MINISTERSTVO VNITRAVYMEZENÍ POJMU MINISTERSTVA VNITRA

Ministerstvo vnitra České republiky je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Tento zákon vymezuje základní působnost ministerstva. Při své činnosti se řídí Ústavou a právními předpisy České republiky.

Ministerstvo vnitra je nadřízeno Policii České republiky. Řídí Hasičský záchranný sbor České republiky a generální ředitelství sboru je organizační součástí ministerstva. Plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení, správního trestání a spisové služby, v oblasti výkonu veřejné správy svěřené orgánům územní samosprávy a v oblasti služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Zajišťuje komunikační sítě pro Policii České republiky, složky integrovaného záchranného systému a územní orgány státní správy.PŮSOBNOST MINISTERSTVA

Ministerstvo vnitra působí v těchto oblastech:
a) veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu,
b) jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla,
c) sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem,
d) veřejné sbírky,
e) archivnictví,
f) zbraně a střelivo,
g) požární ochranu,
h) cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků,
i) územní členění státu,
j) státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla,
k) státní symboly,
l) státní, hospodářské a služební tajemství

Kromě těchto hlavních úkolů Ministerstvo vnitra dále zajišťuje:
a) telekomunikační síť Policie České republiky a metodicky usměrňuje šifrovou službu,
b) spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol.

VEDENÍ MINISTERSTVA

Zde je prezentace vedení Ministerstva vnitra do voleb v roce 2010:

Ministr vnitra – Ing. Martin Pecina, MBA
1. náměstek ministra vnitra – plk. JUDr. Jiří Komorous
Náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost – Ing. Jaroslav Salivar
Náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti – Mgr. Lenka Ptáčková Melicharová
Náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví – RNDr. Richard Nouza, CSc.
Náměstek ministra vnitra pro informatiku – Ing. Jaroslav Chýlek, MBA
Náměstkyně ministra vnitra pro ekonomiku a provoz – Ing. Světlana Kubíková
Generální ředitel Hasičského záchranného sboru – genmjr. Ing. Miroslav Štěpán


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MINISTERSTVA PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ

Organizační struktura obsahuje celkem 11 útvarů, a to:
1. Útvary v podřízenosti ministra vnitra
2. Útvary v podřízenosti prvního náměstka ministra vnitra
3. Útvary v podřízenosti náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost
4. Útvary v podřízenosti náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví
5. Útvary v podřízenosti náměstka ministra vnitra pro informatiku
6. Útvary v podřízenosti náměstka ministra vnitra pro ekonomiku a provoz
7. Útvary v podřízenosti náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti
8. Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace v podřízenosti náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost
9. Organizacní složky státu a státní příspěvkové organizace v podřízenosti náměstka ministra vnitra pro ekonomiku a provoz
10. Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace v podřízenosti náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví
11. Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace v podřízenosti náměstka ministra vnitra pro informatiku

Nyní se podíváme na nejdůležitější odbory a složky Ministerstva vnitra:


1) BEZPEČNOSTNÍ ODBOR

Řídí a koordinuje ochranu utajovaných informací v ministerstvu, v organizačních složkách státu, státních příspěvkových organizacích, jež jsou zřízené k plnění úkolů v oboru působnosti ministerstva, ke kterým ministerstvo vykonává zřizovatelské funkce a v policii. Ředitel bezpečnostního odboru z pověření ministra vykonává funkci bezpečnostního ředitele a plní povinnosti odpovědné osoby v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Dále přijímá, eviduje a vyřizuje žádosti o vydání tzv. lustračního osvědčení.

2) INSPEKCE POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Hlavním předmětem činnosti je odhalovat a prověřovat skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je policista nebo zaměstnanec Policie ČR. Inspekce vyřizuje petice nebo stížnosti na policisty povolané k plnění úkolů v ministerstvu, policejního prezidenta a jeho náměstky. V čele stojí ředitel inspekce, jehož jmenuje vláda. Dále inspekce provádí zkoušku odolnosti vůči protiprávnímu jednání. Veškerá její činnost jakožto policejního orgánu je pod přímým dozorem státních zástupců příslušných Okresních státních zastupitelství.

3) KABINET MINISTRA VNITRA

Koordinuje a zabezpečuje spolupráci všech složek ministerstva včetně činností spojených s postavením ministra vnitra a realizací jeho rozhodnutí. Dále zabezpečuje vládní agendu spočívající v administrativní přípravě stanovisek k materiálům pro jednání vlády. Vyřizuje stížnosti a petice směřující na ministerstvo či jeho zaměstnance, vyřizuje agendu poskytování informací, připravuje dopisy ministra vnitra, jedná s občany, kteří se dostaví na ministerstvo s žádostí o pomoc v jejich záležitostech. Má na starost návrhy rozhodnutí ministra vnitra o řádných či mimořádných opravných prostředcích v řízení ve věcech služebního poměru.

