Vytvořte soubor, který se bude jmenovat "kruh_ctverec.xls(x)".
V prvním sloupci vytvořte posloupnost čísel od 1 do 20, ve druhém se
bude počítat obvod čtverce (4*a), ve třetím bude plocha čtverce (a*a),
ve čtvrtém bude vypočten obvod kružnice (3,14*2*a) a v pátém sloupci
bude vypočtena plocha kruhu (3,14*a*a). Kdo chce použít přesnou
hodnotu pí, může tuto najít ve fukncích.

Úlohu odevzdávejte ZDE.