KOMUNITNÍ STUDIE OBCE VALDICE
DESKRIPCE VYBRANÉHO REGIONU


1. Vymezení území

Geograficky se Valdice nacházejí severovýchodně od Prahy. Z územně-správního hlediska spadají do Královéhradeckého kraje, okres Jičín.
Obec se nachází cca 96km od krajského města Praha v nadmořské výšce 308 metrů  nad mořem.

2. Demografická struktura

2.1. Počet obyvatel

Dle sčítání lidu z roku 2001 žilo v obci 1522 obyvatel.V roce 2006 ke dni 3. 7. zde žilo 1537 obyvatel a podle informací získaných ke dni 31. 8. žije v obci 1485 obyvatel.

2.2. Věková struktura

Obyvatel ve věku 0-4 let je v obci 63 (%), ve věku 5-14 let je 207 obyvatel (%), ve věku 15-19 let je 114 obyvatel (%), ve věku 20-29 let je 317 obyvatel (%), ve věku 30-39 let je 198 obyvatel (%)  , ve věku 40-49 let je 240 obyvatel (%)  , ve věku 50-59 let je 212 obyvatel (%), ve věku 60-64 let je 51 obyvatel (%), ve věku 65-74 let je 74 obyvatel (%), ve věku 75 + nezj. je 46 obyvatel (%).
Největší skupinou obyvatel, která je v obci zastoupena jsou obyvatelé ve věku  20-29 let, je to necelých %. 
Věková struktura obyvatel obce Senohraby  viz příloha č.1.

2.3. Vzdělanostní struktura

Vysokoškolsky vzdělaných lidí v obci je 79 (%), vyšší odborné a nástavbové vzdělání má 41 obyvatel (%), úplné střední vzdělání s maturitou  413 obyvatel (%), střední odborné učiliště bez maturity 476 obyvatel (%). Základní včetně neukončeného vzdělání má 237 obyvatel (%). U 6 obyvatel nebylo dosažené vzdělání zjištěno (0%).
Z předešlé charakteristiky vyplývá, že největší skupinou , která je v obci zastoupena, jsou obyvatelé s úplným středním vzděláním s maturitou. 
Rozdělení obyvatel podle dosaženého stupně vzdělání viz příloha č. 2.

2.4. Národnostní struktura

Z 97% v obci žijí obyvatelé s národností českou, to znamená, že 1479 obyvatel je české národnosti, 20 obyvatel slovenské národnosti (%) a 2 obyvatelé polské národnosti (%), 7 obyvatel německé národnosti (%), 1 obyvatel romské národnosti(%) a 1 obyvatel ukrajinské národnosti(%).
Obyvatelstvo podle národnosti viz příloha č.3.

2.5. Náboženství

Věřících obyvatel v obci je 177 (%), bez vyznání 1253 obyvatel (%). Z věřících obyvatel se hlásí 138 k církvi římskokatolické (%), k církvi československé husitské se hlásí 17 obyvatel (%), k českobratrské církvi evangelické 3 obyvatelé (%), k náboženství společenství svědků Jehovových 3 obyvatelé(%) . U 92 obyvatel nebylo vyznání zjištěno (%).
Struktura obyvatel dle náboženství viz příloha č.4.

3. Sociální a ekonomická charakteristika území

3.1. Míra nezaměstnanosti

Vývoj míry nezaměstnanosti  v období od 1.7.2004 do 1.2.2008 v okrese Jičín

Míra nezaměstnanosti v tomto období má spíše klesající charakter a pohybovala se v rozmezí od 5,6% do 10,2%. Průměrná míra nezaměstnanosti v roce 2004 byla 8,87%, v roce 2005 byla míra nezaměstnanosti na úrovni  %, v roce 2006 se pohybovala od %  a v listopadu tohoto roku byla na svém minimu, t.j. %. V lednu roku 2007 byla míra nezaměstnanosti % a v únoru %.
Vývoj míry nezaměstnanosti od 1.7.2004 – 1.2.2007 v okrese Jičín viz příloha č.5.


3.2. Zaměstnanost – nabídka a poptávka práce

Analýza poptávky po pracovní síle a nabídky pracovní síly v okrese Jičín za březen 2008

Uchazeči o zaměstnání
V okrese Jičín se uchází o zaměstnání lidé, kteří nemají žádné profesní zařazení, dále nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech, v průmyslu, stavebnictví, v dopravě a v příbuzných oborech, lidé obsluhující stacionárních zařízení a montážní dělníci, nižší administrativní pracovníci /kromě úředníků ve službách a obchodě/ a prodavači, manekýni a předváděči zboží
Celková analýza za březen 2008 viz příloha č.8.

Volná pracovní místa

Zatímco počet uchazečů se neustále snižuje, počet volných pracovních míst se neustále zvyšuje. Nejvíce volných míst je z 20ti % pro kvalifikované kovodělníky a strojírenské dělníky /kromě obsluhy strojů a zařízení - hl. třída 8/ a z 20 ti % pro řidiče a obsluhu pojízdných strojních zařízení                                 
Nejméně volných míst je pro vědce, odborníky a inženýry v biologických, lékařských a příbuzných oborech a pro pomocné a nekvalifikované pracovníky v zemědělství, lesnictví, rybářství a příbuzných oborech 
Celková analýza za březen 2008 viz příloha č.8.


3.3. Sociální struktura

Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Z celkového počtu obyvatel v obci (1522) je 735 obyvatel ženského pohlaví (%), mužského pohlaví je v obci 787 obyvatel (%). Svobodných žen je v obci 244 (%), vdaných žen 377 (%), rozvedených 54 (%), ovdovělých 60(%). Svobodných mužů je v obci 341 (%), ženatých 387 (%), rozvedených 40 (%), ovdovělých 17 (%) a u 2 mužů nebyl zjištěn rodinný stav (%).
Struktura obyvatel dle pohlaví a rodinného stavu viz příloha č.10.

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

V obci je celkem  876 ekonomicky aktivních obyvatel (%). Z ekonomicky aktivních obyvatel je  zaměstnaných 827 (%), z toho 23 obyvatel jsou pracující důchodci (%) a  7 obyvatel jsou ženy na mateřské dovolené (%). Nezaměstnaných obyvatel v obci je 49 (%). Ekonomicky neaktivních obyvatel je v obci celkem 640  (%), z toho 217  nepracujících důchodců (%) a 287 žáků, studentů a  učňů  (%). U 6ti obyvatel nebyla zjištěna ekonomická aktivita. 
Struktura obyvatel podle ekonomické aktivity viz příloha č.11.

3.4. Průměrné příjmy

Průměrné příjmy za Královéhradecký kraj (vždy za IV. čtvrtletí roku)

v Kč/hod
2004 2005 2006
Podnikatelská sféra 101,42 106,19 112,67
Nepodnikatelská sf. 106,91 116,63 124,39


průměrný hrubý měsíční plat
2004 2005 2006
Podnikatelská sféra 18301 19321 19819
Nepodnikatelská sf. 18766 20151 21214
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/statistikacenyprace/kralovehradeckykraj

3.5. Podniky

EKONOMICKY AKTIVNÍ OBYVATELSTVO PODLE ODVĚTVÍ

Ekonomicky aktivních obyvatel je v obci 876. Z toho 21 obyvatel pracuje v zemědělství, lesnictví nebo rybolovu (%), 268 obyvatel v průmyslu (%), 62 obyvatel ve stavebnictví (%), 57 obyvatel v odvětví obchod, opravy motorových vozidel (%), 25 obyvatel v odvětví doprava, pošty a telekomunikace (%), 215 obyvatel ve veřejné správě (%) a 100 obyvatel v odvětví školství, zdravotnictví, veterinární a sociální činnost (%). U zbývajícího počtu ekonomicky aktivních obyvatel není odvětví uvedeno.

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (ÚDAJE ROKU 2003)

Akciové společnosti - počet subjektů                                        1
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů                  3
Družstevní organizace - počet subjektů                                    1
Obchodní společnosti - počet subjektů                                      8
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - počet podnikatelských subjektů                                                          7
Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů          48
Ostatní právní formy - počet subjektů                                        13
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů            17
Peněžní organizace - počet subjektů                                            0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů                              194
Počet podnikatelských subjektů celkem                                      237
Průmysl - počet podnikatelských subjektů                                    36
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů                            10
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů                            41
Státní organizace - počet subjektů                                                  2
Svobodná povolání - počet subjektů                                                8
Školství a zdravotnictví - počet subjektů                                            7
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů  3
Zemědělství,lesnictví,rybolov - poč.subj                                              10


Zdroj: http://www.czso.cz/lexikon/mos2003.nsf/mos?openform&:5737013.6. Doprava

Délka místních komunikací je  6 km.
Obec je s okolními obcemi spojena autobusovou dopravou. Vzdálenost  od okresního města Jičín je v případě autobusové dopravy 3 km, vzdálenost od krajského města Praha je autobusovým spojením 96 km. Je zde jedna zastávka autobusu. V sousední obci Jičín, Sedličky, která začíná hned tam, kde Valdice končí, je vlaková zastávka.

Vyjíždějící do zaměstnání a škol

Celkem 779 obyvatel vyjíždí do zaměstnání, z toho 227 obyvatel vyjíždí v rámci obce (11,14%), 423 obyvatel v rámci okresu (20,25%), 11 obyvatel v rámci kraje (10,6%) a 94 obyvatel do jiného kraje (53,2%). Denně vyjíždí do zaměstnání mimo obec 467 obyvatel a 173 žáků.
Souhrnná tabulka obyvatel vyjíždějících do zaměstnání a škol viz příloha č. 12.


3.7. Bytová situace

Domovní fond

V obci je celkem 165 domů, z toho 154 je obydlených. Z obydlených domů je 128 rodinných domů a 23 jsou bytové domy.
Souhrnná tabulka viz příloha č. 13 – Domovní fond

Bytový fond

V současné době je v obci 520 bytů, z toho je 496 obydlených. Z obydlených bytů je 146  v rodinných domech a 348 v bytových domech. 3 bytů slouží k rekreaci a 6 bytů je obydleno přechodně.
Souhrnná tabulka viz příloha č. 14 - Bytový fond3.8. Školství

V obci se nachází  Mateřská škola a  Základní škola s družinou, která má pouze nižší stupeň 1.-5.ročník.3.9. Zdravotnictví

Zdravotnická zařízení v obci

V obci se nachází detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa, detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé, ambulantní zařízení.3.10. Sociální péče

Není zde zastoupen žádný subjekt poskytující soc. péči, tyto služby jsou poskytovány nejblíže v městě Jičín. V Jičíně se nachází domov důchodců.3.11. Rekreace

1) Barokní plastika sv. Jana Nepomuckého– umístěna uprostřed obce, přímo proti obecnímu úřadu.
2) Zebín - Třetihorní čedičová vyvřelina, na vrcholu barokní kaplička sv. Máří Magdalény
3) Kartuziánský klášter– původně klášterní budova, přestavěná na věznici s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Součástí je oddělení pro výkon trestu odnětí svobody u odsouzených k doživotnímu trestu. Kapacita činí 1094 míst.                         
4) Prachovské skály – 8 km západně od Valdic, skalní město vzniklé erozí -  zřícené skály či skalní soutěsky s úzkými křivolakými chodbami, uvnitř koupaliště Pelíšek
5) Zámek Jičín - jedním z nejrozsáhlejších raně barokních zámků u nás a tvoří významnou dominantu městské památkové rezervace Jičín.
6) Hvězdárna v Jičíně
7) Trosky -  Symbol Českého ráje, zřícenina hradu pojmenovaného dle názvu dvojitého čedičového sopouchu3.12. Občanská vybavenost

Technická vybavenost

Délka místních komunikací je 6 km. Dále má obec kanalizaci, plynofikaci, poštu, požární hydrant, požární nádrž, sbor dobrovolných hasičů a veřejný vodovod.

Kultura

Pro kulturní vyžití obyvatel obce je v obci kulturní dům, ve kterém se konají různé společenské akce (např. hasičský ples, plesy od tanečních, besedy, diskotéky apod.). Je zde veřejná knihovna s bohatým knižním fondem a možností půjčování knih každé pondělí a středu. Po domluvě lze zde využít internet

Sport

Obec disponuje tělocvičnou a 3 hřišti, z nichž jedno je fotbalové.


Služby

V obci se nachází jeden obchod s potravinami, pošta, kadeřnictví,  restaurace, cukrárna,  2 stavební firmy,  firma Obora Valdice s.r.o. - okrasné a ovocné školky (sázení a prodej okrasných dřevin) a elektroinstalační firma.

Dopravní obslužnost

Co se týče dopravní obslužnosti je zde autobusová doprava.


3.13. Životní prostředí

Kvalita životního prostředí odpovídá ve všech parametrech nejpřísnějším normám EU.
V obci není žádný výrazný zdroj znečištění životního prostředí.4. Kulturní a historická charakteristika

4.1. Historická charakteristika

Za počátek obce Valdice lze považovat 10. srpen 1627. V tento den byl Albrechtem z Valdštejna, vévodou Frýdlantským a nejvyšším vůdcem císařského vojska založen klášter sv. Brůny, zakladatele řádu Kartuziánů. Bylo zde vystavěno asi 20 domků, ve kterých se usadili různí řemeslníci, kteří pracovali pro mnichy v kartuziánském klášteře. Jméno získala obec od blízko ležící obory podle německého „Wald“. Od kláštera získala obec původně i druhé jméno – Kartouzy.

Klášter nechal Albrecht z Valdštejna vybudovat na přání své prvé ženy Lukrécie, ale i ve snaze ovlivnit obyvatele Jičína a okolí, v němž bylo mnoho přívrženců Českobratrské církve. Kartuziánům daroval Albrecht z Valdštejna nejprve zámek v Radimi se dvěma dvory, 12 vesnic, 3 mlýny, 4 rybníky a 4 lesy. Aby se mohli Kartuziáni věnovat své službě daleko bedlivěji, věnoval jim dále hrad Pecku s městem, dalších 11 vesnic, 4 dvory s rybníky a potoky, 5 mlýnů a 6 lesů. Stavba kláštera byla dokončena v roce 1632. Téhož roku – 30. července 1632 byl položen základní kámen ke stavbě chrámu. Chrám byl dostavěn v roce 1668. V červnu 1636 bylo převezeno ze Stříbra tělo Albrechta z Valdštejna do kartuziánského kláštera a bylo uloženo do krypty k ostatkům Valdštejnovy prvé ženy Lukrécie. V roce 1782 byly ostatky Albrechta z Valdštejna z krypty vyzvednuty a převezeny do Mnichova Hradiště.

Západně od kartuziánského kláštera, poblíž sochy sv. Jana Nepomuckého, stála v obci kaple sv. Josefa. Ta byla v roce 1810 ve veřejné dražbě prodána a rozbořena. Hlavní oltář a zvon této kaple byly převezeny do klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Obec přišla o svoji kapli a občané se od této doby až do roku 1857 mohli účastnit bohoslužeb v klášterním kostele. V době francouzské války byl z klášterního kostela odvezen obraz Nanebevzetí Panny Marie spolu s množstvím zlata, stříbra a drahými kameny, kalichy a vše bylo prodáno.

Kartuziáni žili v klášteře do roku 1782. V tomto roce byl klášter zrušen dekretem císaře Josefa II. Ze dne 29.1.1782. Klášterní budova byla v roce 1783 dána do veřejné dražby. Vzhledem k tomu, že se nenašel žádný kupec, bylo zde zřízeno skladiště pro vojsko, sýpky a později kanceláře pro císařské úředníky, kteří spravovali panství Radim. Když opustili klášter i císařští úředníci, klášter nadále chátral. V roce 1856 bylo rozhodnuto o přestavbě kláštera na věznici pro zločince s tresty od 10 let na doživotí. V roce 1857 byla stavba dokončena a do věznice byli přivezeni první vězni ze Špilberku. Jedním z prvních vězňů byl i známý loupežník Babinský. Do věznice bylo v této době umístěno asi 800 vězňů, o které se staralo 20 milosrdných sester.

Kartuziánský klášter je významná raně barokní architektura valdštejnského architekta A. Spezzy a J. Mariniho, tvořící se stavbou kostela v naší zemi ojedinělý raně barokní kartuziánský komplex. Poctiví a slušní občané si nemohou tento bývalý klášter prohlédnout zevnitř, protože klášter slouží až do současné doby k vězeňským účelům. V době francouzské války byl klášterní kostel zasvěcen sv. Josefu.
 
Z roku 1696 pochází další kulturní památka v obci, barokní plastika sv. Jana Nepomuckého, pocházející ze sochařské dílny pražského sochaře J. Bendela. Tato socha byla v letech 1988 – 1992 restaurována a je umístěna uprostřed obce, přímo proti obecnímu úřadu.

Současnost obce

Největší rozmach zaznamenala obec v letech 1970 – 1990. V této době se v obci zdvojnásobil počet obyvatel ( v r. 1970 – 780, v r. 1991 – 1582). Byly vybudovány 4 nové ulice, ve kterých si občané vystavěli nové rodinné domky, dále bylo vystavěno 12 bytových domů, byla přistavěna část základní školy, mateřská škola a jesle se třemi pavilony pro 120 dětí (z jeselního pavilonu bylo později vybudováno zdravotnické zařízení pro tři lékaře – praktického lékaře, dorostového a dětského lékaře a gynekologa), kulturní dům, prodejna potravin, v převážné čási obce byla vybudována kanalizace, veřejné osvětlení a chodníky. Z původní  návsi bylo upraveno náměstí s pěkným parkem.
4.2. Kulturní charakteristika

V obci se nachází obecní úřad, pošta, ordinace praktického lékaře pro dospělé i pro děti, ordinace gynekologa, základní škola, mateřská škola, kulturní dům, knihovna , tělocvična, fotbalové hřiště.

V obci existuje Sbor dobrovolných hasičů.

Obecní úřad poskytuje nemalé prostředky na provoz základní a mateřské školy.

Valdice se nachází uprostřed Českého ráje a proto je zde široká škála kulturních rekreačních možností. Celé okolí je protkáno řadou cyklistických a turistických stezek vedoucích do Českého ráje a do Podkrkonoší.POUŽITÉ ZDROJE

Internet
a) www.czso.cz
b) http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/538752?OpenDocument
c) http://www.czso.cz/lexikon/mos2003.nsf/mos?openform&:538752
d) http://portal.mpsv.cz/
e) http://portal.mpsv.cz/portal/page?_pageid=37%2C240419&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref37_240420_37_240419_240419.statse=2000000000011&_piref37_240420_37_240419_240419.statsk=2000000000017&_piref37_240420_37_240419_240419.send=send&_piref37_240420_37_240419_240419.stat=2000000000018&_piref37_240420_37_240419_240419.obdobi=C&_piref37_240420_37_240419_240419.uzemi=150000&ok=Vyber
f) http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/statistikacenyprace/stredoceskykraj
g) http://portal.mpsv.cz/sz/local/py_info/zpravy_z_up/pyokres0207.doc
h) http://www.laduv-kraj.cz/index.php?nid=3723&lid=CZ&oid=453487PŘÍLOHY


Příloha č. 1 – Věková struktura obyvatel obce Valdice
Obyvatelstvo celkem 1522
v tom ve věku 0-4 63
5-14 207
15-19 114
20-29 317
30-39 198
40-49 240
50-59 212
60-64 51
65-74 74
75+nezj. 46
Zdroj: http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/573701?OpenDocument


Příloha č. 2 – Rozdělení obyvatel obce Valdice podle dosaženého stupně vzdělání
Obyvatelstvo 15leté a starší 1252
v tom
podle
stupně
vzdělání bez vzdělání 0
základní vč. neukončeného 237
vyučení a stř. odborné bez mat. 476
úplné střední s maturitou 413
vyšší odborné a nástavbové 41
vysokoškolské 79
nezjištěné vzdělání 6
Zdroj: http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/573701?OpenDocument


Příloha č.3 - Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem 1522
z toho
národnost česká 1479
moravská 0
slezská 0
slovenská 20
romská 1
polská 2
německá 7
ukrajinská 1
vietnamská 0
Zdroj: http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/5573701?OpenDocument
Příloha č.4 - Struktura obyvatel dle náboženství
Obyvatelstvo celkem 1522
Věřící 177
z toho církev římskokatolická 138
církev českosl. husitská 17
českobratrská církev evangel. 3
pravoslavná církev 2
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi 3
Bez vyznání 1253
Nezjištěné vyznání 92
Zdroj: http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/573701?OpenDocument


Příloha č.5 - Vývoj míry nezaměstnanosti od 1.7.2004 – 1.2.2008 v okrese Jičín

Období Uchazeči Volná místa Míra nezam.
02/2008     2 467     739     5,6 %
01/2008     2 586     692     5,9 %
12/2007     2 531     641     6,0 %
11/2007     2 422     770     5,6 %
10/2007     2 453     680     5,7 %
09/2007     2 529     698     6,0 %
08/2007     2 536     685     6,1 %
07/2007     2 459     604     5,9 %
06/2007     2 353     560     5,6 %
05/2007     2 419     558     5,7 %
04/2007     2 580     600     6,1 %
03/2007     2 743     520     6,4 %
02/2007     2 933     474     6,9 %
01/2007     3 031     434     7,2 %
12/2006     2 952     421     7,0 %
11/2006     2 801     414     6,6 %
10/2006     2 851     464     6,6 %
09/2006     2 962     418     6,9 %
08/2006     2 994     458     7,1 %
07/2006     2 947     459     6,9 %
06/2006     2 833     434     6,8 %
05/2006     2 870     425     6,8 %
04/2006     3 099     369     7,4 %
03/2006     3 279     361     7,9 %
02/2006     3 347     299     8,0 %
01/2006     3 376     280     8,2 %
12/2005     3 311     230     8,3 %
11/2005     3 164     215     7,9 %
10/2005     3 133     224     7,8 %
09/2005     3 226     270     8,5 %
08/2005     3 326     253     8,8 %
07/2005     3 229     227     8,5 %
12/2004     3 521     260     9,6%
11/2004     3 291     249     8,9 %
10/2004     3 255     236     8,7%
09/2004     3 327     280     8,8%
08/2004     3 290     268     8,7%
07/2004     3 228     271     8,5%
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/vyvoj_od_072004/?_piref37_240420_37_240419_240419.statse=2000000000011&_piref37_240420_37_240419_240419.statsk=2000000000017&_piref37_240420_37_240419_240419.send=send&_piref37_240420_37_240419_240419.stat=2000000000018&_piref37_240420_37_240419_240419.obdobi=B&_piref37_240420_37_240419_240419.uzemi=121000&ok=Vyber

Příloha č.6 - Vývoj míry nezaměstnanosti v roce 2006 v regionu Praha – východ v %

  Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/local/py_info/zpravy_z_up/pyokres0207.doc
Příloha č.7 - Členění uchazečů podle doby evidence

  Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/local/py_info/zpravy_z_up/pyokres0207.doc

Příloha č.8 - Registrovaní zaměstnavatelé na úřadu práce k 31.12.2006

Odvětví       počet zaměstnavatelů
Obchod a opravy spotřebního zboží 326
Ostatní veřejné, sociální, osobní služby 179
Zpracovatelský průmysl 163
Stavebnictví 95
Pohostinství, ubytování 82
Doprava, sklad., pošty 79
Zemědělská, myslivecká a lesní  hospodářství 62
Nemovitosti 56
Veřejná správa, obrana, soc. 51
Školství 46
Zdravotnická, veterinární a sociální činnost 25
Výzkum a vývoj 12
Peněžnictví a pojišťovnictví 9
Výroba elektrické energie, plynu a vody 3
Dobývání nerostných surovin 1
Domácnosti zaměstnanci personál 0
Celkem 1189
  Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/local/py_info/zpravy_z_up/pyokres0207.docPříloha č.9 - Struktura obyvatel dle pohlaví a rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem 1522
z toho ženy 735
Muži svobodní 341
ženatí 387
rozvedení 40
ovdovělí 17
nezjištěno 2
Ženy svobodné 244
vdané 377
rozvedené 54
ovdovělé 60
nezjištěno 0
Zdroj: http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/573701?OpenDocument


Příloha č.10 - Struktura obyvatel podle ekonomické aktivity
Obyvatelstvo celkem 1522
Ekonomicky aktivní celkem 876
v tom zaměstnaní 827
z toho pracuj. důchodci 23
ženy na mat. dov. 7
nezaměstnaní 49
Ekonomicky neaktivní celkem 640
z toho nepracuj. důchodci 217
žáci, studenti, učni 287
Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou 6
Zdroj: http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/573701?OpenDocument


Příloha č.11 - Souhrnná tabulka obyvatel vyjíždějících do zaměstnání a škol
Vyjíždějící do zaměstnání 779
z toho v rámci obce 227
v rámci okresu 423
v rámci kraje 11
do jiného kraje 94
vyjíždějící do zam. denně mimo obec 467
Žáci vyjíždějící denně mimo obec 173
Zdroj: http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/573701?OpenDocument


Příloha č.12 - Domovní fond
Domy úhrnem 165
z toho domy obydlené 154
z úhrnu
obydlených
domů rodinné domy 128
bytové domy 23
domy
podle
vlastnictví soukromých osob 128
obce, státu 17
SBD 2
domy
postavené do 1919 14
1920-1945 31
1946-1980 78
1981-2001 30
Zdroj: http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/573701?OpenDocument


Příloha č.13 - Bytový fond

Byty úhrnem 520
v tom byty obydlené 496
z toho v rodin. domech 146
v bytov. domech 348
byty neobydlené v obydl. domech 12
byty neobydlené v neobydl.domech 12
z toho
podle důvodu obydl. přechodně 6
slouží k rekreaci 3
Zdroj: http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/573701?OpenDocument
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM