Prehľad témy

 • Všeobecné

 • Tematika 1


  E-learningový kurz, který právě otevíráte, nemá ambice udělat z vás daňové poradce či na slovo vzaté odborníky. Naše cíle jsou mnohem skromnější – abyste, jako uživatelé tohoto kurzu, pochopili základní principy fungování naší nejednoduché daňové soustavy, vstřebali zcela specifickou daňovou terminologii a pochopili strukturu a způsob výpočtu jednotlivých daní. I když se v našem turbulentním daňovém prostředí budou měnit sazby daní, částky odpočtů, výše slev a další četné „detaily“, základní principy zdanění zůstanou zachovány a tím bude pro vás i jednodušší orientovat se v novinkách, které neustále naši daňovou soustavu provázejí. Je až neuvěřitelné, jak aktuální je úvodní citát, starý téměř tři sta let.

  Kapitola I.

  Historie daní sahá až daleko do dob před naším letopočtem do doby antické, kde byly pomocí peněžních příjmů financovány potřeby panovníka. Úvodní kapitola Vás provede dějinami a vývojem daní od jejich počátku, který se datuje do doby otrokářské společnosti, přes úlohu daní ve feudální společnosti, kapitalismu, období meziválečném i poválečném, až k dnešku, kdy dochází k harmonizaci legislativy v oblasti daní v rámci Evropské unie. Cílem této kapitoly je vysvětlit význam daní a důvod, proč máme my, chudáci daňoví poplatníci, vlastně plnit státní kasu. Proto je nezbytné uvést, jaké funkce daně plní, podle jakých kritérií se daně třídí a jaké požadavky jsou na daňovou soustavu kladeny, aby výběr daní byl efektivní a spravedlivý. To vše byste se měli dozvědět po prostudování této kapitoly.

  Klíčová slova
  dějiny daní, daň, poplatek, půjčka, funkce daní, třídění daní, daňová efektivnost, daňová spravedlnost.

  Kapitola I.

  Kapitola II.
  Druhá kapitola je důležitá proto, abychom si sjednotili terminologii a vysvětlili základní pojmy, které jsou nutné pro pochopení další látky. Následují podkapitoly, které popisují veřejné příjmy České republiky a také daňový systém ČR, který je nezbytným předpokladem, aby byla státní pokladna naplněna. Nicméně výnosy z daní neplynou jenom a pouze do státního rozpočtu, ale i do dalších veřejných rozpočtů, jako jsou rozpočty krajů a obcí a dále jsou některé příjmy namířeny zdravotním pojišťovnám a Státnímu fondu dopravní infrastruktury, o čemž se dočtete v podkapitole o daňovém určení.

  Klíčová slova
  základní pojmy, veřejné příjmy, daňový systém, daně přímé, daně nepřímé, ostatní daňové příjmy, daňové určení, vývoj inkasa daní v ČR.

  Kapitola I.

  Kapitola III.
  „Věc, kterou na světě nejvíce nechápu, jsou daně z příjmů.“
  Albert Einstein
  V této a následující kapitole je řešena nejednoduchá problematika daní z příjmů. Vždyť zákon o daních z příjmů byl od roku 1992, kdy byl pod číslem 586/1992 Sb. vyhlášen, více než 90krát pozměněn a ani v budoucnu to nebude jiné, právě procházejí legislativním procesem rozsáhlé novely tohoto zákona, které vstoupí v účinnost v roce 2008 a 2009.Tato kapitola se pokouší nastínit problematiku zřejmě nejsložitěji konstruované daně v celém daňovém systému, daně z příjmů fyzických osob.

  Klíčová slova
  daň z příjmů fyzických osob, daňový rezident, daňový nerezident, omezená daňová povinnost, vynětí z předmětu daně, osvobození od daně, samostatný základ daně, dílčí základ daně, nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani, příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, hlavní zaměstnavatel, Prohlášení poplatníka, další zaměstnavatel, příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů, výdaje paušálem, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy.

  Test III.

  Kapitola IV.
  V návaznosti na předcházející informace je tato kapitola věnována dani z příjmů právnických osob a společným ustanovením, která se dotýkají právnických osob, zdaňovaných touto daní a také fyzických osob, především těch poplatníků, které mají příjmy z podnikání.

  Klíčová slova
  poplatník daně, podnikatelský subjekt, nepodnikatelský subjekt, dlouhodobý majetek, hmotný majetek, vstupní cena, zůstatková cena, standardní daňový odpis, vyřazení majetku, výdaje daňově uznatelné, výdaje daňově neuznatelné.

  Test IV.

  Kapitola III.
  Majetkové daně jsou nejstarším typem daní a i když v současnosti tvoří v daňových systémech pouze malou část daňových výnosů, jejich výnos je oproti důchodovým daním relativně stabilní, protože majetková základna, z nichž se předmět daně vybírá, nepodléhá cyklickému vývoji ekonomiky. Povinnost platit tyto daně vzniká na základě vlastnického či uživatelského vztahu k majetku nebo v případě změny vlastníka a úhrada je vyžadována bez ohledu na příjmy poplatníka.

  Struktura majetkových daní

  schema

  Kapitola V.
  Daň z nemovitostí je upravena zákonem České národní rady č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí. V České republice je výnos daně z nemovitostí příjmem municipalit, z čehož je zřetelně vidět uplatnění principu prospěchu, neboť vlastník nemovitosti spotřebovává místní veřejné statky, například veřejné osvětlení, zabezpečení požární ochrany, komunikace, provozování rozvodných sítí atd.

  Klíčová slova
  daň z nemovitostí, daň z pozemků, daň ze staveb, nemovitost, stavební pozemek, výměra, zastavěná plocha, daňový korekční koeficient, nadzemní podlaží.

  Vlastníkem stavby na daném pozemku nemusí být jeden a týž vlastník, proto se daň z nemovitosti dělí na dvě relativně samostatné části, a to daň z pozemků a daň ze staveb.

  Kapitola V.
  Silniční daň je poměrně mladou daní, je upravena zákonem České národní rady č. 16/1993 Sb. o dani silniční a v České republice se zdanění týká osob, které používají motorová vozidla k podnikání. Jinými slovy tedy využívají silniční motorová vozidla k dosahování příjmů. Cílem vybírání silniční daně je vytvoření finančních zdrojů na údržbu, opravy, rekonstrukce a výstavbu silniční sítě. Výnos daně silniční plyne 100 % do Státního fondu dopravní infrastruktury.

  Klíčová slova
  silniční daň, vozidlo, poplatník, obchodní majetek, provozovatel vozidla, osvobození od daně, osobní automobil, sazba daně silniční, záloha na daň, sleva na dani, zdaňovací období.

  Kapitola V.
  Převodové daně jsou upraveny zákonem České národní rady č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí (tzv. „trojdaň“) jsou jednorázové majetkové daně.

  Klíčová slova
  daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí, předmět daně, základ daně, osvobození od daně, sazba daně, zůstavitel, dědic, dárce, obdarovaný, převodce, nabyvatel.

  Test IV.

 • Tematika 2

  Literatura

  Zde naleznete seznam použité literatury.
 • Tematika 3

  Titulek