ZAMĚSTNÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V OBCHODĚ


Co je Agentura práce a jak funguje?

Agentura práce je fyzická nebo právnická osoba, která má povolení ke zprostředkování zaměstnání dle zákona O zaměstnanosti. [1, §14, odst. 3, písm. c)] Zprostředkování zaměstnání [1, §14, odst. 1] se v tomto případě rozumí:
a) Vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,
b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení (dále jen „uživatel“),
c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

V případě zaměstnávání pracovníků v obchodě na dobu dočasnou, tzv. brigádníků,
se postupuje dle bodu b).
Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Jaké náležitosti musí splnit fyzická nebo právnická osoba pro získání tohoto povolení?

Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické osobě je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost a bydliště na území České republiky. [1, §60, odst. 2] Novinkou je souhlas Ministerstva vnitra s udělením povolení. První strana takovéhoto povolení je na obrázku 1.
Povinností Agentury práce při zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu práce
pro uživatele je sepsat s ním dohodu o dočasném přidělení zaměstnanců agentury práce, které obsahují kromě identifikačních údajů obou zaměstnanců, místo výkonu a druh práce též pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance, které nesmí být horší než
u srovnatelného zaměstnance uživatele! [2, §309]
Nutno dále zmínit, že při dočasném přidělení pracovníků agentury práce k uživateli musí být s pracovníkem sepsána pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, obě zakládají povinnost hradit zdravotní a sociální pojištění.


Zmiňovaný zákon o zaměstnanosti definoval agentury práce v roce 2004. Do té doby nebyla jejich činnost zákonem upravena. Jak tedy fungovaly agentury před účinností tohoto zákona? Agentura práce ke své činnosti nepotřebovala povolení Ministerstva práce a sociálních věcí, stačilo si pouze zřídit živnostenské oprávnění na stejnou nebo podobnou činnost, jakou agenturní pracovníci vykonávali u uživatele, např. pro vybalování zboží sloužilo oprávnění
na balící činnosti, na práci pokladních oprávnění na Služby v oblasti administrativní správy
a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob. S uživatelem byla sepsána smlouva o poskytování těchto služeb a jako vyúčtování sloužila faktura na danou službu za předem odsouhlasené odpracované hodiny. Ve Většině případů se s pracovníka sepisovala Dohoda o provedení práce, jež byla omezena 100 hodinami odpracovanými během roku, ale nezakládala povinnost hradit zdravotní a sociální pojištění.

Agenturní pracovníci v obchodě

V obchodě, ať již se jedná drobné živnostníky, či velké hypermarkety, vznikají situace, kdy obchod potřebuje zvýšené procento tzv. brigádníků. Jedná se zejména o období dovolených, vykrytí nemocí kmenových zaměstnanců, či pokrytí období zvýšených prodejů, které jsou například období před svátky, zejména před vánocemi. Tyto situace lze řešit vlastními prostředky – příslušný personalista disponuje kontakty zájemců o občasný přivýdělek, které obvolá a domluví se s nimi. V případě zvýšeného požadavku na pracovníky již tento systém přestává být efektivní z několika důvodů:
• Vznikají poměrně velké náklady s náborovou akcí (drahá reklama v médiích).
• Nepružnost takovéhoto řešení – požadavek na pracovníky může vzniknout ze dne
na den, z hodiny na hodiny a pružnost reklamních médií v tomto případě není dostatečná.
• Nábor většího počtu pracovníků způsobuje personalistovi zvýšení objemu vlastní práce, dá se i říci, že nestíhá nic jiného.
• Zvýší se počet zpracovávaných mezd.
• Zvýší se mzdové náklady. Některé firmy striktně hlídají „kolonku“ mzdy a brání se jemu zvýšení.

Jaké jsou tedy výhody agenturního zaměstnávání?

• Pružnost.
Agentury práce inzerují permanentně. Neustále se registrují lidé, kteří mají zájem
o přivýdělek formou brigády. Po uzavření smluvního vztahu mezi agenturou práce
a objednatelem služby (obchodem) lze dodat pracovníky v den, kdy potřeba vznikne. Lze
i domluvit tzv. mistrování, pověřený pracovník agentury práce bude organizovat zbývající agenturní pracovníky dle přání a požadavku zástupce obchodu.

• Snížení administrativní zátěže a „snížení mzdových nákladů“.
Jedinou povinností obchodu při zaměstnávání agenturních pracovníků je vést jejich docházku. Je to dobré pro i pro obchod, který má přehled o skutečných počtech lidí a odpracovaných hodinách. Zpracování a výplata mezd je na straně agentury práce. Vyúčtování práce pracovníky agentury proběhne fakturou, jejímž podkladem jsou odsouhlasené počty odpracovaných hodin. Vykonaná práce se fakturuje jako služba, lze ji zařadit mezi nákup služeb a neprojeví se v mzdových nákladech.

Kde všude lze tedy agenturní pracovníky využít?

Kde si jen vzpomenete:
• Práce na pokladnách.
• Práce ve skladu nebo při vybalování zboží do regálů.
• Ostraha.
• Uklízeči a uklízečky.
• Hostesky představující nové výrobky a mnoho dalších.
Při obsazování pracovníků pokladen je však třeba mít na zřeteli, že přijdou do styku s nemalou finanční hotovostí. Alespoň drobnou pojistkou pro agenturu je v tomto případě požadavek na bezúhonnost pracovníka a podmínka sepsání hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty. I to však někdy nemusí stačit, proto doporučuji kontrolu pokladní hotovosti
při odchodu pracovníka z pracoviště.

A jaké pracovníky uživatel služby od agentury práce dostane?

Jedná se o pracovníky, kteří jsou z nejrůznějších důvodů na trhu práce volní:
• Důchodci.
• Ženy na mateřské.
• Nezaměstnaní.
• Studenti.
• Dle vlastní zkušenosti musím konstatovat, že nejlepší zkušenosti jsou s čerstvými důchodci, díky jejím pracovním návykům a studentům.


Agenturní zaměstnávání je dynamicky se rozvíjejícím oborem společně s růstem ekonomiky. V současně době klesá, nejen s poklesem ekonomiky ale se snahou vlády omezit činnost agentur zejména v souvislosti s mediálně zmiňovanými problémy s cizinci, které sem agentury přivezly, ale po ztrátě zaměstnání se o ně údajně nedokázaly postarat. V tomto směru si dovolím krátkou poznámku; kde byly slibované davy práce chtivých pracovníků, na které naše vlády v minulosti lákaly zahraniční investory?
Výhody agenturního zaměstnávání jsou již zmiňovaná úspora administrativní práce, pružnost reakce na poptávku pracovní síly, snížení mzdových nákladů v případě přesčasů kmenových zaměstnanců, nebo zařazením mezd brigádníky do položek nakupovaných služeb.


Seznam použité literatury

[1] Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
[2] Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce.
Zuletzt geändert: Montag, 27. Januar 2014, 11:57