Diagrama de temas

 • General

  Nacházíte se na stránkách naší e-learningové učebnice věnované základní metodice zobrazování majetku, závazků, výsledkových operací a peněžních toků v systému finančního účetnictví podnikatelů, jehož cílem je poskytnout všem uživatelům informaci o subjektu hospodařícím v českých legislativních podmínkách.

  Tato učebnice je určena studentům ekonomicky zaměřených studijních oborů, pro které může sloužit jako doplňující studijní materiál k přednáškám a cvičení v souvisejícím předmětu, a dále všem zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří chtějí o českém účetnictví získat základní přehled. Naší ambicí zde však rozhodně není připravit vás ke kvalifikačním zkouškám pro certifikované účetní, ale poodhalit, jaké postupy účtování, metody oceňování a způsoby zobrazování jsou podnikateli v České republice používány, aby vyhověli české účetní legislativě.

  Tento druhý díl volně navazuje na kurz Účetnictví I. a tvoří jeho nadstavbu. Pro pochopení základů, na kterých finanční účetnictví stojí, doporučujeme se s kurzem Účetnictví I. seznámit dříve, nežli se pustíte do studia kapitol obsažených zde. V této učebnici můžete získat znalosti o současné legislativní úpravě finančního účetnictví podnikatelů a její aplikaci u vybraných položek aktiv a pasiv. Své znalosti si následně můžete ověřit pomocí našich interaktivních testů. V našem kurzu též najdete malou sbírku řešených příkladů a řadu zajímavých webových odkazů.

  Dovolte nám popřát vám mnoho užitečně strávených chvil nad naším e-learningovým kurzem a zakončit toto úvodní slovo citátem z první česky psané učebnice účetnictví, jejíž tři díly byly poprvé vydány v letech 1864 – 1870. Myšlenka stará více než 140 let, ale platná dodnes.

  „Bez řádného účetnictví nelze si ani mysliti dobrého zdaru v kupeckém, nebo jakémkoliv jiném větším závodě. Žeť však tam soustava dvojitého účtování posud nejen nejjasnější přehled, nýbrž i největší spolehlivost poskytuje, o tom panuje mezi znalci jen jediný všech hlas.“ (Antonín Skřivan: Nauka o kupeckém účetnictví. Předmluva k třetímu svazku. Praha,


  Kapitola I.

  Cílem této kapitoly je charakterizovat dlouhodobý majetek. Během studia budete postupně seznámeni se základními pojmy z oblasti dlouhodobého majetku a jejich zobrazením v systému finančního účetnictví. Kapitola obsahuje řadu dílčích témat: vymezení dlouhodobého majetku, návrh syntetických účtů ke sledování dlouhodobého majetku v účetním systému, vykazování dlouhodobého majetku v rozvaze, oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, pořízení dlouhodobého majetku, odepisování dlouhodobého majetku (účetní a daňové), jeho vyřazení a v neposlední řadě se tato kapitola podrobně zabývá i dlouhodobým finančním majetkem.

  Klíčová slova
  Dlouhodobý majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, skutečná pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena, opotřebení, daňové odpisy, účetní odpisy, vyřazení v důsledku likvidace, vyřazení v důsledku darování, vyřazení v důsledku prodeje, vyřazení v důsledku převodu do osobního vlastnictví.

  Test I.

  Kapitola II.

  Zásoby můžeme stručně charakterizovat jako aktiva určená k prodeji nebo ke spotřebě. Díky jejich rychlé přeměně do jiných forem majetku je řadíme do oběžných aktiv společnosti a obzvláště v podnicích výrobního charakteru hodnotově představují jejich významnou součást. Po prostudování této kapitoly budete obeznámeni se základními pojmy z oblasti zásob a jejich zobrazováním v systému finančního účetnictví. Kapitola obsahuje řadu dílčích témat: vymezení zásob, návrh syntetických účtů ke sledování zásob v účetním systému, vykazování zásob v rozvaze podniku, metody oceňování zásob, způsoby účtování o zásobách v průběhu a na konci účetního období.

  Klíčová slova
  Zásoby nakupované, zásoby vlastní výroby, materiál, nedokončená výroba, polotovary, hotové výrobky, zboží, skutečná pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena, FIFO, vážený aritmetický průměr, pevná skladová cena, oceňovací odchylka, metoda A, metoda B.

  Kapitola III.

  Kapitola IV.

 • Tema 1

  Příklady

  Zde naleznete sbírku příkladů.
 • Tema 2