Topic outline

 • General

 • Topic 1

  E-learningová skripta, která jste právě otevřeli, jsou určena zejména studentům ekonomických studijních oborů jako podpůrný výukový materiál k předmětům věnovaným problematice bankovnictví. Našim cílem bylo napomoci studentům v utřídění a ověření si vědomostí získaných na přednáškách a vlastním studiem. Rovněž zájemci z řad veřejnosti mohou po prostudování jednotlivých kapitol získat základní vědomosti o vývoji peněžních prostředků, o postavení a významu bank, problematice řízení jejich činnosti a charakteru bankovního systému a také o jednotlivých bankovních produktech. Všechna témata jsou zpracována s ohledem na situaci v České republice. Přejeme vám, aby vám tato skripta přinesla prospěch a aby čas s nimi strávený byl vaší úspěšnou investicí!

  Kapitola III.

  Tato kapitola se zabývá klasifikací produktů obchodních bank. Student by po jejím prostudování měl získat základní přehled o službách, které banky svým klientům nabízejí; o jednotlivých typech úvěrů, vkladů i o specifických bankovních produktech. Ke klasifikaci bankovních produktů je přistupováno z různých hledisek, přičemž základním je jejich odraz v rozvaze obchodní banky.

  Klíčová slova
  obchodní banka, bankovní produkt, úvěr, úroková sazba, vkladové produkty, faktoring, forfaiting, leasing

  Kapitola III.

  Kapitola IV.

  Zabezpečení platebního styku patří mezi důležité národohospodářské aktivity bank a zároveň rychlost provádění platebního styku je v současnosti jedním z významných kritérií konkurenceschopnosti bank. Proto je následující kapitola věnována objasnění podstaty platebního styku a nástrojům, prostřednictvím kterých je platební styk realizován.

  Klíčová slova
  platební styk, platební systém, instrument platebního styku, bankovní příkaz, platební karta, dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso, směnka, šek

  Test IV.

  Kapitola V.

  Převážná většina bankovních systémů zemí s tržní ekonomikou je složena z bank obchodních (komerčních) a banky centrální; jedná se o dvoustupňovou bankovní soustavu. V této kapitole student získá nejdůležitější informace z oblasti centrálního bankovnictví, přehled o základních funkcích a cílech centrální banky, nástrojích měnové politiky používaných centrální bankou atp. Závěr této kapitoly je věnován centrální bance České republiky - České národní bance.

  Klíčová slova
  centrální banka, komerční banka, bankovní soustava, emise, měnová politika centrální banky, Česká národní banka

  Test V.

  Testy

 • Topic 2

  Literatura

  Zde naleznete seznam použité literatury.
 • Topic 3

 • Topic 4

  obr