Tento e-learningový kurz je určen studentům ekonomicky zaměřených studijních oborů, pro které může sloužit jako doplňující studijní materiál k přednáškám a cvičením v souvisejícím předmětu a navazuje na e-learningový kurz Účetnictví I.


Uvedený výukový materiál je určen jako pomůcka všem, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a lépe se orientovat v problematice nákladů podniku. Především by měly pomoci studentům kombinované formy studia předmětu „Manažerské účetnictví“, kteří nemají možnost procvičit si své – hlavně samostudiem získané znalosti – na seminářích. Předpokladem řešení všech následujících úloh je důkladné prostudování literatury doporučené k předmětu „Manažerské účetnictví“.

Cílem kurzu je studentům vysvětlit význam a postavení finančního plánování v řízení podniku a vysvětlit, které finanční cíle podnik sleduje a jaké finanční politiky využívá k dosažení těchto cílů. Dále studenty seznámit se zásadami a metodami finančního plánování, vysvětlit z jakých částí se skládá dlouhodobý a krátkodobý finanční plán a zároveň popsat postup při sestavování dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu.

Tento e-learningový kurz je určen studentům ekonomicky zaměřených studijních oborů, pro které může sloužit jako doplňující studijní materiál k přednáškám a cvičením v souvisejícím předmětu, a dále všem zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří chtějí o účetnictví získat základní přehled. Cílem tohoto kurzu rozhodně není připravit vás ke kvalifikačním zkouškám pro certifikované účetní, ale poodhalit, co je předmětem, kterým se tato disciplína zabývá, a jaké nástroje používá k zobrazování svého předmětu – majetku a jeho koloběhu.

E-learningový kurz nemá ambice udělat z vás daňové poradce či na slovo vzaté odborníky. Naše cíle jsou mnohem skromnější – abyste, jako uživatelé tohoto kurzu, pochopili základní principy fungování naší nejednoduché daňové soustavy, vstřebali zcela specifickou daňovou terminologii a pochopili strukturu a způsob výpočtu jednotlivých daní. I když se v našem turbulentním daňovém prostředí budou měnit sazby daní, částky odpočtů, výše slev a další četné „detaily“, základní principy zdanění zůstanou zachovány a tím bude pro vás i jednodušší orientovat se v novinkách, které neustále naši daňovou soustavu provázejí.
E-learningová skripta jsou určena zejména studentům ekonomických studijních oborů jako podpůrný výukový materiál k předmětům věnovaným problematice bankovnictví. Našim cílem bylo napomoci studentům v utřídění a ověření si vědomostí získaných na přednáškách a vlastním studiem. Rovněž zájemci z řad veřejnosti mohou po prostudování jednotlivých kapitol získat základní vědomosti o vývoji peněžních prostředků, o postavení a významu bank, problematice řízení jejich činnosti a charakteru bankovního systému a také o jednotlivých bankovních produktech. Všechna témata jsou zpracována s ohledem na situaci v České republice.

E-learningový kurz je určen pro studenty prezenčního studia 4. ročníku Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci.


E-learningová učebnice obsahuje návrhy obecných modelů a nástrojů vytvořených v programu Microsoft Excel aj. a dále doprovodné texty ve formátech PDF, které vysvětlují postup tvorby a užití takových nástrojů finančního řízení a aplikaci obecných principů jednak v jazyce českém ale také jazyce anglickém.