ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČOI

Jak již bylo zmíněno, tak v čele ČOI stojí ústřední ředitel/ka. V současné době je jí RNDr. Jana Příhodová, která svou funkci zastává už od roku 1997. V pořadí je již jedenáctým ředitelem, ale vůbec první ženou, která funkci ústřední ředitelky ČOI vykonává.

Na níže uvedeném obrázku lze vidět organizační strukturu ČOI, ze které je patrné, že ústřednímu inspektorátu je podřízeno právě sedm inspektorátů krajských. V současné době je v České obchodní inspekci zaměstnáno přibližně 490 zaměstnanců.Obr. 1: Organizační struktura České obchodní inspekce
Zdroj: http://www.coi.cz/cs/ocoi/organizacni-schema.html

Struktura ústředního inspektorátu není nikterak složitá. V čele stojí ústřední ředitelka RNDr. Jana Příhodová, které je podřízeno celkem šest oddělení, a to sekce organizační, oddělení mezinárodní spolupráce, techniky a životního prostředí, evropské spotřebitelské centrum, oddělení kontroly a vnitřního auditu, oddělení právní a spolupráce s EU a v neposlední řadě sekce ekonomická. Kompletní organizační strukturu ústředního inspektorátu lze vidět na obr. 2.


Obr. 2: Organizační struktura ústředního inspektorátu ČOI
Zdroj: http://www.coi.cz/cs/ocoi/organizacni-schema.html

Za zmínku určitě stojí Evropské spotřebitelské centrum pro ČR, jehož činnost je stále důležitější a potřebnější. Evropské spotřebitelské centrum pomáhá především spotřebitelům při řešení sporů s prodejci výrobků a služeb v zemích EU, Norsku a Islandu. Pomoc Evropského spotřebitelského centra spočívá v poskytování rad a informací o právech spotřebitelů na společném trhu a o případném vymáhání těchto práv. Dále je schopné zajistit možnosti pro mimosoudní řešení přeshraničních sporů. V neposlední řadě dokáže pomoci i spotřebitelům ze zemí EU ve sporech a českými prodejci.

V organizační struktuře krajských inspektorátů, kterou lze vidět na níže uvedeném obrázků, nalezneme zástupce ředitele inspektorátu, oddělení administrativně právní, oddělení kontroly a tři oddělené referáty. V čele celého aparátu samozřejmě stojí ředitel inspektorátu. Ředitelem inspektorátu Ústeckého a Libereckého je v současné době Ing. Marek Novák a jeho zástupkyní je Bc. Marcela Kohoutková [1].


Obr. 3: Organizační struktura krajských inspektorátů
Zdroj: http://www.coi.cz/cs/ocoi/organizacni-schema.html


2 ČINNOST ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE

Jak již bylo zmíněno, tak hlavními činnostmi ČOI je kontrolování a dozorování právnických a fyzických osob, které se zabývají výrobou či obchodováním se zbožím, službami či finančními produkty na území České republiky.

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE KONTROLUJE PŘEDEVŠÍM:

• dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků (např. zdravotní nezávadnost, podmínky pro skladování, hygienickou nezávadnost provozu)
• používání ověřených měřidel
• dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality poskytovaných služeb
• dodržování ostatních podmínek stanovených zvláštními právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními týkajících se provozování nebo poskytování činností
• řádné označení výrobků při uvedení na trh
• správnost dokumentů, které jsou k výrobku přiloženy
• technickou stránku výrobků
• zda nedochází ke klamání spotřebitele
• bezpečnost výrobků
• dodržování podmínek při uzavírání spotřebitelských úvěrů, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy

Kontrolní činnost vykonává ČOI  v souladu s celou řadou zákonů, které lze nalézt v příloze č.1. Dále je třeba podotknout, že ČOI může kontrolované osobě uložit pokutu až do výše 50.000.000,- Kč. Vedle finančních postihů může inspektor kontrolované osobě zakázat prodej výrobků či jejich uvedení na trh, a to v případě, pokud výrobky neodpovídají stanoveným požadavkům [2].


3 SPOLUPRÁCE ČOI

Česká obchodní inspekce chce dosahovat co nejlepších výsledků, a proto spolupracuje s celou řadou institucí. V rámci své činnosti se ČOI snaží zabezpečit co nejvíce kontrol, přičemž velmi dbá i na kvalitu jejich provedení. Mezi organizace, se kterými ČOI spolupracuje, patří živnostenské úřady, Generální ředitelství cel, Český telekomunikační úřad, Česká obchodní inspekce, Policie ČR, Úřad pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví a také celá řada profesních sdružení a asociací (např. Asociace cestovního ruchu, Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace obalového hospodářství)[1].

Kromě spolupráce s organizacemi sídlícími na území České republiky, se Česká obchodní inspekce účastní i projektů v rámci EU či ES. ČOI je např. členem RAPEXu, což je rychlý výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích, který slouží k oznamování rizika ohrožení zdraví nebo bezpečnosti spotřebitelů, kteří by se s nebezpečnými výrobky dostali do styku. Dalším systémem, jehož členem ČOI je, je tzv. CIRCA, který slouží především ke vzájemnému oznamování a poskytování informací o opatřeních podle ochranných doložek jednotlivých sektorových směrnic ES mezi členskými státy. ČOI je členem i organizace PROSAFE, díky čemuž se mohla účastnit jednání v rámci E-Marsu, které se zabývalo např. problematikou rizika při uvádění výrobků na trh. V neposlední řadě ČOI spolupracuje s národními kontrolními orgány členských zemí EU. Tato spolupráce spočívá především ve výměně informací ohledně zefektivnění kontrol či vyjasnění stanovisek a sjednocení postupů dozorových orgánů [1].

Od roku 2004 se ČOI podílí na spolupráci v oblasti bezpečnosti výrobků organizované Státním ministerstvem pro životní prostředí, zdravotnictví a ochranu spotřebitele (StMUGV) v Mnichově. Jedná se o pravidelnou výměnu zkušeností a aktivní spolupráci mezi sousedními spolkovými zeměmi SRN a spolkovými zeměmi Rakouska, jakož i nejbližšími sousedními státy, tj. Českem, Švýcarskem, Maďarskem a Slovinskem.


4 ČOI A SPOTŘEBITEL

ČOI své kontroly vykonává především za účelem ochrany spotřebitele před nebezpečnými výrobky. Informace o rizikových výrobcích se k nám, spotřebitelům, nejčastěji dostávají prostřednictvím medií, ale  na nebezpečí, které na nás může čekat v regálech obchodů, nás upozorňuje i portál ČOI (http://www.coi.cz/cs/spotrebitel.html). V sekci spotřebitel jsou dále k nalezení informace ohledně rizikových výrobků, výsledky kontrol jakosti pohonných hmot, důležité informace ohledně uzavírání spotřebitelských úvěrů, návod jak řešit případné spory mimosoudní cestou a v neposlední řadě je zde i možnost se obrátit na E-podatelnu České obchodní inspekce, kam lze zaslat jakýkoliv dotaz, námět či stížnost týkající se činnosti ČOI [1].


5 PŘÍKLADY KONTROL ČOI Z PRAXE

Česká obchodní inspekce provádí ročně tisíce kontrol. Např. v roce 2008 ČOI vykonala 42 990 kontrol a během prvních dvou měsíců letošního roku pracovníci ČOI provedli už několik stovek kontrol . Za zmínku stojí případ z ledna letošního roku, kdy ČOI provedla kontrolu 317 provozoven veřejného stravování. Zaměřila se především na dodržování obecně závazných právních předpisů při poskytování služeb veřejného stravování. Ze zmíněného počtu kontrol ČOI zaznamenala v 117 případů porušení obecně závazných právních předpisů. Z celkového počtu kontrol to představuje více než třetinu, což v žádném případě nelze považovat za pozitivní výsledek. Ve většině případech se jednalo o nedodržování deklarované míry a množství či chybné účtování. ČOI tedy byla nucena udělit 75 pokut v celkové výši 78.000,- Kč. ČOI se svými kontrolami snaží přimět provozovatele k dodržování právních předpisů a tím ochránit spotřebitele, kteří tato zařízení navštěvují [1].