4) ODBOR INTERNÍHO AUDITU A SUPERVIZE

Je to funkčně nezávislý útvar ministerstva v podřízenosti ministra vnitra, člení se na tři oddělení: oddělení interního auditu, oddělení organizační a výkonu supervize a oddělení metodiky a informačních technologií. Předmětem činnosti odboru je zejména výkon interního auditu, výkon následné veřejnosprávní kontroly, zajišťování kontrolní a supervizní činnosti v resortu na základě ročního plánu hlavních kontrolních úkolů nebo na základě požadavku ministra vnitra, či tvorba koncepce, koordinace a metodické usměrňování obecné kontroly a státní kontroly.

5) ODBOR TISKU A PUBLIC RELATIONS

Zajišťuje styk ministerstva s médií a veřejností, jeho cílem je zlepšit vzájemnou spolupráci a zajistit informovanost občanů. Dále vydává informační a propagační publikace, informuje veřejnost a média prostřednictvím internetové stránky Ministerstva vnitra, monitoruje zprávy z tisku a elektronických médií, zajišťuje publicitu oficiálních akcí a prezentuje činnost Ministerstva vnitra na vybraných výstavách a veletrzích. Také organizuje celostátní dětskou soutěž Svět očima dětí, jež slouží jako preventivně bezpečnostní projekt.

6) ODBOR PROGRAMOVÉHO ŘÍZENÍ
Má na starost podporu přípravy a administrace projektů MV ČR a jeho organizaci tak, aby byl zabezpečen jejich soulad se Strategií Smart Administration, meziprojektovou koordinaci a řízení projektů MV ČR a jeho organizací.

7) KANCELÁŘ MINISTRA VNITRA

Mimo jiné zajišťuje vedení agendy ministra vnitra, organizační zabezpečení schůzí ministra, spolupráci při organizaci delegací a zahraničních návštěv, evidenci dokumentů ministra, podíl na zabezpečení zahraničních cest ministra, organizování návštěv ministra na konferencích a veletrzích či zpracování podkladů k jednání ministra.

8) ODBOR KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Zajišťuje bezpečnost dat a neproniknutelnost do vládních systémů.

HISTORIE MINISTERSTVA

Jedním z prvních zákonů po 28. říjnu 1918 byl zřízen „Úřad pro správu vnitřní“, jež byl brzy poté přejmenován na Ministerstvo vnitra. Úřad převzal v plném rozsahu agendu bývalého c.k. ministerstva vnitra. Tehdejší Ministerstvo vnitra se zabývalo záležitostmi státní správy, otázkou bezpečnosti, volební legislativou, obecním řízením, záležitostmi státních hranic, organizací politické správy a úřadů, agendou správního a trestního řízení či problematikou polepšoven a donucovacích pracoven. Kromě toho Ministerstvo vnitra řešilo problematiku četnictva, otázky státního občanství a pasů, přistěhovalectví a vystěhovalectví, odškodňování obyvatel poškozených válkou, otázky sčítání populace a statistiku, problematiku pojišťoven a spořitelen, záležitosti národnostní a jazykové, automobilismem či vzduchoplavectvím.

Základní organizační schéma ministerstva v podstatě vycházelo ze vzoru bývalého místodržitelství. Utvářelo se v letech 1919 a 1920 a přetrvalo až do roku 1945. Sestávalo se z prezidia, jednotlivých odborů, oddělení a pomocných úřadů. Prvním ministrem vnitra byl v letech 1918-1920 agrární politik, Antonín Švehla.
AKTUÁLNÍ PROJEKTY MINISTERSTVA VNITRA

Ministerstvo v současné době realizuje řadu projektů, jejichž cílem je zefektivnění výkonu veřejné správy a zvýšené bezpečnosti v České republice, a to:
a) boj proti extremismu
b) boj proti korupci
c) základní registry
d) datové schránky
e) rozšiřování služeb poskytovaných na terminálech Czech POINT
f) komunikační infrastruktura veřejné správy
g) reforma policieZDROJE:

.[online]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_vnitra_%C4%8CR>
.[online]. Dostupný z WWW: <http://www.policieceskerepubliky.cz/ministerstvo-vnitra-cr/>
.[online]. Dostupný z WWW: <http://www.mvcr.cz/>
Last modified: Monday, 27 January 2014, 11:57 AM