MULTIKULTURNÍ TÝMY V OBCHODĚ


O multikulturním prostředí hovoříme tehdy, pokud v organizaci fungují lidé pocházející ze dvou nebo více národnostních kultur. Řízení týmu lidí tvořeného z různorodých kulturních se nazývá diversity management.
Spojujícím článkem takového týmu je efektivní komunikace a tedy i jednotný jazyk, na jehož zvládnutí musí být kladen zvláštní důraz. Pro dobrou komunikaci a spolupráci je nutné odbourat národnostní předsudky a vytvořit vhodné podmínky, aby lidé všech národností měli pocit,
že pracují pro jednu firmu.

Rostoucí nutnost obchodní komunikace mezi různými kulturami je ovlivněna několika trendy:
• Tržní globalizace – nabyla významu při vzniku EU a NAFTA, většina obchodních transakcí se provádí se seskupením národů, nikoli s individuálními státy; je tedy nutná komunikace
v nových kulturních a společenských podmínkách. Dochází k migraci pracovních sil.
• Technologický pokrok v telekomunikacích a cestování – tok kapitálu, lidí, produktů
(IT pokrok, internet, telekomunikace) způsobují, že lidé komunikují bez ohledu na hranice nebo kulturu (videoconference, e-maily – okamžité spojení se zbytkem světa).
• Mezinárodní investice – pramení se vzrůstající konkurence v globalizovaném obchodě. Společnosti hledají levnější cesty pro výrobu produktů a nové trhy pro ně.
• Kulturně odlišná a multikulturní pracovní síla – velká část pracovní síly zahrnuje lidi
z různorodých etnických skupin a národností (viz Diversity Management). Práce
na globalizovaném trhu přináší do organizace komunikaci v různých jazycích, odlišné zvyky, jazyk a kulturu. Způsob komunikace se odvíjí od původního kulturního prostředí
a do styku přicházejí osoby s odlišnými způsoby komunikace.

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM