ZPROSTŘEDKOVATELÉ OBCHODU


- vyhledávají trhy pro nákup nebo prodej a konkrétní partnery pro svého obchodního zákazníka, dojednávají podmínky, které by vyhovovaly oběma subjektů pro jednotlivé obchodní případy, organizují informovanost      o zboží a podmínkách prodeje či jeho předvedení,
- poskytují služby pro obchodní činnosti.

Mezi zprostředkovatele obchodních činností patří:
a) obchodní zástupce,
b) obchodní zprostředkovatel (makléř),
c) komisionář,
d) zasilatel – speditér,
e) burza,
f) aukce,
g) veletrhy.

a) Obchodní zástupce

- v zahraničním obchodě jsou obchodní zástupci poměrně rozšíření,
- je samostatných obchodní subjekt (jednotlivec  s vlastní firmou nebo obchodní společnost),
- pracuje jménem podniku, s nímž uzavřel smlouvu o obchodním zastoupení, a na jeho účet, tj. výnosy i ztráty převádí na účet zastoupeného,
- činnost obchodního zástupce spočívá ve vyhledávání vhodných odběratelů, jímž překládá při osobních návštěvách nebo písemně nabídky zboží spolu s katalogy, vzorky, ceníky  a dalšími materiály vztahující se k prodeji zboží,
- jeho úkolem je sledovat tržní situaci  bonitu  jednotlivých odběratelů a podávat o tom zprávy zastoupenému,
- pomáhat zákazníkům při vyřizování formalit,
- spolupracovat při vymáhání pohledávek,
- pomáhá při vyřizování reklamací,
- propaguje výrobky zastoupeného v dané oblasti,
- pečuje o plnění uzavřených obchodů.

Smlouva o obchodním zastoupení
- určuje předmět činnost,
- oblast působení,
- výčet povinností zástupce,
- smlouvu se uzavírá na dobu buď na určitou dobu nebo na dobu neurčitou,
- smlouvu uzavírá obchodní zástupce se zastoupeným,
- odměnou zástupce je provize, úhrada jeho nákladů za telefon. hovory, cestovné, pronájem nebytových prostor apod.,
- obchodní zástupce nebývá oprávněn uzavírat sám pokud k tomu není zmocněn zastoupeným. 

Smlouva o výhradním zastoupení
- je zvláštním typem zastupitelské smlouvy,
- zastoupený se zavazuje, že na smluvním území nebude pro daný zastoupený předmět užívat služeb jiných zprostředkovatelů,
- zástupce na sebe bere zpravidla závazek nezprostředkovávat obchody pro konkurenční firmy a v konkurenčním zboží.

Obchodní cestující
- je pracovníkem dodavatele, z jehož pověření a jehož  jménem a na jehož účet a nebezpečí sjednává obchodní transakce – získává objednávky a poskytuje poradenské  služby,
- obchod buď zprostředkovává, nebo i uzavírá,
- za obchod může inkasovat i peníze,
- na výši prodeje je zainteresován podílem z tržby.

b) Obchodní zprostředkovatel (makléř)
• je samostatným obchodníkem (firmou), která jedná na cizí účet a cizím jménem,
• pokud má plnou moc, může sám sjednávat obchod se zbožím či cennými papíry, pojištění, dopravu apod.,
• má vysoké znalosti trhu a subjektů na něm,
• připravuje obchodní transakce pro další dva partnery,
• nepřichází do styku se zbožím ani s peněžními prostředky.

c) Komisionář
• prodává a nakupuje vlastním jménem na cizí účet různé komodity (zboží, cenné papíry),
• kupní smlouva je uzavírána mezi komisionářem a zákazníkem,
• komisionářská smlouva (komitent a komisionář),
• komitent není vázán smlouvou mezi komisionářem  a zákazníkem,
• konsignační sklad: komitent do něj disponuje zboží.

d) Zasílatel (speditér)
-speditér obstarává přepravu zásilek, zajišťuje dopravní prostředky, koordinuje přepravu zásilky na místo určení různými dopravními prostředky,
- je typ komisionáře, který obstarává přepravu a souvisící služby vlastním jménem na příkazcův účet.

e) Burzy
- jsou zvláštní formou organizace trhu, na kterém se ve velkém obchoduje s hromadným, zastupitelným a nepřítomným zbožím  (cenné papíry, devizy, suroviny apod.),
- burzovní obchody uzavírají kupující a prodávající mezi sebou jen zřídka, zpravidla se obchod uskutečňuje prostřednictvím dohodců – makléřů

Burzovní obchody se člení:
• obchody efektivní – jde o skutečnou dodávku zboží nebo jeho odběr
• obchody diferenční – jde o pouhý cenový rozdíl (spekulace)

Podstatou burzovních obchodu je spekulace na vzestup nebo na pokles cen.


f) Aukce
- jsou to veřejné dražby, na nichž se prodává zboží, tomu, kdo nabídne vyšší cenu (jednostranná soutěž kupujících),
- zboží nebo jeho vzorky je možno si prohlédnout,
- pořadateli aukcí jsou buď vlastníci zboží nebo aukční společnosti, přístavní správy, agenti apod..
- na aukcích se zúčastňují i zprostředkovatelé (dohodce),
- aukce má buď charakter velkoobchodní nebo maloobchodní (starožitnosti, dražby apod.).

h)Veletrhy
- slouží ke zprostředkování,
- původně měly zbožový charakter s promtním prodejem vystaveného a nabízeného zboží,
- později se staly veletrhy vzorkovými.

Veletrhy se člení:
podle oblastí:
- místní,
- národní
- mezinárodní.

podle šíře sortimentu:
- všeobecné,
- specializované.

Funkce veletrhu:
- informační a poznávací,
- propagační,
- komerční.

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM