Topic outline

 • General

 • Topic 1

  Nacházíte se na stránkách naší e-learningové učebnice věnované základům, na kterých dnes stojí moderní ekonomická disciplína známá pod pojmem finanční účetnictví, jejímž cílem je poskytnout všem uživatelům informaci o finanční pozici, výkonnosti a peněžních tocích hospodařícího subjektu.

  Tato učebnice je určena studentům ekonomicky zaměřených studijních oborů, pro které může sloužit jako doplňující studijní materiál k přednáškám a cvičením v souvisejícím předmětu, a dále všem zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří chtějí o účetnictví získat základní přehled. Cílem tohoto kurzu rozhodně není připravit vás ke kvalifikačním zkouškám pro certifikované účetní, ale poodhalit, co je předmětem, kterým se tato disciplína zabývá, a jaké nástroje používá k zobrazování svého předmětu – majetku a jeho koloběhu.

  V učebnici můžete získat znalosti o historickém vývoji této disciplíny, o současné legislativní úpravě finančního účetnictví, o uživatelích účetních informací a o výstupních nosičích těchto dat, kterými jsou účetní (finanční) výkazy jako rozvaha, výsledovka a další, včetně zásad, které se uplatňují při jejich přípravě. Své znalosti si následně můžete ověřit pomocí našich interaktivních testů. V našem kurzu též najdete malou sbírku řešených příkladů a řadu zajímavých webových odkazů.

  Dovolte nám popřát vám mnoho užitečně strávených chvil nad naším e-learningovým kurzem a zakončit toto úvodní slovo citátem z první dochované učebnice účetnictví datované do roku 1494, jehož obsah je však platný dodnes: „Knihy (rozuměj účetní) by měly být uzavírány každý rok, obzvláště ve společenstvích, protože pravidelně prováděné účetnictví pracuje pro dlouhodobé přátelství.“ (Lucas Pacioli: Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita. Volně přeloženo z anglického překladu Johna B. Geijsbecka)

  Kapitola I.

  Cílem této úvodní kapitoly je představit účetnictví coby významnou ekonomickou disciplínu. Student po jejím prostudování bude obeznámen stručně s historickým vývojem účetnictví, s definicemi a pohledy na účetnictví vybraných profesních orgánů a některých specialistů, s jeho funkcí, s uživateli účetních informací a jejich požadavky na účetní data a s obecně uznávanými účetními zásadami, jejichž význam je značný, neboť uživatel účetních informací předpokládá, že předkladatel je připravil v souladu s těmito zásadami.

  Klíčová slova
  Regulace finančního účetnictví, historický vývoj účetnictví, definice účetnictví, funkce účetnictví, uživatelé účetních informací, obecně uznávané účetní zásady.

  Kapitola IV.

  Kapitola II.

  Tato kapitola se zabývá vymezením aktiv a pasiv, jejich definicí, oceňováním a vykazováním v rozvaze a změnou struktury rozvahy. Student by po jejím prostudování měl být obeznámen se základním členěním majetkových položek, které podnik ke své hospodářské činnosti používá, jak z hlediska jejich forem, tak i zdrojů, ze kterých jsou financovány, se způsobem jejich zveřejňování, s oceňovacími základnami pro stanovení jejich hodnoty a vlivem uskutečněných hospodářských operací na jejich strukturu.

  Klíčová slova
  Aktiva, pasiva, rozvaha, stálý a oběžný majetek, vlastní a cizí zdroje, bilanční rovnice, bilanční kontinuita, oceňování a pohyb rozvahových položek.

  Kapitola III.

  Kapitola III.

  Uvedená kapitola se zabývá deskripcí dalších účetních výkazů, které sestavuje účetní jednotka v rámci své účetní závěrky. Jedná se o výkaz zisku a ztráty (výsledovku), výkaz peněžních toků a výkaz o změnách ve vlastním kapitálu. Po prostudování této kapitoly by student měl být obeznámen s jednotlivými výkazy a zároveň by měl porozumět jejich významu pro jednotlivé uživatele účetnictví.

  Klíčová slova
  Výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu, účetní závěrka, příloha.

  Kapitola IV.

  Kapitola IV.

  Tato kapitola se zabývá problematikou ekonomických toků v podniku a zobrazením koloběhu hospodářských prostředků. Student by po jejím prostudování měl být obeznámen se základním členěním ekonomických toků, jejich významem a následně též s jejich prezentací na schématu koloběhu hospodářských prostředků v rámci účetní jednotky.

  Klíčová slova
  Interní toky, externí toky, materiálové toky, finanční toky, koloběh hospodářských prostředků, hodnotové vyjádření majetku, vnější prostředí podniku, vnitřní prostředí podniku.

  Kapitola IV.

  Kapitola IV.

  Během studia této kapitoly budete nejprve seznámeni s pojmem „účet“. Dále se dozvíte, jaké existují základní typy účtů, a to včetně jejich členění a charakteristiky. Na analyzovanou problematiku účtů následně navazují pojmy „směrná účtová osnova“ a „účtový rozvrh“. V neposlední řadě kapitola obsahuje též zachycení koloběhu hospodářských prostředků na účtech od počátku do konce účetního období.

  Klíčová slova
  Konečný účet rozvažný, nákladový účet, obrat, počáteční účet rozvažný, podrozvahový účet, podvojnost, rozvahový aktivní účet, rozvahový pasivní účet, rozvahový účet, směrná účtová osnova, souvztažnost, účet zisků a ztrát, účtový rozvrh, výnosový účet, výsledkový účet, účet.

  Kapitola IV.

  Kapitola V.

  Tato kapitola má za cíl přiblížit některé z dalších metodických prvků zobrazování hospodářských operací a následné vnitřní kontroly, jíž je účetnictví schopno. Student po jejím prostudování bude obeznámen s tím, co se v české účetní legislativě rozumí pojmem účetní záznamy, dále se seznámí s metodikou postupu účetních prací v průběhu účetního období, vnitřním kontrolním systémem účetnictví, jak lze postupovat při opravách chybných účetních záznamů a co je obsahem účetní uzávěrky a závěrky.

  Klíčová slova
  Účetní záznam, účetní doklad, účetní zápis, účetní knihy, deník, hlavní kniha, analytická evidence, vnitřní kontrolní systém účetnictví, oběh účetních dokladů, předvaha, inventarizace, účetní práce, opravy chybných účetních zápisů, účetní uzávěrka, účetní závěrka.

  Kapitola VI.

  Kapitola VI.

 • Topic 2

  Zde naleznete seznam použité literatury.
 • Topic 3

  Zde naleznete sbírku příkladů.
 • Topic 4

 • Topic 5

  obr