AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKYZÁKLADNÍ ÚDAJE

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) se sídlem v Praze
je organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí (opatření č. 2/2009). Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky.
AOPK ČR jako organizační složka státu zabezpečuje prostřednictvím svých regionálních pracovišť - Správ CHKO - výkon státní správy na území chráněných krajinných oblast
v České republice v rozsahu stanoveném zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

OPATŘENÍ Č. 2/2009

Opatření č. 2/2009 Ministerstva životního prostředí o vydání plného zněmí zřizovací listiny organizační složky státu Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky:

ZÁKLADNÍ ÚČEL

Organizační složka zabezpečuje odbornou a praktickou péči o přírodní a krajinné prostředí v České republice, zajišťuje odbornou, metodickou, monitorovací, dokumentační, informační, znaleckou a osvětovou činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny a prostřednictvím správ chráněných krajinných oblastí, které jsou regionálními pracovišti organizační složky (dále
jen „správy CHKO“), zajišťuje výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny, v rozsahu
a v územních obvodech stanovených zákonem .

PŘEDMĚT ČINNOSTI

vytváření, získávání, zpracovávání, správa, interpretace, zpřístupňování a poskytování dat a dokumentace na úseku ochrany přírody a krajiny na národní i mezinárodní úrovni. Vedení specializovaného archivu  ochrany přírody a krajiny včetně Ústředního seznamu ochrany přírody  (ÚSOP) a Jednotné evidence speleologických objektů  (JESO); tvorba a provozování Informačního systému ochrany přírody (ISOP) jako jednotného informačního systému s celostátní působností , zajišťování jeho věcné návaznosti na požadavky Evropské komise; vedení základní knihovny
se specializovaným knihovním fondem, vedení evidence osvědčení,
zajišťování odborných činností v ochraně přírody a krajiny, tj. zejména provádění potřebných sledování, šetření a dokumentace v ochraně přírody a krajiny, poskytování informací, vypracovávání odborných stanovisek, metodických materiálů a znaleckých posudků v oboru ochrany přírody a krajiny, ekonomiky, ochrany půd a regulace obchodu s ohroženými druhy; zpracovávání návrhů souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a návrhů souborů doporučených opatření pro ptačí oblasti na území České republiky; zajišťování zpracování návrhů plánů péče a jejich realizace o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a jejich ochranné pásma, o přírodní rezervace a přírodní památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území na pozemcích určených pro účely obrany státu na území České republiky, mimo území národních parků a jejich ochranných pásem, mimo území Chráněné krajinné oblasti Šumava a mimo území vojenských újezdů,
zajišťování výkonu statní správy prostřednictvím správ CHKO, které jsou regionálními pracovišti organizační složky, v rozsahu a v územních obvodech stanovených zákonem,
poskytování náhrad za ztížené zemědělské nebo lesní hospodaření podle zákona 
na území České republiky, mimo územní působnost správ národních parků,
zajišťování zpracování, koordinace a realizace záchranných programů pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a průběžné vyhodnocování jejich plnění,
zpracovávání návrhů na vymezení a dokumentace neregionálního územního systému ekologické stability a zajišťování jeho aktualizace,
odborná a metodická koordinace tvorby soustavy Natura 2000, vedení Standard Data Forum Natura 2000,
koordinace a zajišťování sledování stavu evropsky významných druhů a typů přírodních stanovišť v České republice a vypracovávání hodnotících zpráv
dle požadavků Evropské komise ; koordinace a zajišťování sledování stavu
a inventarizací druhů, biotopů, složek ekosystémů, přírodních a krajinných složek, provádění půdního monitoringu, koordinace a zajišťování sledování stavu zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000 na celém území České republiky,
výkon funkce národního vědeckého orgánu Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zkráceně CITES ); plnění funkce národního koordinátora Informačního systému Úmluvy
o biologické rozmanitosti a zajišťování ostatní mezinárodní spolupráce v ochraně přírody a krajiny,
spolupráce při koordinaci a zajišťování výzkumu v oblasti ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s ostatními resortními organizacemi a výzkumnými a vědeckými pracovišti,
odborná, metodická, vzdělávací, výchovná, osvětová a informační činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny včetně vydávání a prodeje knih, periodik a ostatních publikací v oboru ochrany přírody a krajiny,
zajišťování administrace dotačních programů v oblasti ochrany přírody a krajiny včetně kontroly a monitoringu,
nabývání majetku do vlastnictví státu a hospodaření s majetkem státu v souvislosti s předmětem činnosti organizace; zajišťování odborné správy pozemků určených k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích dle zvláštního právního předpisu .


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

AOPK ČR je organizační složka státu s působností na území celé České republiky. Tvoří
ji ředitelství se sídlem v Praze a 36 regionálních pracovišť. AOPK ČR zaměstnává v současné době více než 600 zaměstnanců. Z hlediska odborné působnosti zahrnuje ředitelství AOPK ČR čtyři sekce a to Sekci ochrany přírody a krajiny, Sekci dokumentace přírody a krajiny, Sekci informatiky a Sekci ekonomicko-provozní.

Od 1. ledna 2010 tvoří z celkem 36 regionálních pracovišť 12 krajských středisek, 23 správ CHKO a jedno sloučené pracoviště správy CHKO a krajského střediska.
Krajská střediska: Brno, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Karlovy Vary, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha a Střední Čechy, Ústí nad Labem a Zlín.
Správy CHKO: Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, České středohoří, Český kras, Český les, Český ráj, Jeseníky, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Třeboňsko, Žďárské vrchy a Železné hory.

Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec (jako jedno sloučené pracoviště).
Krajská střediska jsou odbornými pracovišti pro zpracování odborných posudků a stanovisek a zajišťují podporu státní správy ochrany přírody pro kraje a obce, resp. jejich úřady. Podílejí se na administraci krajinotvorných programů.


ODBORNÁ ČINNOST

Odborná činnost AOPK ČR je na ředitelství se sídlem v Praze rozdělena do tří sekcí: Sekce ochrany přírody a krajiny, Sekce dokumentace přírody a krajiny a Sekce informatiky, jejichž aktivity se dále rozlišují podle jednotlivých odborů:

SEKCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY
OBOR ZVLÁŠTNÍ OCHRANY PŘÍRODY

druhová ochrana,
tvorba plánů péče o CHKO (ve spolupráci se správou dané CHKO),
koordinace výběru, přípravy a vyhlašování MZCHÚ a plánů péče o ně,
koordinace managementových opatření uvnitř CHKO a v NPR a NPP na ostatním území ČR mimo NP a vojenské újezdy včetně vymezování bezzásahových lokalit,
sjednocení výkupu a převodu pozemků do vlastnictví AOPK ČR,
metodické řízení další odborné činnosti správ CHKO v oblastech:
- inventarizačních průzkumů,
- monitoringu přírodního prostředí,
- schvalování LHP,
- posuzování intenzivních technologií,
- povolování výsadeb nepůvodních druhů dřevin,
- odborná činnost výkonu státní správy v otázkách krajinného rázu, ÚSES atd.,
- vydávání souhlasů k činnostem v ptačích oblastech,
- náhrady za ztížené hospodaření,


OBOR OBECNÉ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

Koordinuje odbornou činnost organizace v oblasti ochrany obecné ochrany přírody a ochrany krajiny.

- ochrana krajinného rázu a územní plánování,
- územní systémy ekologické stability,
- významné krajinné prvky,
- přírodní parky,
- neživá příroda,
- památné stromy,
- mimolesní zeleň,
- nepůvodní a invazní druhy,
- přechodně chráněné plochy,
- koordinace vyjadřování k záměrům a koncepcí v procesu EIA/SEA,
- znalecké posudky v oblasti ochrany krajiny, památných stromů a dřevin rostoucích mimo les,


OBOR PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU

Koordinuje odbornou činnost organizace v oblasti praktické péče o krajinu - realizace krajinotvorných programů a management chráněných území.

- program péče o krajinu,
- program revitalizace říčních systémů,
- správa nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ 215012,
- program stabilizace lesa v Jizerských horách,
- operační program Životní prostředí,
- ostatní krajinotvorné programy,SEKCE DOKUMENTACE PŘÍRODY A KRAJINY

SAMOSTATNÉ ODD. VĚDECKÝ ORGÁN CITES

plnění povinností vyplývajících z funkce AOPK ČR, která je vědeckým orgánem Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES),

ODBOR MONITORINGU
zajištění sledování stavu přírodních fenoménů, biotopů a druhů,
mapování druhů rostlin a živočichů,
sledování vývoje přírodních stanovišť i celých ekosystémů,

ODBOR DOKUMENTACE
vedení Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP),
vedení a správa specializovaného archivu ochrany přírody,
provoz odborné knihovny AOPK ČR,

ODBOR KONCEPCÍ
jednání a zprostředkovávání spolupráce s orgány a institucemi Evropské unie,
koordinace doplňování národního seznamu a aktualizace standardních datových formulářů pro evropsky významné lokality,
koordinace doplňování národních seznamů soustavy Natura 2000 dle požadavků Evropské komise,
podíl na přípravě resortních, státních koncepčních materiálů a na koncepčních materiálech AOPK ČR,
koordinace zapojení pracovišť organizace při naplňování resortních a státních strategií a politik,
řízení a koordinace přípravy a zpracování záchranných programů ohrožených druhů rostlin a živočichů,SEKCE INFORMATIKY


ODBOR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU OCHRANY PŘÍRODY

zajištění odborného (datového) provozu informačních systémů AOPK ČR, zejména datového skladu a jeho aplikačních nadstaveb,
udržování a aktualizace datového skladu AOPK ČR,
zajištění efektivního využívání geografických informačních systémů a propojení prostorových informací s databázemi,
pořizování, zpracování, interpretace a archivace leteckých a družicových snímků, rastrových ekvivalentů mapových podkladů a fotodokumentace,
zajištění externích dat ze státních organizací a jejich pravidelná aktualizace.

Odbornou činnost AOPK ČR dále doplňují aktivity, jako jsou například spolupráce s jinými organizacemi, vydávání informačních materiálů pro veřejnost, koordinace akcí pro veřejnost či poskytování informací veřejnosti.
Další odbornou činnost vykonávají jednotlivá regionální pracoviště, správy CHKO a střediska AOPK ČR
ZÁVĚR

Činnost AOPK ČR a jednotlivých regionálních pracovišť vychází z velkého množství zákonů, vyhlášek a nařízení. Jako instituce působící v oblasti ochrany přírody se opírá především
o zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Jako organizace státní správy se řídí správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.) a je povinna poskytovat informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.


POUŽITÉ ZDROJE

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: resort životního prostředí [online]. 2010
[cit. 2010-04-20]. Dostupné z WWW: <http://www.ochranaprirody.cz/>.
Opatření č. 2/09 Ministerstva životního prostředí o vydání úplného znění zřizovací listiny organizační složky státu Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ze dne
26. listopadu 2009.

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM