HISTORIE OBCHODU


Charakteristika současného obchodu

1. obchod lze chápat jako činnost (dynamické pojetí) nebo jakou souhrn institucí (institucionální pojetí),

2. obchodem se zabývá každý, kdo prodává či nakupuje zboží  a služby (výrobní organizace, banky, pojišťovny, speditérské firmy apod.),

3. stírá se rozdíl mezi obchodem spotřebním zbožím  a výrobními prostředky,

4. obchod je představován firmami specialisovanými na velkoobchodní a maloobchodní činnost, na zahraniční obchod (export – import zboží) a někdy také zahrnuje část pohostinství,

5. značná část zahraničního obchodu se realizuje uvnitř velkých obchodních firem, které za podstatu své činnosti mají maloobchod,

6. retailing je velkoobchodní činnost včetně mezinárodního obchodu opřená o vlastní maloobchodní síť, obchodní firmy nevyvážejí a nedovážejí jen zboží, ale i svou maloobchodní činnost (knoh how),

Členění obchodu

1. podle velikosti okruhu jeho působnosti

a) Vnitřní obchod
Zabezpečuje směnu zboží a služeb  a zároveň činnost na vnitřním trhu v rámci jednoho státu na celostátním nebo regionálním trhu.

b) Zahraniční obchod
Zabezpečuje směnu zboží a služeb mezi subjekty trhu různých států, představuje vývoz (export) a dovoz (import) zboží přes hranice státu.

c) Mezinárodní obchod
Představuje soubor obchodních aktivit ve více zemích, na kontinentu, na jeho rozsáhlém teritoriu (např. Jižní Amerika) či na celém světě.

2. podle předmětu činnosti
- obchod zemědělskými výrobky,
- obchod cennými papíry,
- obchod spotřebním zbožím,
- obchod výrobními prostředky.

3. podle dělby práce v obchodě
a) Velkoobchod
Nakupuje výrobky od výroby ve velkém a ve velkém  prodává maloobchodu, pohostinským zařízením, drobným výrobcům a ostatním tzv. velkospotřebitelům.

b) Maloobchod
Nakupuje zboží od velkoobchodu nebo od výrobce a bez dalšího zpracování ho prodává konečným spotřebitelům a zajišťuje tak realizaci hodnoty zboží, zboží opouští.Retailing

Dříve maloobchod představovaly statisíce jednotlivých prodejen. Růst prodeje spotřebního zboží a koncentrace organizační i provozní vytvořily z tzv. vnitřního obchodu významnou ekonomickou kategorii mezinárodního profilu i významu.

Retailing je mezinárodně chápaný maloobchod plně vybavený celým logistickým zázemím a vysoce kvalifikovaným informačním systémem s profesionálním managementem.


Základem revolučního rozvoje retailingu jsou dva faktory:
- neustálý růst příjmu obyvatel po druhé světové válce v Evropě, Severní Americe, Asii a v Latinské Americe,
- stále více lidí má dostatek peněz, prodává se více zboží, je nutný stále větší počet prodejních jednotek,
- proces nákupu a prodeje je stále více určován odběratelem,
- maloobchod stále více stanovuje, co se bude vyrábět a prodávat.


Vývojové trendy retailingu

- tržní dominance
- internacionalizace
- diverzifikace

Tržní dominance

Představuje:
- růst velikosti obchodních firem a jejich provozních jednotek
    (organizační a provozní koncentrace),
      -    zmenšuje se počet provozních jednotek  – maloobchodních prodejen a skladů současně   
          roste jejich velikost,
- rozhodující vliv firem na dodavatele (především z výroby),
- pod jedním řízením soustřeďují maloobchod, velkoobchodní sklady i dopravu,
- retailingové firmy se sdružují a budují v různých zemích světa k posílení svého nákupního potenciálu nákupní centrály.

Internacionalizace

představuje internacionalizaci sortimentů zboží i zájmů, vkusu a chuti zákazníků z různých států jako důsledek cestování obyvatelstva, působení televize a dalších sdělovacích prostředků. To mezinárodní sjednocování zájmů umožňuje rozšiřování činnosti maloobchodních organizací do zahraniční (vyvolané omezenými možnostmi na domácím trhu

nejedná se o klasický zahraniční obchod (export a import), ale o vývoz maloobchodních činností,  o zřizování vlastních provozních jednotek v zahraničí.

Diverzifikace obchodních činností – firem

znamená zaměření firem nebo jejich velkých částí (divize, dceřiné společnosti apod.) na určený druh činnosti charakterizovaný sortimentem, cenovou úrovní, způsobem prodeje, velikostí prodejen, rozsahem služeb, zaměřením na zákaznický segment a určitý typ prodejní jednotky např. plnosortimentní obchodní domy, supermarkety, hypermarkety, firmy se zaměřují také na určité území, na určitou úroveň hierarchie městské obchodní sítě apod.
Naposledy změněno: pondělí, 27. ledna 2014, 11.57