Dalším případem, kterým se ČOI zabývala, bylo provedení kontroly Vánočního elektrického stromku (viz. obr. 4), který byl vyroben v Číně. Tento výrobek byl označen značkou CE,  který označuje produkty, které jsou vyráběny c souladu s evropskou normou. Zarážející ovšem bylo, že přiložený návod byl uveden piktogramy a to pouze v anglickém jazyce. Dalším nedostatkem byla neshoda průřezů vodičů s rozměry euro zástrček a také bylo zjištěno nedostatečná délka kabelu a jeho připevnění. Informace ohledně způsobu užití zcela chyběly. Tento Vánoční elektrický stromek pro spotřebitele tedy přestavuje vážné nebezpečí úrazu a také nebezpečí vzniku požáru. Tento případ nám tedy názorně ukazuje, že i v dnešní vyspělé době se na trh dostává řada výrobků, které neodpovídají stanoveným požadavkům, a to hned v několika směrech. Po vykonání kontroly ČOI inspekce nařídila okamžité stažení produktu z trhu a nařídila prodejcům bezprostředně informovat spotřebitele, kteří si tento produkt již zakoupili, a tudíž jim hrozí nebezpečí.


Obr. 4: Vánoční elektrický stromek
Zdroj: http://www.coi.cz/files/documents/strom-2.jpg


Kontroly hraček ČOI provádí velmi často. V roce 2008 byla kontrola provedena v 4 276 provozovnách prodávajících hračky. Inspektoři celkem vydali zákaz prodeje na 91 501 kusů hraček, což je opravdu alarmující situace. Jedním z mnoha případů je kontrola Boxu na hračky PIRÁT, který je znázorněn na obr. 5. Na první pohled se zdá, že tento box na dětské hračky nemůže představovat žádné nebezpečí. Při důkladnějším prozkoumání je však patrné, že určité riziko se zde objevuje. Box totiž je zcela bez větracích otvorů a vzhledem k tomu, že je určen dětem, tu jisté riziko vzniká. Děti jsou často velmi vynalézavé, a proto by zde měl výrobce počítat s tím, že ačkoliv je box určen na hračky, tak dítěti může posloužit i jako úkryt. Vzhledem k chybějícím větracím otvorům by zde mohlo dojít k vážnému poškození zdraví v podobě šoku z uzavřeného prostoru s nedostatečným množstvím kyslíku. I tento produkt byl tedy ihned po zjištění nedostatků stažen z trhu a ČOI zakázala jeho prodej [1].


Obr. 5: Box na hračky PIRÁT
Zdroj:http://www.coi.cz/files/documents/clip-image002.jpg


Činnost České obchodní inspekce můžeme v každém případě hodnotit jako velmi přínosnou pro celou naší společnost. Nejen z uvedených příkladů je patrné, že ochrana spotřebitele a kontrola situace na českém trhu patří k hlavním prioritám ČOI. Vedení ČOI se snaží svojí činnost neustále zlepšovat, a proto se stará i o pravidelné proškolování svých pracovníků a věří, že díky stále propracovanějšímu systému kontrolní činnosti bude dozorová činnost na trhu České republiky prováděna efektivněji, a současně budou plněny i mezinárodní závazky v rámci Evropské unie.
Seznam literatury
[1] Česká obchodní inspekce. [online].Praha: Česká obchodní inspekce, 2010
[cit. 2010-10-03]. Dostupný z WWW:<http//www.coi.cz/cs
[2] Výroční správa České obchodní inspekce 2008 [online]. Praha: Česká obchodní inspekce, 2009 [cit. 2010-11-03]. Dostupný z WWW:
< http://www.coi.cz/files/documents/vyrocni-zprava032009.pdf 
Posledná zmena: pondelok, 27 januára 2014, 11:57