POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY


1 Pozemkový fond České republiky a jeho zákonné vymezení

Pozemkový fond České republiky (dále jen „PF ČR“) vznikl dne 1. 1. 1992 na základě zákona č. 569/1991 Sb., o PF ČR, a je zapsán v Obchodním rejstříku. Jeho působnost je dána zejména: zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“), zákonem č. 569/1991 Sb., o PF ČR (dále jen „zákon o PF ČR“), zákonem č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o prodeji půdy“), a v úseku správy nemovitostí rovněž zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím zastupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

PF ČR má ve své správě státní zemědělské nemovitosti (budovy, jiné stavby a pozemky), které sloužily ke dni účinnosti zákona o půdě zemědělské, popř. lesní výrobě, vyjma nemovitostí zákonem výslovně ze správy vyloučených.

Z výroční zprávy Pozemkového fondu plynou mj. následující informace. K 31. 12. 2007 PF ČR spravoval zemědělskou půdu o celkové rozloze 368,8 tis. ha (tj. o 54,8 tis. ha méně než v závěru roku 2006) a ostatní majetek (budovy a stavby) v zůstatkové hodnotě 3,3 mld. Kč. V roce 2007 zabezpečovalo činnost PF ČR celkem 970 zaměstnanců: 209 na ústředí a 761 na územních pracovištích, přičemž počet územních pracovišť se v návaznosti na pokračujícím odstátňování majetku snížil na 54. Proces snižování početního stavu zaměstnanců a slučování územních pracovišť probíhá kontinuálně, v návaznosti na vládou ČR schváleném Návrhu zásad transformace PF ČR.

Působnost PF ČR je stanovena zákony:

• Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky (zákon o PF ČR), ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě), ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb. , o PF ČR a zákona č. 357/1992 Sb. (zákon o prodeji půdy), ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (zákon o majetku ČR), ve znění pozdějších předpisů.


2 Orgány Pozemkového fondu České republiky

Orgány Pozemkového fondu jsou presidium, dozorčí rada a výkonný výbor. Na činnost a hospodaření PF ČR dohlíží dozorčí rada volená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

2.1 Presidium PF ČR
Nejvyšším orgánem PF ČR je devítičlenné presidium. Je voleno Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a jeho předsedou je ze zákona o PF ČR ministr zemědělství. Místopředsedu a další členy volí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků.

2.2 Dozorčí rada PF ČR
Na činnost a hospodaření PF ČR, jeho presidia a výkonného výboru dohlíží pětičlenná dozorčí rada volená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Dozorčí rada se skládá z pěti členů volených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na dobu pěti let.

2.3 Výkonný výbor PF ČR
Činnost PF ČR řídí desetičlenný výkonný výbor, který jmenuje, řídí a na jehož činnost dohlíží presidium PF ČR. Výbor se skládá z předsedy, 1. a 2. místopředsedy a dalších sedmi členů jmenovaných presidiem na dobu pěti let.3 Činnosti Pozemkového fondu České republiky

• Prověřuje majetkoprávní vztahy
• Provádí evidenci správy PF ČR
• Pronajímá nemovitosti třením osobám a vykonává s tím související činnosti
• Naplňuje rozhodnutí o privatizaci
• Potvrzuje výše nároku na náhrady oprávněných osob v případech, kdy poskytuje náhradu PF
• Připravuje a uskutečňuje obchodní veřejné soutěže na úseku privatizace a ostatních převodů
• Připravuje návrhy a podklady pro všechny úkony související s působností PF
• Připravuje podklady pro zajištění výkonu funkce zakladatele při privatizaci majetku ve správě Pozemkového fondu na úseku privatizace a ostatních převodů
• Sestavuje a zveřejňuje nabídky staveb a pozemků podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
• Sestavuje nabídky pozemků podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, na úseku privatizace a ostatních převodů
• Uzavírá a ukončuje dohody o náhradách za přičlenění pozemků k honitbám na úseku správy nemovitostí
• Uzavírá a ukončuje smlouvy o nájmu honitby na úseku správy nemovitostí
• Uzavírá a ukončuje smlouvy o výpůjčce na úseku správy nemovitostí
• Uzavírá dohody o poskytnutí finanční náhrady (směnky) na úseku restitucí
• Uzavírá dohody spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí na úseku správy nemovitostí
• Uzavírá smlouvy o převodu vlastnických práv k nemovitostem ve vlastnictví státu na oprávněné osoby
• Uzavírá smlouvy o převzetí dluhu při převzetí závazku státních podniků oprávněným osobám
• Uzavírá smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene
• Uzavírá smlouvy o zřízení věcného břemene na úseku správy nemovitostí
• Uzavírá smlouvy s oprávněnými osobami o bezúplatném převodu pozemků
• Uzavírá, mění, aktualizuje nebo ukončuje nájemní smlouvy na úseku správy nemovitostí
• Vede evidenci a identifikaci veškerého majetku náležejícího do správy Pozemkového fondu na úseku správy nemovitostí
• Zajišťuje řádné a úplné evidence nároků oprávněných osob a průběžné sledování jejich uspokojování až do úplného vypořádání na úseku restitucí
• Zpracovává návrhy směnných smluv na úseku správy nemovitostí
• Po předání věci územním pracovištěm rozhoduje o atypických situacích
• Řeší stížnosti na činnost Pozemkového fondu ČR
• Zabezpečuje opravy, údržbu a odstraňování staveb
• Zabezpečuje směny podle § 17 odst. 3 písm. d) zákona o půdě
• Zabezpečuje prodeje podle § 17 odst. 3 písm. b), c) a e) zákona o půdě
• Zabezpečuje prodeje podle zákona č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů
• Zastupuje zájmy státu u spravovaných nemovitostí
• Řídí, organizuje  a realizuje komplexní pozemkové úpravy s důrazem na rekonstrukci polních cest, protierozních mezí, poldrů, biokoridorů a jiných krajinných prvků

Pozemkový fond České republiky prostřednictvím svých územních pracovišť zastupuje zájmy státu u spravovaných nemovitostí. Vydává souhlas vlastníka se vstupem na pozemky, účastní se stavebního řízení, vyjadřuje se k žádosti o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu. PF ČR má právo navrhnout zahájení řízení o pozemkových úpravách a účastní se tohoto řízení apod.

4 Jak získat nemovitost ve správě Pozemkového fondu České republiky?

4.1 Pronájem
Jednou za tři měsíce zveřejňují územní pracoviště seznam jednotlivých nemovitostí nabízených k pronájmu. Seznam nalezneme na vývěsních tabulích územních pracovišť a na úředních deskách příslušných obecních úřadů. Zároveň jsou seznamy nemovitostí zveřejňovány na internetových stránkách PF ČR a v denním tisku s celostátní působností, což zajišťuje Výkonný výbor PF ČR. Kompetence stanovené pro PF ČR jako pronajímatele, vykonává příslušné územní pracoviště.

Nemovitost ve správě PF ČR lze do nájmu získat pomocí nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce. Zájemce vyjádří svůj zájem o nemovitost podáním písemné žádosti o pronájem (viz příloha č. 1) příslušnému územnímu pracovišti, v jehož územní působnosti se žádaná nemovitost nachází. Žádost o pronájem nemovitosti musí obsahovat:
• specifikaci zájemce o pronájem
o u FO: titul, jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště
o u PO: název, IČ, sídlo, výpis z obchodního rejstříku
• specifikaci předmětu žádosti (nemovitosti)
o pozemky s parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území
o pozemky, které jsou evidovány zjednodušeným způsobem
o budovy s označením pozemku, na němž jsou postaveny, číslem popisným nebo evidenčním
• specifikaci účelu pronájmu
• datum
• podpis
Před uzavřením jakékoliv nájemní smlouvy pronajímatel (územní pracoviště) prověří, zda dotyčný zájemce není dlužníkem PF ČR. Nelze totiž pronajímat nemovitosti, ani dávat souhlas s podnájmem nemovitostí subjektům, které jsou dlužníky PF ČR, a to ani jejich rodinným příslušníkům. Totéž se vztahuje i na právnické osoby, kde by dlužníci byli členy orgánů společnosti, společníky, akcionáři nebo členy družstva.

4.2 Prodej
Nabídky pozemků k prodeji nalezneme na stránkách PF ČR a zároveň na vývěsních tabulích územních pracovišť a na úředních deskách příslušných obecních úřadů. O koupi nemovitosti může zájemce požádat na příslušném územním pracovišti PF ČR do jednoho měsíce ode dne vyhlášení prodeje na úřední desce územního pracoviště. Má-li občan zájem o nemovitost, vyjádří jej pomocí písemné žádosti a je povinen složit kauci za podmínek zveřejněných při tomto vyhlášení prodeje. Kauce musí být bezhotovostním převodem zaplacena zvlášť za každou nemovitost nejpozději v poslední den lhůty pro podání žádosti. Výše kauce činí 5% z minimální ceny nemovitostí, nejméně však 5.000,- Kč. Požádá-li o koupi nemovitosti ve správě PF ČR více osob, vyzve je PF, aby nabídli kupní cenu. Podle výše nabídky stanoví PF pořadí osob a poté prodá nemovitost té, která se s nejvyšší nabídnutou cenou umístila na prvním místě v pořadí.

4.3 Restituce
Restitucí rozumíme snahu zmírnit následky alespoň některých majetkových křivd a neoprávněných jednání, k nimž došlo vůči vlastníkům zemědělského a lesního majetku v období let 1948 až 1989. Nemovitosti, na které lze uplatnit nárok na restituci, jsou půda, obytné budovy, hospodářské budovy a jiné stavby. Prosazuje-li občan nárok na restituci, jsou dotčené orgány státní správy a právnické osoby, na které přešlo vlastnické právo, povinny poskytnout oprávněné osobě (nebo osobě, která tvrdí, že je oprávněnou) veškeré dostupné informace, které by mohly přispět k objasnění věci. Pozemkový fond může svým rozhodnutím uznat nárok k pozemkům, porostům a jinému majetku domnělé oprávněné osobě na základě její žádosti, ovšem pouze za podmínek uvedených v § 4a zákona č. 229/1991 Sb. Pokud PF ČR z nějakého důvodu nemůže oprávněné osobě pozemek vydat, poskytuje tzv. peněžitou náhradu za nevydané pozemky, což vyplívá ze zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.5 Použité zdroje:
• Informace o Pozemkovém fondu ČR [online]. [cit. 2010-03-17]. Dostupný z WWW: <http://www.pfcr.cz/pfcr/page.aspx?OdkazyID=40 >
• Informace Pozemkového fondu ČR [online]. [cit. 2010-03-17]. Dostupný z WWW: < http://www.pfcr.cz/pfcr/page.aspx?OdkazyID=432 >
• Výroční zpráva 2007 [online]. 2007, [cit. 2010-03-17]. Dostupný z WWW: <http://www.pfcr.cz/pfcr/page.aspx?KategorieID=1304 >
• Zákon č. 229/1991 Sb. [online]. 1991, [cit. 2010-03-17]. Dostupný z WWW: <http://www.pfcr.cz/pfcr/page.aspx?OdkazyAlias=sb229_1991>

Posledná zmena: pondelok, 27 januára 2014, 11:57