STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE


1. ÚVOD

Státní energetická inspekce neboli ČR – SEI je úřadem státní správy, který přímo podléhá Ministerstvu průmyslu a obchodu. Hlavní sídlo ústředního inspektorátu je v Praze a dále čtrnáct územních inspektorátů sídlících v jednotlivých krajských městech, které podléhají ústřednímu inspektorátu. V jeho čele stojí ředitel ústřední inspekce, který je jmenován ministrem průmyslu a obchodu. Tento ředitel jmenuje a odvolává jednotlivé ředitele územních inspektorátů. 

Pravomoci a povinnosti ČR - SEI jsou dány energetickým zákonem, kde SEI kontroluje dodržování tohoto zákona, zejména chování držitelů licencí v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. Poskytuje bezúplatně i odbornou pomoc a konzultace zejména orgánům státní správy a samosprávy.

1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Ústřední  ředitel
a) zástupce ředitele SEI
- odbor ústředního ředitele

- odbor správního řízení

- odbor rozpočtu a financování

b) ředitel technické sekce
- obor elektroenergetiky a plynárenství

- obor plynárenství

- odbor informačních technologií

- územní inspektorát pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský,    Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj.


2.0 ÚKOLY STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE

Mezi hlavní úkoly Státní energetické inspekce patří kontrola dodržování energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.), kontrola dodržování zákona o hospodaření s energií (zákon č. 406/2000 Sb.) a dodržování zákona o cenách (zákon č. 526/1990 Sb.) ve stanoveném rozsahu podle zákona o působnosti orgánů ČR v oblasti cen. Pokud SEI shledá nějaké nesrovnalosti v souladu s výše stanovenými zákony, pak je oprávněna provádět kontroly. Tyto kontroly provádějí kontrolní pracovníci neboli inspektoři, a to na příkaz ústředního ředitele SEI nebo ředitele územního inspektorátu SEI vydaný na základě vlastního podnětu, na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu, podnětu ostatních správních úřadů a orgánů ČR nebo podání fyzických nebo právnických osob. Přesné vymezení věcného rozsahu kontrolní činnosti ČR - SEI i její pravomoci včetně udělování sankcí se nachází v energetickém zákoně. Tyto kontroly jsou jednak rámcové kontroly dle výše uvedených orgánů nebo kontroly konkrétních případů zaměřené na dodržování energetického zákona, zákona o cenách a zákona na podporu výroby elektřiny z OZE vyplývající z přímých podání, požadavků ERÚ a MPO a podnětů dalších orgánů státní správy (ČOI, ÚHOS a dalších). Výsledky kontrolní činnosti inspektorů ČR-SEI jsou sankční opatření vůči subjektům porušujícím zmíněné právní předpisy.
Předpisy, podle nichž SEI jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k SEI jsou Vyhlášky Energetického regulačního úřadu, Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR a Nařízení vlády ČR.


2.1 VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE VE SMYSLU

Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím lze podat osobně nebo telefonicky na ředitelstvích jednotlivých územních inspektorátů nebo na ředitelství odboru ústředního ředitele na ústředním inspektorátu ČR-SEI, nebo písemnou formou na ústředním inspektorátu ČR-SEI žádost o podání informací. Žádost o informaci se doporučuje podávat na formuláři, který je k dispozici na všech územních i ústředním inspektorátu a taktéž na internetových stránkách ČR-SEI www.cr-sei.cz.


3.0 KONTROLNÍ ČINNOST DLE SLEDOVANÝCH ZÁKONŮ:

3.1 Dle energetického zákona

Sleduje se mechanismus a obsah udělování licencí na podnikání v energetických odvětvích, mechanismus a obsah udělování autorizací na výstavbu energetických zařízení, nepřekročení práv a dodržení povinností držitelů licencí, nepřekročení práv a dodržení povinností zákazníků, odběratelů, nepřekročení práv a dodržení povinností vlastníků nemovitostí, nepřekročení práv a dodržení povinností obchodníků s elektřinou nebo plynem, dodržování povinností při činnosti v bezpečnostních a ochranných pásmech, měření, smlouvy, neoprávněné odběry a dodávky energie, stavy nouze.

3.2 Dle zákona o hospodaření energií

V této oblasti se kontroluje obsah územní energetické koncepce a plnění povinnosti poskytovat podklady pro její vypracování, výrobci elektřiny a tepelné energie. Dále  povinností těch, kdo elektřinu a tepelnou energii rozvádějí, dodržení povinností výrobců, dovozců a distributorů spotřebičů, dodržení povinností vlastníků budov a společenství vlastníků bytových jednotek, dodržení povinností souvisejících s energetickým auditem.
Například v roce 2008 probíhaly kontroly energetických auditů a to zejména u orgánů státní správy a samosprávy a do konce roku bylo zahájeno 118 kontrol u zadavatelů auditů. Dále byly na základě požadavku MPO zdokumentovány a připraveny k zahájení správního řízení spisy auditorů, kteří uváděli v jimi zpracovaných auditech více než dvakrát nepravdivé údaje.

3.3 Kontrolní činnost podle zákona o cenách

Ověřuje se zejména, zda odběratel nebo distributor neporušují cenové předpisy při tvorbě ceny energií, plynu a tepla. Musí být dodržován správný postup při kalkulaci cen, dále také správné podklady zpracovávané pro vývoj cen a regulace cen. Často se u distributora neshodují položky v kalkulaci cen oproti skutečnostem uváděných v účetnictví.


4.0 KONTROLNÍ ČINNOST V JEDNOTLIVÝCH ODBORECH

4.1 Elektroenergetika

V rámci elektroenergetiky se kontroluje zejména technický stavu odběrných elektrických zařízení, správná kalibrace použitých měřidel u provozovatelů lokálních distribučních soustav, správnost distribuce elektřiny provozovateli lokálních distribučních soustav, důvody přerušení dodávek elektřiny, neoprávněné odběry a nepovolené činnosti v ochranných pásmech, kontrola kvality dodávky elektřiny – stabilita sítě, přepětí, podpětí. Dále se také kontrolují výrobci elektrických a energetických spotřebičů před uvedením na trh, zda jejich výrobky odpovídají stanoveným normám a vybavenost odpovídajícími označeními.
Kontrola technického stavu odběrných elektrických zařízení – provádění revizí dle ČSN 331500. Provádějí se také kontroly zpracování havarijních plánů a havarijních zásob u provozovatelů lokálních distribučních soustav.

4.2 Plynárenství

V plynárenství se kontrolují povinností vlastníků nemovitostí kam je dodáván plyn z hlediska bezpečnosti provozu, regulační stanice z hlediska provozní spolehlivosti, provozovatelé distribučních soustav plynu a to zejména správnost správnosti použitých měřidel, dodržování zákazů a omezení v ochranných pásmech plynárenských zařízení a kontrola dodržování omezení při činnostech v bezpečnostních pásmech plynových zařízení.


4.5 Teplárenství

U držitelů licencí na výrobu a rozvod tepelné energie se kontroluje zejména správnost dodávek tepla – přetápění, nedotápění, správnost měření a  kontroly v rámci územního a stavebního řízení.5.0 VÝKONNÁ KONTROLNÍ ČINNOST

5.1 Pravomoci inspektorů

Inspektoři se při výkonu kontrolní činnosti se řídí zákonem o státní kontrole (č. 552/1991 Sb.), zákonem o Správním řádu (č. 500/2004 Sb.) a dále interními předpisy ČR - SEI. Mezi interní předpisy patří příkazy ústředního ředitele, což jsou tématické okruhy kontrolní činnosti na daný rok, směrnice neboli pravidla kontrolní činnosti, pracovními instrukcemi specifikujícími jednotlivé postupy a kroky v rámci konkrétních kontrolních úkolů a v poslední řadě Elektronickým systémem LOTUS – NOTES, což je aplikace pro vedení a ukládaní dat z jednotlivých kontrol.
Inspektor má při provádění výkonu kontroly pravomoc vstupovat do objektů, zařízení a provozů, pokud souvisejí s předmětem kontroly, požadovat na kontrolovaných osobách, aby předložili písemnosti, data nebo poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech ze zařízení pokud souvisejí s předmětem kontroly. Pokud inspektor shledá při kontrole nedostatky je oprávněn požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků.


