VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV


1 Veřejný ochránce práv

Veřejný ochránce práv, neboli ombudsman, ochraňuje občany České republiky před jednáním úřadů a dalších institucí, jestliže je jejich jednání protiprávní nebo pokud neodpovídá principům demokratického právního státu anebo jsou-li úřady nečinné. Ombudsman také preventivně navštěvuje místa, kde mohou přebývat lidé, kterým je omezována jejich osobní svoboda, a snaží se o to, aby byla respektována základní práva těchto lidí. V neposlední řadě se veřejný ochránce práv zabývá prosazováním práv na stejné zacházení mezi lidmi a ochranu před diskriminací.

Podle zákona 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, § 2 je ochránce volen Poslaneckou sněmovnou České republiky a jeho funkční období je šest let. Je volen z kandidátů, z nichž po dvou jsou navrženy prezidentem republiky a Senátem. Pokud jsou návrhy shodné, jsou také přípustné. Ochráncem může být zvolen každý, kdo může být volen do Senátu. Jeho sídlem je Brno. Ombudsman má svého zástupce, který jej zastupuje v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti.

„Kancelář veřejného ochránce práv se člení na sekretariát veřejného ochránce práv a jeho zástupce, odbor právní, odbor administrativních a spisových služeb a odbor vnitřní správy.“

Odbor právní se dále dělí na:
- oddělení stavebního řádu, životního prostředí a místní správy,
- oddělení veřejného pořádku, justice a financí,
- oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody a ochrany práv dětí,
- oddělení sociálního zabezpečení, práce a zdravotnictví,
- oddělení rovného zacházení

Odbor administrativních a spisových služeb se člení na oddělení administrativních služeb a oddělení spisových služeb.

Odbor vnitřní správy se dále dělí na:
- ekonomické oddělení
- samostatný referát personální a EP,
- samostatný referát informatiky a IT,
- samostatný referát dopravy,
- samostatný referát správy budovy. 

Rozpočty Kanceláře veřejného ochránce práv pro rok 2009 a 2010 jsou uvedeny v tabulkách níže:

Rok 2010: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

                                                                          Rozpočet
Příjmy celkem                                                      0
Výdaje celkem                                                      104 154
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci      51 865
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem          17 634
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb        926
Platy zaměstnanců v pracovním poměru              46 322
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 14 160
Zdroj: Veřejný ochránce práv, Povinně zveřejňované informace [online]. [cit. 2010-04-16] Dostupné z WWW:<http://www.ochrance.cz/kancelar-verejneho-ochrance-prav/povinne-zverejnovane-informace/>


Rok 2009: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):
                                                                        Rozpočet po změnách Skutečnost
Příjmy celkem                                                              0       1 384
Výdaje celkem                                                        97 556         79 560
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. Práci          45 953         40 381
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem         15 624       12 987
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb           810           724
Platy zaměstnanců v pracovním poměru            40 479         35 679
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem           16 040         12 625

Zdroj: Veřejný ochránce práv, Povinně zveřejňované informace [online]. [cit. 2010-04-16] Dostupné z WWW:<http://www.ochrance.cz/kancelar-verejneho-ochrance-prav/povinne-zverejnovane-informace/>


1.1 S čím může ombudsman pomoci?

Veřejný ochránce práv může pomoci, pokud člověk nesouhlasí s postupem nebo rozhodnutím úřadu, nebo pokud je úřad nečinný, tzn., že nezahájil řízení, nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě atp. Ombudsman má také za úkol pomáhat lidem, kteří se domnívají, že se k nim úřady či úředníci chovají nevhodně, či dokonce arogantně. Všechny tyto události, kterých se stížnosti týkají, by neměly být starší než jeden rok.

Úřady a instituce, na které se vztahuje působnost ombudsmana, jsou všechna ministerstva, obecní a krajské úřady, Česká správa sociálního zabezpečení, sociální odbory místních úřadů, orgány sociálně právní ochrany dětí, stavební úřady, odbory životního prostředí, hygienické stanice, památkové úřady, katastrální úřady, matriční úřady, úřady práce, zdravotní pojišťovny, cizinecká policie, celní úřady. Dále, v případě soudních průtahů v řízení či nevhodného chování soudců, se ombudsmanova působnost vztahuje i na soudy. Také na Policii České republiky, vězeňskou službu ČR, Českou obchodní inspekci, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, všechna zařízení, kde se vykonává ústavní nebo ochranná výchova a, v neposlední řadě, na orgány státní správy soudu.


1.2 S čím naopak ochránce pomoci nemůže?

Ombudsman nemůže pomoci při rozhodování samospráv měst a obcí, např. ve věci přidělování obecních bytů či schvalování územních plánů. Rovněž nemůže zasahovat do rozhodovací činnosti soudů, do exekucí a do občanskoprávních záležitostí jako jsou půjčky a splácení dluhů, spory sousedů, kupní smlouvy apod. Také nemůže pomoci, pokud má člověk výhrady k nějakým zákonům.. 


1.3 Kdo dává ochránci podněty pro šetření?

Veřejný ochránce práv jedná na základě podnětů fyzické či právnické osoby, který je adresován přímo jemu. Dále může jednat z podnětu adresovanému senátorovi, poslanci či některé z komor Parlamentu ČR, pokud jej ombudsmanovi postoupili. A v neposlední řadě, jedná na základě svých vlastních podnětů, z vlastní iniciativy.

Všechny výše zmíněné podněty se podávají buď písemně či ústně do protokolu, neboli zápisu. Každý podnět by měl obsahovat především osobní údaje stěžovatele, podstatné okolnosti daného případu a kopie dokladů o průběhu řízení, dále pak dokumentaci o komunikaci s jinými úřady a doklady o neúspěšné žádosti o nápravu. Tyto podněty nejsou žádným způsobem zpoplatněny.


1.4 Jakým způsobem probíhá šetření?
Způsob, jakým probíhá šetření ochránce, je znázorněn na následujícím schématu:

Zdroj: Veřejný ochránce práv, Jak probíhá šetření [online]. [cit. 2010-04-16] Dostupné z WWW: http://www.ochrance.cz/chcete-si-stezovat/jak-probiha-setreni-dalsi/


1.5 Co předchází stížnosti u ochránce veřejných práv?

Pokud chce občan využít „služeb“ ombudsmana a podat k němu stížnost, měl by tak učinit až po tom, co vyčerpal všechny dostupné možnosti (odvolání, stížnosti). Proto stěžovatel musí předložit dokumenty dokládající, že se na úřad (kterého se tento podnět týká) již sám obrátil, ale neuspěl s žádostí o nápravu.

Pokud stěžovatel skutečně neuspěl poté, co provedl všechny dostupné kroky, a tudíž je stále nespokojený s postupem úřadu, je to ten pravý čas se obrátit na ochránce.

1.6 Organizační struktura Kanceláře ochránce
Organizační struktura Kanceláře je znázorněna na schématu níže:

Zdroj: Veřejný ochránce práv, Organizační struktura Kanceláře [online]. [cit. 2010-04-16] Dostupné z WWW: http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Kancelar/Org_schema_KVOP_2010.pdf2 Použité zdroje

1. Veřejný ochránce práv [online]. Veřejný ochránce práv, 2010 [cit. 2010-04-16]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz>
2. Zákon č. 349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv [online]. Praha: Portál veřejné správy České republiky, Ministerstvo vnitra, 2010 [cit. 2010-04-17]. Dostupný z WWW: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=349%2F1999>
3. Povinně zveřejňované informace [online]. Veřejný ochránce práv, 2010 [cit. 2010-04-17]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/kancelar-verejneho-ochrance-prav/povinne-zverejnovane-informace/>
4. S čím může ochránce pomoci a s čím ne [online]. Veřejný ochránce práv, 2010 [cit. 2010-04-19]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/chcete-si-stezovat/s-cim-muze-ochrance-pomoci/>
5. Ombudsman [online]. Otevřená encyklopedie, 2010 [cit. 2010-04-12]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Ombudsman>
6. Organizační struktura Kanceláře [online]. Veřejný ochránce práv, 2010 [cit. 2010-04-16] Dostupné z WWW: <http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Kancelar/Org_schema_KVOP_2010.pdf>
7. Co předchází stížnosti ombudsmanovi [online]- Veřejný ochránce práv, 2010 [cit. 2010-04-19]. Dostupný z WWW: <http://www.ochrance.cz/chcete-si-stezovat/co-predchazi-stiznosti-ombudsmanovi/>
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM