládá tyto dokumenty ministrovi zemědělství s návrhem na jejich projednání vládou, vydává organizační řád Fondu a další. V současnosti tuto funkci zastává Bc.Radim Zika.

Rada dohlíží na činnost a hospodaření Pozemkového fondu. Podle povahy věci upozorňuje ředitele, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo financí, vládu, Poslaneckou sněmovnu, popřípadě jiné příslušné orgány na zjištěné nedostatky. Rada navrhuje řediteli opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Rada se skládá ze sedmi členů volených Poslaneckou sněmovnou na dobu pěti let.


8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

1 Zákon č.388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí ČR
2 Zákon č.211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení ČR
3 Zákon č.104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury ČR
4 Zákon č.239/1992 Sb., o Státním fondu kultury ČR
5 Zákon č.241/1992 Sb., o Státním fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie
6 Zákon č.256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu ČR
7 Zákon č.569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR
Zuletzt geändert: Montag, 27. Januar 2014, 11:57