5.2 Ukládání sankcí a pokut

Inspektoři Státní energetické komise mohou při stanovení výše pokuty zohlednit závažnost porušení povinnosti kontrolovaného. Přihlíží se k okolnostem, za nichž k porušení došlo a závažnosti následků.
Pokud inspektor ukládá pokutu, ale kontrolovaný (PO, FO) prokazatelně doloží, že vynaložil veškeré úsilí k tomu, aby k porušení nedošlo, pak kontrolovaný za porušení povinnosti neodpovídá. Proti pokutě uložené územním inspektorátem se lze odvolat k ústřednímu inspektorátu. Pokutu lze uložit kontrolovanému subjektu ž do doby uplynutí tří let od porušení povinnosti, pokud bylo do doby jednoho roku od porušení zahájeno řízení o uložení pokuty.
V případech, kdy se jedná o první porušení povinnosti obvykle méně závažného charakteru je možné nařídit opatření k odstranění nedostatků namísto uložení pokuty.5.3 Sledované objekty a zařízení

Mezi hlavní sledované objekty a zařízení, dle zákona o hospodaření energií, patří zejména:
o Nové nebo rekonstruované stavby ve smyslu stavebního zákona.
o Nová a rekonstruovaná zařízení pro výrobu elektrické a tepelné energie.
o Parní, horkovodní a teplovodní sítě a vnitřní rozvody tepelné energie
o Zařízení pro přenos a distribuci elektřiny.
o Předávací a výměníkové stanice.
o Rozvod tepelné energie a vnitřní rozvod tepelné energie předávacích a výměníkových stanic.
o Nové zdroje tepelné energie o součtovém výkonu vyšším než 5 MWt a nové výrobny elektřiny s výkonem vyšším než 10 MWe.5.4 Statistika

2005 2006 2007 2008 2009
Počet kontrol 1651 1669 1596 1594 1274
Počet pokut za rok 215 214 274 271 205
Výše uložených pokut v mil. Kč 5,96 11,26 17,46 30,15 18,82
Počet energetických auditů 117 271 192 117 52


6.0 ZÁVĚR

Závěrem lze říci, že Státní energetická inspekce plní svoji kontrolní činnost dobře, v roce 2009 provedla celkem 1274 kontrol, z toho 430 elektroenergetických, 459 plynárenských a 385 teplárenských. Bylo zahájeno 275 správních řízení o pokutě a bylo celkem uloženo 18,82 milionu korun českých pokut za porušení zákonů. 
V roce 2008 bylo na SEI podáno celkem deset stížností, týkající se činnosti SEI. Z toho byla jen jedna uznána jako oprávněná a bylo přijato opatření proto, aby se tento problém neopakoval. Zbývajících devět nebylo uznáno.
Na rok 2010 se ČR – SEI bude soustřeďovat v oblasti elektroenergetiky zejména na kontrolu výrobců, provozovatelů obnovitelných zdrojů energie, zda splňují podmínky pro přiznání příslušných výkupních cen elektřiny, týká se to tedy hlavně větrných a fotovoltaických elektráren. V oblasti teplárenství na kontrolu dodržování výše podpory na elektrickou energii při spalování biomasy.


7.0 ZDROJE

http://www.cr-sei.cz/info_cz.htm
http://www.cr-sei.cz/vyrzp8_cz.htm
http://www.energetik.cz/hlavni3.html?m1=/clanky/en_2003_1_1.html
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/inspekce-a-kontroly/statni-energeticka-inspekce-cr-sei/1000547/8434/
Última modificación: lunes, 27 de enero de 2014, 11:57